རྲངྐཚངྭ ངཿ ་2 ་~ ངང~ ངངྭ་ ༠ ངངྱ་~ 2 ཀ།
་༅། །ལྟོ
། །ར་ང་གི་སྙིང་གའི་སྔགས་ཕྲེང་རང་གི་སྙིང་ག་ཨེ་ཡི་ཉིས་བརྩེགས་སོ་གས། འོད་ཟེར་གྱིས། །ར་ངལུ་སྦྱངས་ནས་རྣལ་འབྱོར་མར་བསྒྱར་ཞིང་། །ལྟེ་བར་ཨོཾ་བཾ་སོགས་ཀྱི་གོཅིང། །གཞ་ལུ་ ་ཐུགས་ཀའི
སྔགས
་ཕྲེང་ལསའོད་ཟེར་བ་སྤུའི་བུ་ག་ནས་ཕྱིར་འཕྲོསོགས། སྦྱངས་ནསྒྱར་བདཀྱུས་བཞིན་བྱ། །བཾ་ཕ་ཐུགས་ཀའིབཾཡི་ལས་འོད་ཟེར་སོགས།ལས་འོད་འཕྲོས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོའི་ཆོ་གས། །སྤྱན་དྲངས་རང་ལ་བསྟིམས་ང་རྒྱལ་པྱ། །དེ་ནས་བདག་ནི་རྣལ
བྱོང་མ་ཡི་སྐ། །སྣང་སྟོཅུང་ཟད་སེམས་གཏད་བསྐྱེད་རིམ་ཡིན། །གསངསྔགས་ཟབ་མོ་ངག་བཟླ་ ་ཐུགས་ཀའི་སྔགས་ཕྲེང་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་སོཡི་བཟླས་དང་། །བསམ་མི་ཁྱབ་ ་ལྟེ་བའིསྔགས་ཕྲེང་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཁམས་གསུམ་སྣོད་བཅུད
སོགས
། པའི་རྣལ་འབྱོར་ནྲ་དཡང་། །མི་དམིགས་བཏང་སྙོམས་སྐྱོངལུགས་གོང་དང་འདྲ། །སྤྱོད་ལམ་རང་དང་སྣང་བའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རྗེ་བཅྩན་མའི་སྐུ་སོགས། ཉལ་ལྡངསོགས་དཀྱུས་ལྟར་བྱ། །མདོར་ན་རྒྱདུཉམས་ལེན་སྙིངཔོ་ནི། །བཟླས་པའི
སྐབས
་དང་སྤྱོད་ལམ་ཐམས་ཅད་དུ། །ར་ངགྲོགས་སོགས་མི་ཏུ་གང་སྣམེ་ལོང་ནང་གི་གཟུགས་ལྟར་རྣལ་འབྱོར་མ། །སྣང་བའི་རང་བཞིན་དཔྱ་དོ་སྟོང་པ་ཉིད། །ཟུང་འཇུགལྷསྐུ་སྒྱུཆེན་པོརལྟ། །རྣ་བར་ཐོཔའིབཟང་ང
སྒྲ་ཐམས་ཅ། །ཨོཾ་ག་སུམ་ལྡན་པའི་གསང་བ་སྔགསཀྱིསྒྲ། །ར་ངབཞི་དཔྱད་ན་གྲ་སྟོང་དབྱེར་མེད་པ། །བྲག་ཅའི་སྒྲ་དབྱངས་ལྟ་བུའིདུ་སྐྱོང་། །སེམས་ཀྱི་དྲནརྟོ་བཟང་ང་ཇི་སྙེད་པ།།རི་ག་ཙ་ར་ང་གི་ངོ་བོས་སྟོང་པ་ཉིད། །རི
་ ༔
NextPage