རྙ་ངུ~ རོངྼངྱ~ ་~ རྲངྼངརྲང~ ངྱངརྲ~ ་ཀ༔ 1
༅། །འདི་ནི་ན
་མྱ་བར་གྱིས། ཞེས་བརྗོཕྱག་རྒྱ་དེས་ཀྲྱདྲི་ཞིམ་པོས་བསྒོས་པའི་ཆུ་སྐྱེསངོམ་བཞིན་པསཾ། ཨེ་མ་ང་ཡི་པདྨ་ནས་བྷཧོཿ ཞེས་བརྗོ་ཀྱིཔང་དུ་བྱོན་པ།ཁྱེརྣམས་ཐབས་ཤེས་ར་བལྷར་1 རྲ
གསལ
་བའི་མཁའ་གསང་བྱིན་རླབས་སྔར་བཞིན་དང་། གཉིས་ཀའི་སྤྱི་བོ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་འཁོར་ལོ་སོགསལྟེ་བ་ལ་ཕ་དང་བཅས་པ་གོང་ལྟར་གས་གད ཁྱེད་རྣམས་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཡརྦ་ཡུམ་གྱི་སྤྱན་ཟུར་གྱི་ལྟ་རེབྱས་པསམི་སའི་ 1
སྙིང
པོཡབ་ཡུམ་སྦྱོར་བ་མཉེ་སོགས་སྐྱེ་མཆེད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་སྦྱོར་བས་མཉེས་པར་གོང་བཞིན་བྱས། ར་ང་དང་ཕྱགརྒྱ་ལྷའི་སྐར་གསལ་བ་སྐའི་འདུ་ཤེས། ཧི་ཧི་སི་སི་ཀུན་དུ་རུ་བཛྲ་དྷྲིཀ་ཅེས་སྦྲ་པ་ང་གིདུ་ཤེ། སཐབས་ རྦ
འདི
་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱ་སྙམ་པ་དང་། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་མཆོད་པར་བྱ་སྙམནིཆོས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་དང་མ་བྲལ་བར་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས། ཡབཀྱི་སྤྱི་བོའི་ཧ་ལས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྱི་རྒྱུན་རྩས1
དབུ
་མའིལམ་ནས་བབས་ཏེ། མགྲིནའི་ལ་ཕོ་པས་དགའ་བདེ་སྙིང་གའི་ཧཱུཾ་ལ་ཕོཔས་མཆོག་དགའ། དེ་ལྟེ་བའི་ཨོཾ་ལ་ཕོཔས་དགའ་བྲ། དེགསང་གནས་ཀྱི་ཕཊ་ཕོ་པས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱས་པར་ 1
བསམ] ཿ དེ
་བརདུ་རོལ་མོའིསྒྲ་བདེ་མི་གསལའོ། །བདེཆེསྐྱེས་པས་ས་བོན་ཉམས་སུ་དོགས་ན་རྐང་པའི་མཐེ་བོང་བསྐུ་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། ཧེ་ཅེས་བརྗོད་པས་ཐིགལེལྟེཕྱི་པས་དགའ་བ། སྙི་གཕྱི་པས་མཆོག་༔ ས

NextPage