~་~་~~་~་༅་ངྱ~ ་~ ངྼངྱ~ ང་
་༅
། །ནས་མཆོད་པ་ཁ་གསོས་ལ་བྱིན་རླབས་བྱཏེ་ཨ་སརྦ་ཏ་ཐ་ག་ཏ་སོགས་གོང་ལྟརཚོ།སྣ་ཚོགས་པདྨ་ཟླ་བའི་གདན་སྟེངས་སུ་སོགས་མཆོད་རྟེན་གྱི་བསྟོདཅིཤེ་པས་བསྟོད་དོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གྱིས་བསྒྲུབ་
རེསྟཾ༑ སྟེ
སྔགས་ཀྱི་གྲངསནིརྒྱུདལས། སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱས་བཏབ་ནས་ཀྱང་། །འ་བུམ་ཕྲག་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་བཟླརྶ། །ཞེས་གྲངས་ངེས་པ་ཅན་དུ་བསྟན་པ་ལྟར་ཉིའ་བུམ་དུ་བཟླ་ཞིང་། རྒྱ་མཆོད་རྟེན་འབར་བ་ལ་སོགས་པའི་པྟགས་མ་བྱུང
གི
་བརདུ་སྟེ། རྒྱུད་ལས།ཅི་སྟེམཚན་མ་དེ་དགནི། །སྡིག་ཅན་བློ་ཡིས་མ་མཐོང་ན། །འབུམ་གྱི་ཕྲག་ནི་བརྒྱ་སྟོང་ངམ། །ཇིསྲིདམཚན་མ་བྱུང་བར་དུ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཆོད་རྣི། །མཉམ་པར་བཞག་པས་བཟླས་པར་བྱ། །དེ་ཡི་ ཉ
ནིམཁས་པས་ཀྱང་། །མཚན་གཅིགཐོགམི་ཉལ་བཟླ། །ཞེས་དང་། གཞན་ཕན་འོད་ཟེར་ལས། མཆོད་རྟེན་བྱས་པ་ལ་མཆོད་ཅིང་། ཉི་འབུམ་བཟླས་པ་ཀྱརྔ་མ་གྲུབ་སྟ། གྲུབ་པའི་རྟགས་མ་མཐོ། འབུམ་ཕྲག་བརྒྱ་སྟོང་གི
བར
་དུ་བཟླ་ཤིང་མཆོད་ལ། མཇུག་ཏུམཚན་ཐོག་ཐག་མི་ཉལ་བར་རྩ་བའི་རི་ག་པ་བཟླས་རྟགས་མཐོསྟེའགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གྲུབ་པའི་མཚན་མ་མཐོང་གི་བར་དུསྒྲབསཾ་ནམཇུགཏུ་གཅི་ཐོག་ཐག་མི་ཉལ་བར་རྩ་བའི་རི་ག་པ་བཟླ
སོགས་འདིར་ཡང་བྱ་བར་བ་ཤད་དོ། །ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལནི་རས་བྲི་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་བསྟན་པས་རི་གས་བསྒྲེས་ཏེ་ཤེས་པར་བྱའོ།།བདག་བསྐྱེད་ཀྱིརྗེ་ཀྱི་བྱ་བཨོ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧྲུ་སོགས་ནས་ཧ་ར་ཧ་ར་པྲ་ཎྲན་ཧྲུ་ཕཊཅེས་པའི་བར་བརྗོད་
ཟ1རཱ

NextPage