-
1
-
´
´
н
ы
х
к
а
м
н
е
й
;
6
)
з
а
к
о
н
;
7
)
с
у
д
е´
б
н
ы
й
п
р
о
.
´
ц
е´
с
с
´
1
1
а
к
š
а
й
а
в
е´
ч
н
ы
й
,
н
е
у
н
и
ч
т
о
-
.
´
ж
и´
м
ы
й
-
´
´
а
к
š
а
р
а
в
а
н
а
к
л
е
р
к
,
п
и
с
ь
м
о
в
о
.
´
д
и´
т
е
л
ь
.
´
´
а
к
š
а
р
а
д
ж
ī
в
а
к
а
й
ā
с
м
.
-
.
а
к
š
а
р
а
т
у
л
и
к
ā
в
а
п
е
.
´
´
´
´
´
.
´
р
ю
;
р
у
ч
к
а
;
к
а
р
а
н
д
а
ш
.
´
а
к
š
а
р
а
и
а
б
у
к
в
а
а
к
š
а
р
а
л
и
к
х
ī
т
а
й
а
-
´
´
´
.
1
)
р
у
к
о
п
и
с
ь
;
2
)
л
и
т
е
р
а
т
у
р
н
о
е
п
р
о
и
з
в
е
д
е´
.
´
н
и
е
;
3
)
д
о
к
у
м
е´
н
т
.
´
*
а
к
š
а
р
а
л
ō
п
а
й
а
л
и
н
г
в
.
´
э
л
и´
з
и
я
-
а
к
š
а
р
а
в
и
н
и
а
с
а
о
р
ф
о
.
´
´
т
р
а
ф
и´
ч
е
с
к
и
й
-
*
а
к
š
а
р
а
в
и
н
й
ā
с
а
й
а
о
р
.
´
ф
о
г
р
а
ф
и
я
´
-
*
а
к
š
а
р
а
в
и
*
.
´
.
н
й
ā
с
ā
к
ā
р
а
й
э
н
н
а
р
е
ч
о
р
ф
о
г
р
а
ф
и´
ч
е
с
к
и
*
а
к
š
а
р
а
в
и
п
а
р
й
ā
с
а
*
.
´
.
.
й
а
л
и
н
г
в
м
е
т
а
т
е
з
а
.
´
а
к
š
а
р
а
ш
ā
л
ā
в
а
ш
к
о
л
а
-
´
а
к
š
а
р
а
ш
ā
с
т
р
а
и
а
о
р
ф
о
.
´
г
р
а
ф
и
п
-
.
а
к
š
*
а
*
ā
г
а
м
а
г
р
а
м
п
р
и
´
р
а
щ
´
н
и
е
б
у
к
в
,
а
у
г
м
е´
н
т
*
.
.
а
к
š
*
а
р
ā
д
и
й
а
с
м
.
а
к
š
а
р
ā
д
Ə
ш
*
а
и
а
г
р
а
м
з
а
-
.
´
´
м
е
щ
е´
н
и
е
б
у
к
в
´
´
а
к
š
а
р
ā
б
х
й
ā
с
а
й
а
у
р
о
к
.
´
д
л
я
ч
т
е´
н
и
я
.
´
.
а
к
š
ā
ñ
ш
а
й
а
г
е
о
г
р
ш
и
р
о
т
а
.
´
а
к
š
*
ā
г
ā
р
а
й
а
и
г
о
р
н
ы
й
д
о
м
.
´
*
а
к
š
ā
н
т
и
и
а
н
е
т
е
р
п
е
л
и´
в
о
с
т
ь
´
.
а
к
š
и
к
у
а
й
а
а
н
а
т
г
л
а
з
н
о
е
.
´
я
б
л
о
к
о
-
´
а
к
š
*
и
г
а
т
а
н
е
н
а
в
и´
с
т
н
ы
й
,
о
т
.
´
в
р
а
т
и´
т
е
л
ь
н
ы
й
.
ō
´
*
а
к
š
и
г
л
а
й
а
а
н
а
т
г
л
а
з
.
´
´
н
о
е
я
б
л
о
к
о
-
.
а
к
š
и
д
ā
х
а
й
а
м
е
д
о
ф
т
а
л
ь
.
´
´
м
и´
я
,
в
о
с
п
а
л
ё
н
и
е
т
л
а
з
.
г
н
´
а
к
š
и
и
м
Ə
š
а
й
а
в
з
л
я
д
- 1


ных камней;´ 6) зако´н; 7) суде´бный про-

це´´сс.

අෂය 11 акšайа ве´´чный, неуничто-

жи´´мый.

අෂරවන акšаравана к´лерк´, письмово-

ди´´тель.

අෂර වකය´ ා акšара джīвак´айā см.

අෂරවන.

. අෂර කාව акšара туликāва пе-

рю´;. ру´чк´а;´ к´аранда´ш.

අෂරය акšараиа бу´ква.

අෂර තය акšара ликхīтайа

1) .ру´копись; 2) литерату´рное произведе´´-

ние; 3) докуме´´нт.

අෂර ලපය´ акšара лōпайа лингв.

эли´´зия .

අෂරනාස акšаравиниаса орфо-

трафи´´ческ´ий .

අෂරනාසය акšаравинйāсайа ор-

фогра´фия.

- අෂරනාසාකාරය´  акšарави

нйāсāкāрайэн нареч. орфографи´´чески.

අෂර පයාසය акšара випарйāса

йа .лингв. метате´за.

අෂරශාලාව акšарашāлāва шко´ла.

අෂරශාය ак´šарашāстраиа орфо-

гра´ фип .

අෂරාගම акšа āгама грам. при-

ращ´ние букв, аугме´´нт

අෂරාය акšарāдийа см. අකාරාය.

අෂරාශය акšарāдƏшаиа грам. за-

меще´´ние бук´в.

අෂරාභාසය акšарāбхйāсайа уро´к´

для чте´´ния.

අෂාංශය акšāñшайа геогр. широта´.

අෂාගාරය акšāгāрайа иго´рный дом.

අෂා ය акšāнтииа нетерпели´´вость.

අටය акšикуṫайа анат. глазно´е

я´блоко .

අගත акšигата ненави´´стный, от-

врати´´тельн ый .

අගලය´ акšигōлайа анат. глаз

но´е я´блоко.

අදාහය акšидāхайа мед. офталь-

ми´´я, воспалё´ние тлаз.

අෂය´ акšинимƏšайа взгляд.