ཟ༴་ང~་~་~་~~~~~~་~ངཀད
ཧྲ
༑ ཡེ་ཤེས་ཀྱིསྤྱན་རྣམ་པར་དག་པ་ཐོབ་སྟེ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ལ་འཇུག་པའི་མཐུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་བརྗོ། སྤྲོ། མཆོད་བསྟོད་མདོར་བསྡུས་བྱས། སྐ་བརྙན་ཡོ། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དང་ཞེས་
་ཛོམཆོདརྟེན་ལྷ་དང་བཅས་པ་རྣམས་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་རྟེསོ་སོའི་རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གྱུ། ཅེདི་དཀྱུས་སུ་འོ་ཏུབྱུང་ཡང་འདིར་བརྗོད་པདེའོ། །ཡེ་དྷམྨྲ་མང་དུ་བཟླས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་མེ་ཏོག་གཏོཏེཕྱོགས
བཅུ
་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོགས་ནས་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་རྟེན་འདི་རྣམས་ལ་བསྐྱེད་ཅིང་སྤྱན་དྲངས་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཇི་སྲིད་འབྱུང་བ་བཞིའི་གནོད་པས་མ་ཞིག་གི་བར་དུ་བ
པར་བཞུགས་སུ་གསོལ། བརྟན་པར་བཞུགས་ནས་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་སྩལ་དུ་གསོལ། ཨོཾསུ་པྲ་ཏིཥྛཛྲ་ཡ་སྭ་རྷྲ། ཞེས་དང་། ཡེ་དྷརྨ་བ་ཛོ་ཅིང་མེ་ཏོག་གཏོརདེ་ལྟ་བུ་ལན
གསུམ
་གྱི་བར་དུ་བྱམཐར། མཆོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་ལ། མཆད་རྟེ། སྣ་ཚོགས་པདྨ་ཟླ་བའི་གདན་སྟེངས་སུ། །སྣ་ཚོགས་རིན་ཆེན་ཁམས་ལས་གྲུབ་པ་ཡི། །སྤྲུལ་པའི་མཆོད་རྟེན་སྣ་ཚོགས་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས། །ཆོས་སྐུའི་རང་བཞིན་ཅན
་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེསང་ལྷ་སྐུ་ཡོད་ནསོ་སོའིསྒོས་བསྟོད་ཅི་ཤེས་བྱབཀྲ་ཤིཀྱིཕྱི་དྲིལ་གསི་མེ་ཏོག་འཐོར་བ་དང་བཅས་ཏེ། སྟོན་མཆོག་དམ་པ་ལ་སོགས་པ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བརྗོད་པ་དང་བཅས་པ་ནི། ར་བཏུ
ས1

NextPage