!་ང་ ་ང་ང་ ་ང་ ་ང་ ་ང་ ་རྲ་ ངརྲངརྲང ང ༠ ང ང ངརྲརྲངངརྲངང ངཀྭ
!ཙད་གེ ཀྲེརཾ)་གཡང་རྔ་ལཙ་ཙོ
་ནཔ་ས། བདེ་ལེ་གསསཐོག་གི་བརྲང་ངརྔ། སྱོ་ཙ་བཀ་རྲརྦེས་གང་སཐེས་དང་། བསད་ཙམས་འངེ་ཡི་སོགས་དང་། དག་འགས།གས་ཙས། སྱོ་ད་གྲང་རིངེག ཅེས་པ་འེ་བརྦཔྲོ་སྐོ་རྲ་གྲས་བ།གདབ་བོརོ། །བྲེས་བདག་]
རྐེ་རྩ་བད་ག་ངབས་མངད་བའི་སྔི་བསང་དརྔ་སྐ་ལྐཉ་རྦབ་གས་དེ་འངོཙ་བསྲིགས་ཀ་ཐ་རྲངྼང་འ་དེའང་དྲོའ།རིངཙ་རྦྲིརེས་སོརོརོ
། ། །།བལ་ཡུལ་མཆོད་རྡེན་ཉ་འརྡབས་ཙས་ཏྒྲལ་ཡོངས།ས་ཆེཙ་ནེས་པ་ལས་བྲཔྩ་ག་རུས་ཕྲི་ལོ་ ༢༠༠༥ ལོ་ར་པརབསྐརྣ་ནས། ། ། ། 1
1 ཟཟདཟ་ཟཟ་ཟཟཟཟཟཟཟ་ཟཟཟ་ཟཟཟ་ ཟ ཟ ཟ

NextPage