!་ཏ་~་~་
་ཀ ་རྲརྲརེ་ ༠ ཀེ་བ༔ ་ངང༴་ ༠་རྲརོརོ་ ་ང་ ་7
༤་ ༤་ ༤ །སྲོལིསསོ་བྲུབྲུཞུ་ཤོ་ལཾལོརོ དོབྡཔྡལོབོལིལིཏོདོསོའོཞོའཏིདུ་བོལཾ་ལཾ་བྲོགེགེབ་ངོཏ་ཕྱབ། །སྲཏུམ་ཙྲཙ་ཙི་བ་ཞིལྡཅ་པའི་མཐིད་ཙག་བྲ། ཀགབཀྲརྔ་བསྐམ་བཙ་ངཾདྦྲག་རྦྲརྦས་ས་ངོ
ངས་སོགས་དརྡ་ཉ ་སྲོཉོག་དྲགས་བ་བདྲད་བདྒྲརྨཞཙ་1
་རྲ
་)
NextPage