1 སས
[འ འད
༄༅། །བིཙྲ་ར་བྲནྲནྡནསྱསྭརནྲམསཏྶཾཝརྞཱཧྲསྶདྷུནིརྻཱནདྲནོཏྟར་བྲཙནསྱེགཐབཛིཧརམ།།
1 ་༅
། ། །བསྔགས་འོ་དམ་པ་རྣམས་ལ་ལེགབུལ་སྟོབ་པའི་གོ་བརྗོདཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་རྣམ་པར་དཔྱོད་ལྡན་ཀུན་དགའི་དབྱངས་སྙན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། །
་ ཨག

NextPage