ཟངྱརྲརྲངངངངང~ ~ རྲ་~ ང ༠རྲངྭངངྼངརྲ~ ་རྲརྲརརྲ་ང~ 1
ཅད
་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཐུགས་རྗེ་བྱིན་རླབས་ནུས་པའི་རང་བཞིན་གྱི་འོད་ཟེར་སྤྲདངབསྡུ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་སྦྱོང་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་པར་བསམས་ལ། ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་སོགས་སྔགས
བཟླ
འོ། །སྔགས་དོན་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ངགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འདི་ལྟ་སྟེ། སྦྱོང་ཞིང་། སྦྱོང་མསྡིག་པ
ཐམས
་ཅད་རྣམ་པར་སྦྱོང་དག་ རྣམ་པར་དག་ ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་གཞི་ཆུགས། ཞེས་པའི་དོན་ཏོ། །ཐུན་བསྡུ་བ། མཐརམགོན་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་སོགས་ཀྱིས་འདོད་དོན་གསོལ་གདབ་བྱས་ལ། མཆོད་པ་བྱིན་གྱིས
བརླབས
་ནས། ར་བ་འབྱམས་རྒྱ་མཚོ་སོགས་ཚིགས་བཅད་སྔགས་དང་བཅས་པ་དང་། ཨོཾསརྦ་ཏ་ཐ་ཏྣ་མུ་ཀུ་ཊསོགས་མཆོད་པཉེར་ལྔ་དང་། ཨ་ངརྗེ་སེམས་དཔའ་སོགསྒེག་སོགས་བརྒྱ། ་ཨ་སརྦ་བིཏ་པྲུ་རསོགས་ནས། རིན་ཆེན
བདུན
་དང་། ཁ་དོག་དབྱིབས་ལེགས་སོགས་འདོད་ཡོན་ལྔས་མཆོད་པ་འབུལ་བ་དང་། ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་དག་སོགས་ནས་ཕྱག་འཚལ་རྡོརྗེའབེབས་པ་ལའོ་ཞེས་པའི་བར་མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་སྐབས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བྲ། བསྔུ་ན། ་སབོ་ཏ་
་གསོགས་ཀྱིས་མཆོད་པ་དང་། ཆོས་དབྱིངཡེ་ཤེརྣམ་པརསོགས་ཀྱི་བསྟོད་པའངབུམ་བསྐྱེ་ལྟ་བྱ། ཆགསུབཏ། མཆོད་རྟེན་ལྷ་དང་བཅས་པཞུ་ལས་སྲཙྪའི་རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གྱུར་ཞེས་བརྗོད་ཅིང་བསམ་མོ། །དེ་
1

NextPage