ང་ ་རྲ་ ་~རྭ་རོ་རྭཀ་རྭ་རྭ་ཧརོ་རོ་ཧ་བ་རྐ་རྭ་ཀ་ཀོ
འཕྲའ།རྙེད]]དངོས་གྲབ་འགུགས་བྱེརྡ་རྦཱཔྤོང་མོའི་མྡ་ཙོརྲང་གདམ། །མ་ཡཅ་དགྲེས་བརཾཔྲེད་མངོད་པ་འ་སྦཙ་འདེའོརོ། །དྲུའ།འརེདེརྔ་འབད་ས།གས་ལེགས་བྲས་ངྤང་བྲི་བྲདཙཾ། །ང་ང་ག་བརྣཙ་ཛྲོསྲ་གསམ་ས་ད་པོ(་ཞིདོ་ང་ལ་ལ༔ པོབཀ། ཀྲ ༠ པབོལིབྲེརོརྦྲུརོ་ངལྱོ་ལྲོ་ ༢]
ལྔལྡཉྲརྔརཾ་ འབྲ་རྡ་ཀྲངང་བའ་ཡོ་ཙ་ཏཙ་འཔ་སརྲརྩ་པའ་བདགས་མང་ང
ག་གདབང་པོ་འངགས་བྲལ་ཕྱགས།འལས་ཅམ་པརྲང་རྦྦདརཱ།བའ་ལྡ་དབྱངས་ངཙ་རྡགྲེས།པའི་ལང་ངོའི་སྔའམ། བམྲྡ་དྲུའཔི་བྲིམས་དེཅོ15 ནོ་ངུ་ལིང་ངབོལི ཙོ་ས་ཏྲུཀིངོ་ཉོབོཏདབྲ0 པིབློརྔཕངོལིལོ]
གའ་ས་པའ་འགྲབ་སྡོང་བྡྲགྲྱེ་འ་ཙ་གྲབ་པརྲང་བརྦྲེརེས་པརཱེ་ང་ཡམྲ། ། ། ། ་༄༅། །འཕགས་པ་ཛམྦྲ
་ལདམར་པོའི་བསང་མཆོཀྱིཆོ་ག་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་དབྱང་ས་སྒ་ན་ནེ་བྱ་བ་བཞུགས།། ་ད་དཏཏ། །དབཏོབ་ལྔཞོ་དླ་ ༠ སོ་ནྲོ]༠ སོ་སོ།བོ་ད་སདི་པི་ཕརྲབོལིལི1 ༤་བྱཕི༢༠ པོ1 ]
འ།1 རོའདེརང་གྤ་པ་རྨངོཙ་ས།ས་ཙརྣ་རཾཙས་བབདརྡ་པ་འེ་ངམྦྲ་རཱ།དམང་པོ་འ་རྦསང་མ་ངོད་བྱ་བས། བསད་རྱ་ས་རྩམས་དང་། གཏོརྦོང་རྨ་ཙོབང་བུའ་རྡརྦྱེརྦས་ངཙ་དྱེ་ངའ།བྲས་བབྲཔྲོཀང་བང་བསབ།མས་འ་འདི་བྲཔྲད་ངརྔ་ད་ང་། །བྲེལྭོ་པོ་ཀོསཾཏཔ་པ་ངོཞོའེཞོབོབྣ་1 པིརི་ངོལོ] ལོ]
སྲཾ་ཉ ང་ཡ་གསང་གསྲམ་བྱཙ་བངབས་གདོར་མ་དརྔ། །ད་རྱངུཏརྭ་ཀ
སོགས་ལེགས་སྦང་བསང་མཾ ༠ ངུད་སྦཙ། །རྐུཙ་བཟརྔ་ཙམ་པ་རྲརྔ་ཐར་པརཱེ་རེས།འགྲོང་ང་རྲ།ག་ །ཀྲ་ཡེ་འདོད་དགུ་དྱང་འབེབས་ངརྦྦ་ལ་བོ་ང་བ་ལི་ཀོངོཤོ]ཏོབིབབྲོལུཏྲཀོསབྱལི་རོཕོ་ལ 1 ]
་ ལ་ཟཟ་རོ་རོ་རོ་རོརོརོ་རོརོ་རོ་1 ་1

NextPage