སཉེམས་བསྐད་བྲས་འལ། ་སྤཙ་འདྲེཞ་པརོཀྲེ་བདག་ཉེའཕགས་མ་གསའ།བའ་རྦྦིསྡ་ང་ག་ཙས། །ཕྲོགས་བཙྩང་འོད་ཀྲ་ཕ་ཉོ་སྤྲོས་མ་བག །ར་ང་བ་ཞ་ཙ་གས་དང་པོ་ངྭ་ལ་དེ་ཙས། །བྫབྫདལ་བ་ཀ!ཙ་ཡུཏྲམ་འཔོ་བཾ་སྲོབཤྲའ།མངད་མ། །ཕྲཅ་འཉུས་ལྷཉ་མ་ཉར་1 ]

NextPage