ཿ༴~ ~ རྲངངརྲང~ ~ ~~ ~ རྲ1
བརླབས
་པར་བསམས་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རྩསྔགས་སོགས་ཡི་ད་གང་ཡིན་གྱི་སྔགས་དང་ལས་སྔག་ཁ་ཡབཟླས་པས་བྱིན་གྱིསརྲབ་ག །སླར་ཡང་ནམ་མཁར་བཞུགས་པ་རྣམས་ལ་མཆོད་བསྟོད་མདོར་བསྡུས་བྱས་ནསའདོད་དོ་ རྭ
གསོལ
་བ་བཏབ་ནས། མ་འབྱོར་པ་དང་སོགས་ཀྱིས་ནོངས་པ་བཟོད་པར་གསོལ་ནསཾ། ཨོཾབཛྲམུཿ ཞེས་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ར་ངབཞིན་གྱི་གནས་སུ་གཤེགས་པར་བསམ། ར་ང་གི་གནས་བསྲུང་བ་སོགསབྱའོ། །
རྟེ
་གསར་པ་བྱ་བའི་ཨརྒྷའི་ཆོ་གའོ།། །།གཉི་ས་པ་རྟེན་རྙིང་པ་ལ་བྱ་བའི་ཨརྒྷའི་ཆོ་ལ། སློབ་དཔོན་ཨརྻདེབས་སེམས་ཀྱི་སྒྲིབ་སྦྱོལས། མཆོད་རྟེན་གསོབའི་བསམ་པ་ཡི། །བ་ཤིག་པར་གྱུར་ལ་ཉེས་པ་མེད། །ཅེས་གསུངས་ཉཉྙ
ཏེ་༑ དེའང་བརྟེ
་པ་བཟང་པོསྤོ་དང་། དམའ་བའོརྒྱལ་བའི་གནས་ནས་འོ་མིརྒྱ་བའི་གནས་སུ་སྤོ་དང་། རྦིང་པགསོ་བ་རྣམ་རུ་གིགཞནནིམིརུང་གསུང་ངོ། །ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཆོ་ག་ནི་ལྷསྟ་གོན་དང་། དངོས་གཞི་1
གཉིས
་བྱེད་པའམམིནུ་ན་དངོས་གཞི་ཁོ་ན་བྱ་སྟེ། དང་པོ་ལྟར་ན་ཏ་དེའིདྲུང་དུཀྱེ་རྡོརྗེཡི་དམ་དུ་བྱེད་ན། ཆུ་བཞི་ཉེར་སྤྱོད་དང་། གཞན་དང་འབྲེལ་ན་ཆུ་གཉིས་སོགས་སྐབས་སུ་གངབབ་དང་། གཏོར་མལྔ་ཚསོགས་གང་འོ་ཉ
བ་ཤམ
] ར་ངཡི་ད་གང་རུངམ། ཀྱེ་ང་རྗེའི་ལམ་དུཀྱི་བསྒོམ་བཟླས་རྫོགས་པར་བྱས། མཆོད་པ་བསང་སྦྱངས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། ་རྟེརྙིངརྣམས་བླ་མ་ཡི་དམ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་རང་བཞིན་རྡེ་བཞིན་ཏྭ

NextPage