!་ཏ་~་རུརྔ་རྲ་ཀ་ཧ་ཀ་ཀ་ངཀ་རྲརྐ་ར་ ཉ ཉརྔ་ད་ཀཉུ་རངོབརྭ་རྲ1 ཤར་པའ་ས་སརྦ་འའབ1 1 རྔེརྲ་རྲངེཙ་རྦཔྲ་སབ་མངས་པའི་རྦེབྲེཀྲུང་ཙ་1
གཡོཅ་ད་འཕྱ་[]དསག་ཏེའ་ལྔརྨ་རྒྲེས་མངས་པ་གཡོ་ལྡཙ་དབས། །མུང་རྨབྲགས་དྲ་ཡ་བབོ་ཙ་པའེ་བྲ
།གས་པ་ཡང་། །དའབི་བུ་ཉིད་དུ་ང ༈ པྲང་ལོ0 ༢ རོརི་1 ངོལིཏོ ་སྐུསལོབོསབུསཾ་ ༢ བུརྡུརྲལེས ༣་4 ༣ གེཟེརེབེ་4 ཀ་ ༢11 ༨ དེ ། 1 1
རཾརྔོརཱ་པ1 ་1 གཡས་ཙ་སྥཀྲའཔ་པའེ་སད་གེ་ད་ཀརྲང་མོ་བརྲཔྲདསཾ། །གཡོརྦྲ་ཙ་སྟག་མོ་གྤས་མའ་མངྱོདས་པྡབས་མྦུམྦཤྲུརྲང་། །མེམེརེ་དཀང
་ལྷ་གཡག་མང་པོ་སྔ་ཕྱདཾ་བྲ།བཔཀྲོ༔ ]ལྲརོརི་གོརིལལཉྲ ༠]༨ ཀྱིབ རྲརྲརྦིཏ ༠]རྦརྲ་ ༢ ཅིཟ་རྩིལ་ལ་སཔི་རྔེ་ 1
སྔ་ད།ང་བུ་བརཾརཾབཤཤརྔ] ]ཀཙ་ཀྲང་དརྲང་དརྔ་ ༤ ངེཙ་ ༠ ངེཙ་བུཙ་བྲས་བ་བདྱཅ། །ད་རྡག་གས།ས་མཀྦུཙཾ་པའ་འབང་དང་གཡག་ །ལྷོ་དང་བངུཀང་ད ༠ ནོ།རླུབྲོམེམེ ༠་]།རོ་བོལསོརོརོ་ ༠།ལོ་ ༢ བ ༈ བསཾསིཾ༠་ ༈ རྭ ༈ རྲ༠་རོ་ ༢ བ་ངོ་3 བ་བ་རྱ༢་1 རྲ11 1
རཱས་པ་འ་མརྒྲ~ར1 ༠ 1 རྨེང་ཙ་སབྷབྲཛཉྩོས་རྐྲུས་མ་ལྔངས་མས་ཙད་འབྭ 1 1 ཕང་ཕུརུརྔ་ལོ་འདབ་མེ་ཏེག་འབྲས་བུ་ཡ། །བུ་རྱརྔ་བུས་དུད་པའ་ལྷཿལྭ།ང་སྲ་ངྱོ
་དང་། །བཟ་དྲུརྲག་ཛྨཙ་ཀྲཔྦང་བསྲགས་བ་དུད་ལོཏོ ༢་བོལྦབྲེཙེནོ བོསྔི་ལོབོལ་པོལི]ངསོསོསོ་ ༢༠་]སརེབ] རྲ
པ་མརྒརྨ་ ་ང་ངང་ཕ་མརྲང་འལ་ས~གས་~ང་ངག་ག 1 བཙུད་ད་ ༠ རྡེ་བའ་རྦཟའ་བད
་གདོང་མ་དརྔ། ]འདབ་ལྦཉཙ་ཅཾལ་པོ་འབྡག་དརྔ་ང་དགས་དབྲ།། །གཡྲང་ཅོརྲརྔ་རྔེ་དྲགས་སྤུཙ་གཟགས་དཔག་མཏོ།ཙོ་ཅོཏྶོབོལ། ་དི་བིལིབིསྟི ༠]༠ སི།༔ རོརྩས་ ༢་ ༤་། ༠ སིཀི༔ 1 1
་༄་རྲ