རྲཟ་ རྲ ~ ་~ ༅ངང་ རྲ ༠ ~ ཀ་ ~ རྲརུརྲངྼ~ ་~ རྲ~ རུརྲང~ ~ ་རྲ~ 1
ལ་༑ ཨོཾ་བཛྲ་གོ་རི
་ཨ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿ སོགས་སྒོབཞིའི་སྔགསརྒྱ་ད་། རྫཛཿ ཧྲུ་བཾ་ཧོཿ ཞེ་པ་ཡང་ཡང་བརྗོད་པས་བསྟི། དེ་མཆོད་བསྟོད་གོལྟ་བསྡུ་པབྱམེ་ཏོགཐོགས་ཏེ། ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱ་ཚུ
སེམས
་དཔའི་སོགས་ན་བྱེ་བྲགཏུ་རྟེན་འདི་ཉི་ད་ལ་སྤྱན་དྲངས་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཇི་སྲི་རྟེན་གསར་སྤྱན་འདྲེན་མ་བྱས་ཀྱི་བར་དུ་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོརླ། བརྟན་པར་བཞུགས་ནས་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོག་དང
ཐུན
་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་སྩལ་དུ་གསོལ་ཞེས་། ཨོ་སུ་པྲ་ཏིཥྛསོགས་ཀྱིས་མེ་ཏོག་གཏོ་རོ། །མེ་ལོ་གི་སྟེང་འོམི་འཁྲུལ་པའི་མཚན་མ་བྱ་ཏེ། དསེ་པོས་གཡོགས་པའིརྒྱབ་ངོ་སུ་མདུད་པ་འོ་ང་བར་བྱས་ལ་དེའི་སྟེང་ལ་ཅ་ལ
རྒྱ་བཏབསྟེརྟེ་གསར་པའི་ར་བ་གནས་བྱེ་བྱེད་དུ་ཁ་མི་དབྱེབར་མཆོད་པ་དང་བཅས་ཏེ་དབེན་པར་གཞགགོ།རྟེན་རྙིང་པའི་ས་རྡོ་ན་གསར་པ་བསྲེ་བའམ་ཆུར་གནས་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ལ་ཕན་ཕྱི་ཆུནང་དུ་བླུགས་པའམ་མཆོད་རྟེན་ལྟབུར་བསྐྲ
་གང་རུངབྱའོ། །རྟེན་གསརཔར་ར་བ་གནས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་པ་གཞུག་པའི་ཚེ་མེ་ལོང་ཁ་ཕྱེ་སྟེ། དེའི་ན་དུ་བསྐྱེད་ཅིང་སྤྱན་དྲངས་པ་རྣམས་ཀྱང་ཏོན་གསར་པ་ལ་གཞུག་ ཆོ་ག་གཞནམས་ར་བ་གནས་ཀྱི་དཀྱུས་བཞིན་དུ་བྱའོ། །འདི་དག་ནི་ཀྱེ་རྡོརྗེ
དང་འབྲེལ་བའི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན། ཡི་གཞན་གང་ཡང་རུང་བ་དང་སྦྱར་དུ་རུང་བསཾ། དེའི་ཚེམཆོདཆུ་གཉིས་ཉེ་ར་སྤྱོདབ་ཤ་ད་བུདང་། རི་གས་ལྔའིལྷ་བསྐྱེ་དང་གནས་གསུམ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་སོགས་ར་ང་རང་གི་གཞུརྡ་ལྟར་
1 ་ རྲའ


NextPage