!་༄ཏ བཏཉྭ ཉརྡ་རྲར་རྔརྙ་རཀ་ཀཉ་ཀ་ཀ་ཉ#་ཀ་ཀཉ་རྲརྭ་ ༢ ཀ ་རྲང ༠ ངརྲཟྭཟངང་ ང ང ང ཀ
་ ༤ ཀྲཏ། །དུ་ངེཙ་པོདྲེའ་བྲག་རི་གསསཾརེ་ངབྲ་བྱ་རོབྲེབས་ངཙ་བྱ ༤་དྲུང་ནོ། མབའ་ལྡང་སྔོ་བའ་མངོད་པ་རྱི་ང་བུ་དད། འབབ་དྲུ་ལྡདཾ་ལྡཉང་ག་རྦྲ།བྲཤའབྱཙ། པགཡའེ་བ་དོག་ཙ་བྲ་ཅེའུ་གསང་དང་། ཀྲེབྲོབྲེད་མོས་དྦོའ།དང་། ངེཙ་པོ་དེའ་1
ལྗཙ་ ༥ ཐྲངཾ། མ་དག་དང་འ།འདབ་གསང་པའ་ལྡཧྲེང་བང་དུ་བྲ་བབསའ
་ཡིད་དུ་འོང་བ་འངོ་བ། འདོད་པ་ཡོཀྲ་དཙ་ཕུད་སམ་དྲོགས་པས་གདམས་སྭབྲ།ང་། ཅོར་བུ་ངུ་སབ།འ་བྲི་ཕོ་བྲ་ཉམས་དགའ་བང་བྱས་པའ་གཙས་སྲཾཀ། སྲ་རཱེགས་པདྼ་ཉའདབ་མ་ ༈
བབྲུ0 ད་པའ་ལྡ་བ་རྡད་འདབ་མ་ཙམས་འ།བྲ་བ་འ་ད་ཀྲུརཱ།འཔང་ར་ངེ་རཱེ་སྟང་དུ་ཙཱ་དགུ་འ
བས། དབུས་དརྔ་ཕྱོགས་མངོམས་ཙམས་སྲརྲ་ངེམ་པང་ལྲ་རྲང་རྡ་རྡ་ཀར་པོརོ། མ་ཐའ་ཡས་ད་ཀརྲང་པོ། འངག་པོ་དམརཾང་པོ། ་སྟ་བས་ཀྲ་བདྱ་ཙབ།པོ། རྔེགས་ལྔཙཾ་རྡཾཀ!རྲ་]
ཀྲས་བབྲདཙ་པ། གཡོཙ་ཕྱོགས་ཙས་ར
་དང་འདྲ་བ་ངུད་མས་བཀྲཔྟེཙ་པའོ།རང་ང་གི་བྲཔྟང་ག་ཙས་འོད་དྦེང་འཕྲ་པས་འདོད་པའི་བམས་ཙ་གཙས་ངགའི་ཀླ་འ་རྦྲདའ།འ།ལཔོ་ཙམས་ཀྲིས་ག་ང་ད་བྱས་པའ་ཀཱ་དང་ས་བདག།མཙྲད་3 ལ་བརྡྲོ་ས་མ་རྔོ ༠ ༠ ད/ང་]
་ ཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟ་རྲ

NextPage