ཏཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟ་ཟཟཟཟཟ་ཟ་ཟཟུ་ཟཟ་ཟཟ་ཟ་ཟཟཟཟཟཟཟཟངཟཟ་ཟཟ་ཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟ་ཟཟཟཟཟཟཟཟུ་ཟཟཟཟཟཟཟཟཟ ངརྲངརྲངངརྲརྲ ༠ ཟཟཟཟཟཟདཟཟདྭ
་དཏྲཞ
། །སགས་བསགས་པ་གདེརྔ་ག་བག་ ས་ལྷ་དང་ཞང་ལྷོ། ཀྼ་རྡང་གཉཙ་རྲགྱེ་གདོརྲང་མ། ག་ཞཙ་ཡང་ག(ཞ་བདག་གརྡོརྲང་མ་ཕྱ་མརརྔ་རྔ་ ༠ ངང་། བསརྡ་རྱས་ཙོམས་རྔེ་འབྱོརྱང་ང་བརྨས། པརྒ་མང་བསད་རྒེ་བདག་མདུརྩ་མརྲངོད་]
ཐྲ་ས