དརྔཉའ་རྱརྦྲརླཉ་ རྲ ཉཀཛངཉ ཉཉཀཀངྼ་ད་ཀ་ཇ་རྭ་ཀ ་ཀ རུཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟུཟཟཟཟུ~ཟཟ་ཟཟ་ཟརུརུ་~ཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟདངཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟ་ཟཟ་ཟ་ཟ་ཟངཟཟདདདདདདདདདདདདདདདཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟདཟཟཟངཟཟ་ཟང་ཟཟཟཟཟཟཟཟང་ཟ་ཟངཟཟ11
ལ༔ ༢༔ དིལིདོཾ་སཾཀ་ བྲོལྦིརོ།ལིཏ ༢་བྷ ༠ ཏྲནོདོབོངོ་པོབྲས་ལོ་དགའ་འ་ངུམ། །ད་ཀང་པོའི་བོར་ཡག་མཙ་པ་བ་ཀྲ་བཞིཙ་འརྦོརྡ
། །གསལ་གདབ་པ་རྩེ། རྐྲུ་ཡརཱ།བདག་ལྡ་རྲངེ་ཙ་སྐ་དབྲབས་རྲངུ་འྲཔུགས་དག །རྨབའ་གརེངེག་ངེས་གརྦྲང་རྨེད་དེ་མྡ་འཕྲརཱ།1 1
ཏྲུ།ལཾལིསོསཙབུརོ་བོལིཏ༢་པྷ་པཾཉོ་པུཀྲོ། །སྟངོ་འལ་ངབྭུབརྲཅ།ཡུའ་བྲི་འཕྲུའལ་བཟས་བདགས་པའོ་དང་། །ངབ་དཀ།རྲང་ལྡཉྲབ་ལྡོབ་གཡོ་བའ་ཕད་ཀ་ཡིས། །རྙེ་འོ་ད་ཀྲེས་བྱབ་སྤཙ་དཀང་ཕུད་པོ་དག །མགའ་དབྲིངས་འ།ང་འིང་གཡོ་བ་འི་དྲེགརྶ་རྦ་འགེརོརྒོག 1 ཀྭ
༢ སྱི་ཀོགྲོ་ལིརི་ རིཞོབ་བྲིབོ་ཀལོ་དབྲ།ངེ་བརོ(ཞམ་འ།#ས་པའི་གརྔཟུཟུགས ཉ །དགྲ་བོའ་སྲང་འབེགས་མདའ་ལྡཉྲཅརྩ་དོད་པ་དང་། །བྲུདད་ཀྲས་བ་ཀུག་བའ་གཙམ་དུངང་བངས་པའ་སབབརྶ] །ད་ཀ་ཡ་གཡས་གཡོཙ་དཔྱངས་པའ་སྲ་ངཾགས་འ།ཉ ཉརྩོ་རྩོ་ངར་]
་ ་ཟཟ་ཟ་ཟཟ་ཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟ་ཟཟ་ཟཟ་ཟཟ་ཟཟཟཟཟཟཟཟ་ཟ་ཟཟཟཟཟ་སྲ
་)