!་ཟ་ཟཟཟཟ་ཟཟཟཟཟུ་ཟཟཟཟཟཟརྲརྲངང་རྲང ༠ ངངངརྲཀཌྲ་
! དང༅ང༅། ༢ཞོ་རོདོ་ ༠ ས་སབུ་ཞོ་བྱབ།བོལི། ། ༠་བོ།ཙོད་ལས་གྲི་དདོ་ས་བྲ།བ་འབྲ་བབང་མངད། །དགྲུས་པའེ་འངུམ་ཟང་དང་དཀང་གཡབ་མོ་ཡས། །སྲད་ཞའ་དབའ།འབྱོརང་ཕྱ་གཡང་རྨ་འྲཉུས་རྦཉ་ ]འརྡེ་ཙ་ཡོདས་འདུ་སཐྲས་པའ་དག་1 1
༠ ཐོ ༈ ཞེབོལཾལིབོལཾལིརོ ༈ དོ་ལིབོལིབོལྔོབུསྲུ་ལིགྲོབླ ༈ ་རྦོབོལཾལིརི་བཉོབིབོབོ ༢༢ པ་བོལིངོ་པྲུ ༈ ་ངོརོབོ །སབཞ་རྲཏའིབ། ། ། ། ༄༅། །དཔལ་དུར་བྲོ
བདག་པོའི་བསང་མཆོ་ཡིགེ་སྤྲིན་བྱིནད་སྒྲཞེས་བྱ་བ་བཞུགསཾ།། ༤ ཞཏྲ། །དརྦའ།ལྔཉཙ་རྦུམ་སཉམྦྲ་ངརྲ། །ཐདདརྨ་ཙ་འ།1
།་ཝ

NextPage