ཀཀཀ1
1་ ༠ འའངངངང་ང་རྲང་༠ ར ༠ ཕབཌའའ༴་ 1
་༅། །མཏྟཆཡར་ཏྣསུཝཎོཎསྱ་སུམེརུཾཨལིགིཏྲྱཿ རསྨིཀརེབྷིཤྴཏམེཝཏྲ། ནིཿཤྲེཡནྶི་ཤབྟྱུདཡེཏྲཤརཎམྷཿ་ ཀྲཙིདྡཏཾཔྲལཡཤོདྡྲོདནིནྲཧིཿ། 1
་༅
། །རིན་ཆེན་གསེརགྱི་ལྷུནེ་པོར་མ་ཟླུ་གྱི། །འོད་ཟེརལན་བརྒྱཁྱུམཚུངས། །སྐྱབས་སུ་སོང་བསམངོམེཐོངེསལེགས། །ཅི་ཡང་འབྱུང་བ་ཟས་གཙང་སྲསཀྱིས་
སྐྱོ
༑ །བདེ་གཤེགས་བཀདོན་སྨྲ་བའི་མཁསཁྱོ་ཀྱི། །ལེགས་བཤད་བདུད་རྩིས་གཟུ་ལུའདོམས་པའིསྙིང་། །མི་བཟད་ཟུག་རྔུ་བསྐྱེཀུན་དགའི་དཔལ། །སྟེརའིསྙིང་པོརི་གསམ་ས་སྐྱ་
༑ །ཀུན་ཕ་དཀྱིལ་འཁོར་ལེགསམཐོཚང་ས་པའིབུ། །ཡིད་སྲུ་ལོང་སྤྱརྣམ་འཕྲུ་འདོད་ལྡནབཞི། །ཀུན་དགའི་ལུགས་མཆོག་འདོམས་པའི་དབང་ཕྱུག་གང་། །སྐལ་བཟང་མཁས་མ
1 ༦ཀཟ
1

NextPage