~ རྲངརྲ~ ངངྼ ་ང རྲངྱའྲངྼརྲ་རྲརྲ~ ངབྭ
དུ
་མན་འཇིའི་ཁར། ཚོནསེཔོས་བྱུགས་པའི་སྣོདདེའི་ནང་དུ་འབྲས་དང་། སྦྲང་རྩི་དང་། རྣམས་བསྲེས་པའིའོ་བླུགས་ལ། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོའི་སྔགབྦ་བཟླ་བཞིན་པ་འོ་ཐུག་བསྒྲབས་ལ།
དང་ཙ་རུའི་ལྷ
་བ་ཤོབཟཔོརྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ་ལ་བུ་རམ་ཐུ་ལ་སོགས་པའི་ཟས་སྣབཟང་པོ་དང་བཅས་པ་རྒྱ་ཆེར་བ་ཤམས་པ་ཆ་ཀྱིས་བྲན་ཏེབསངསྦྱངས་སྟོང་པའི་ངང་ལས་རིན་པོ་ཆེ་ལས་གྲུབ་པའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནངདུལྷ་རྫས
ལས
་གྲུབ་པའི་ཞལ་ཟས་རོ་བརྒྱ་དང་ལྡན་པ་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར་པར་བསམས་ལ། ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱས་བྱིན་གྱི་བརླབས་ནས། ལས་བྱེད་པ་དག་གིས་བཏེཅིརྟེན་ལ་འབུལ་བའི་ཚུལབྱ་ཞི་། ཞལ་ཟརོ་བརྒྱ
ལྡན
་པའི་ཞེས་སོགས་དང་། ཨོཾ་དི་བྱ་ཨན་ས་མ་ངྷི་དྲྱ་ན་པྲྀ་ཎ་ལྷའི་ཞལ་ཟ་ཏིངའཛིན་བསམགཏན་གྱིཚིམ་པ།ནེ་སྭ་ཧྲ་ཞེས་པ་ལན་ག་སུམ་གདངས་དང་བཅས་པས་འ་བུལལོ། །བཞི་པསྔཀྱིམངའ་དབུ་ནི། རྟེ་ལ་གཟུངས་ཐགསེཔོབཏགསཾ་
བཟུང་ལ། ཨོ་སུ་པྲ་སོ
་བརྒྱ་རྩ་གཅིགཟླ་འོ། །དེམེ་ཏོག་ཐོགས་ལ་རྒྱལ་མཚན་རྩེ་མོ་ལ་སོགས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་མངའ་གསོལ་དང་མཆོད་བསྟོད་བསྡུས་པཞིབྱའོ། །གསུམ་པ་མཇུག་གི་ཆོ་ག་ལ། གཏོར་མ་སྦྱིདང་ཆོས་སྐྱོངསྒོ། །
དཀྱིལ་འཁོར་མཆོདདེདངོས་གྲུབ་བླང་། །བཟོད་པར་གསོལ་ནས་ག་ཤེགས་སུ་གསོལ། །ཡོན་བདག་བསྒོཞི་ཤིས་པ་བཛོད། །རྟེནམཆོ་བསོད་ནམས་ཡོངས་སུ་བསྔོ། །སླ་དཔོན་མཆོདེདགའ་སྟོན་བྱ། །སླར་ཡངཤི་པ་རྒྱས་པར
ལ1 འ

NextPage