ག་རྲ་རྲ
ཡི
་དམ་ད་གས།བའི་བྲབཀགས་ཀ་ཙས་འོད་ཟའཕྲོས་པསདོ་བམས་ཕྱོགས་ཀི་ག་ཞིབདག་ཡོང་ཀྲི་བྲབྲད།འཔོ་བྲ་དྲའརྤ་ཕྲམ་དྲེཙ་པོ་རྡོ་ངྔེ་གཡུང་དྲང་མངེད་དང་བཅྩཙ་མོ་ངེ་གས་སྲས་འབོད་དང་ཡང་འབོང་དུ་བ་ངས་པ་བྲམས་དང་མ ༠ ངད་པའ་གཅནས་འདཀྲང་དཾ1
་སྲད་ངེག་གིས་སྔཉཙ་དྲང་ས་པང་གྲརོ། དྲི ༠ ༠ 0 དྲ་ཀ་ངྶ་ཡ་ངརྲཞས་དད། བྲུདྲིབ་ཀྲ།སཐིས་དག་འས་གས་ཕུཙ་ངྱོ་གས་བོད་ཀྲི་ཡུའཔ། །ཙོཀྲང་ལྔཙ་བུརུ་མོའི་དང་ལྲས་སྡེ་བ་བེའ་དཔའ།། །འངད་མད་རྡག་པད་འང་བའ་འབྲུང་།པུངས་བཟདཾ། །མད་ད་པད་སྦའཔ་1 1
་རྲ་རྲ

NextPage