1ཀ༔
1༴འག༴
་ 1 ཟ ་༄༅། །ཝཱགྲཱངྟཡོདྲལཀཚིཀནྲམདུརྒཏིབརི་ཤོདྷནསྟརྟྶདཱཁྱརྟསྱབྲེཏྲསྠིཤོངྷནསཙྪོསདྷནསྱབིངྷེབཛིཧྲརཾ།། ག
་ཐཾ ་༅། །ཐཾ ་༅། །བོ
ངན་སོང་སྦྱོང་བའི་རྒྱུ་ནས་བིསྟཔའིག་ཤིནཔོའི་རུས་སྦྱོང་སཙྪྲ་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་གའིད་ག་འདོན་ཨུཏྤམགུལ་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོལ། 1
༔ རྲཟ་ འ1
1ཀཀཀ
༔ ༔
NextPage