རྲ~ ་རྲངང ~ ་~~ ་~ རྲ~ ངང~ ་རྲ~ ~ 1
་༄༅
། །དཔའ། གསུངགི་ཏོན་ན་འོད་དཔག་མེད། ཐུགས་ཀྱིརྟེ་ནོ་ལ་མི་བསྐྱོདརི་ག་ལྔརིགས་ལྔསོསོ་དབུར་བརྒྱནཞེ་བཛོད། གོ་གིབསྐྱེད་ཆོ་དང་མཐུན་པར་རྒྱས་གདཀྱའདི་ཙམ་བརྗོད
པས
་འཐུས་སོ། །དགུ་མཆོད་བསྟོད་བྱ་བ་ནི། མཆོད་པ་རྣམས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་དག་ཅིང་དྲི་མེད་སོགས་ཚིགས་བཅད་ལྔ་དང་བཅས་པས་མཆོང་། མི་བསྐྱོད་ང་རྗེ་སོགསདེ་ཉིལྔཔསབསྟོད། གཏོར་མའི་ཆོ་གནིམདུན་བསྐྱེད་དང་འབྲེལ
བས
་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་མཆོད་ཀྱི་སྐབས་བཞིཡི་ད་ནས་མཁའ་འགྲོ་སྤྱི་གཏོརགྱི་བགྱིསབུལ་ཞིད། ཕྲིན་ཞུ་བའི་སྐབས་སུ། ར་བཏུནསཾ་པར་བྱས་པའི་ཏརྣམས་བྱིན་རླབས་ཆེ་བསངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའི་བ་ཤད་སྒྲུབ་དར་
རྦ
། འཇིག་རྟེན་དུ་དགེ་ལེགས་གྱ་ཆེན་པོ་འབྱུང་བབདག་ཅག་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཚེདང་བསོད་ནམས་དཔལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ལེགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པའི་ཕྲིན་ལས་དངསྟོ་གྲོགས་རྒྱ་ཆེན་པོཛདྲ
དུ
་གསོལ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་ཚྱ་པའི་ཕྲིན་ལས་གངའདོད་པ་ཞུ། སྦྱིན་སྲེག་བྱེད། ཞི་རྒྱས་གང་རུ་ལོགས་སུ་འབྱུང་བ་ལྟར་བྱའོ། །བཅུསྙན་གསན་དབབ་ཅིང་མཆོད་བསྟོད་བྱས། རྟེན་བཅུ་པའི་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་ན་དདོ་གཞིའི
དུས
་སུརྟེ་བྱིན་གྱིས་རློབས་པའི་ཕྱིར་འབྱོནཞུསྙམ་པས། སྤོས་དངརྔོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས། ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་བཅོམ་ལྡན་འདས། རི་ག་སྔགས་རྒྱལ་པོསོགས་ལན་གསུམ་བ་ཛོདེ་བདག་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུསོག་རྣརྶ

NextPage