*
-
.
´
,
´
1
1
а
г
а
д
а
к
р
´
п
к
и
й
з
д
о
р
о
в
ы
й
.
´
´
а
г
а
д
а
й
а
л
е
к
а
р
с
т
в
о
.
´
х
*
а
г
а
д
ā
б
а
р
а
а
й
а
б
р
а
с
л
е
т
.
´
´
а
г
а
н
а
с
т
о
я
щ
и
й
;
ц
е´
н
н
ы
й
-
´
´
,
´
а
г
а
н
у
в
а
р
а
с
т
о
л
и´
ц
а
г
л
а
в
н
ы
й
г
о
.
р
о
д
-
´
´
.
´
*
а
г
а
п
а
т
и
й
ā
м
1
)
х
о
з
я
и
н
;
2
)
к
о
.
´
м
а
н
д
и´
р
.
-
´
.
а
г
а
б
и
с
а
в
а
ж
к
о
р
о
л
е´
в
а
м
а
т
ь
-
´
.
а
г
а
м
а
г
а
р
е
л
1
)
г
л
а
в
н
а
я
д
о
р
о
.
´
.
г
а
;
2
)
п
у
т
ь
к
н
и
р
в
а
н
е
-
-
´
.
а
г
а
м
ä
т
и
й
ā
м
п
р
е
м
ь
е´
р
м
и
-
н
;
´
н
и´
с
т
р
(
)
к
о
.
´
-
´
´
ф
е
р
е´
н
ц
и
я
п
р
е
м
ь
е´
р
м
и
н
и´
с
т
р
о
в
-
,
ч
´
-
а
г
а
м
й
а
н
е
д
о
с
т
у
п
н
ы
й
н
е
д
о
с
т
и
.
´
,
´
ж
и´
м
ы
й
н
е
д
о
с
я
г
а
е
м
ы
й
´
´
´
´
а
г
а
й
а
ц
е
н
а
;
с
т
о
и
м
о
с
т
ь
;
ц
е´
н
н
о
с
т
ь
;
-
´
~
о
ц
е´
н
и
в
а
т
ь
;
~
ඩ
п
о
в
ы
.
´
´
ш
а
т
ь
ц
е´
н
у
.
´
´
´
а
г
а
р
а
к
р
а
с
и´
в
ы
й
;
п
р
е
к
р
а
с
н
ы
й
.
а
г
а
р
а
д
ж
д
ж
у
р
у
в
ō
м
.
´
´
´
и
м
п
е
р
а
т
о
р
;
в
е
р
х
о
в
н
ы
й
п
р
а
в
и´
т
е
л
ь
-
.
´
а
г
а
р
ā
д
ж
а
г
у
р
у
м
а
р
х
и
е
.
´
´
п
и´
с
к
о
п
.
´
1
а
г
а
р
у
а
л
о
э
(
в
и
д
4
1
о
е
о
е
*
а
)
-
´
,
´
1
1
а
г
а
р
у
н
е
п
о
ч
т
и´
т
е
л
ь
н
ы
й
д
е´
р
з
´
´
´
,
´
,
´
к
и
й
н
а
х
а
л
ь
н
ы
й
н
е
в
е´
ж
л
и
в
ы
й
;
~
.
.
-
´
´
´
о
т
н
о
с
и´
т
ь
с
я
с
н
е
у
в
а
ж
е´
н
и
е
м
(
к
к
о
м
у
л
)
-
´
,
´
´
а
г
а
р
у
к
а
м
а
н
е
п
о
ч
т
е´
н
и
е
д
е´
р
.
´
´
,
´
,
з
о
с
т
ь
н
а
х
а
л
ь
с
т
в
о
н
е
в
е´
ж
л
и
в
о
с
т
ь
.
´
.
а
г
а
р
п
н
м
н
и´
с
к
р
ы
,
´
´
а
г
а
р
в
а
н
е
н
а
в
я
з
ч
и
в
ы
й
,
с
к
р
о
м
н
ы
й
.
´
п
р
о
с
т
о
й
´
´
,
´
а
г
а
л
а
1
)
к
а
н
а
в
а
р
п
в
;
2
)
т
р
а
н
ш
е´
я
;
.
´
´
´
о
к
о
п
;
3
)
в
о
д
о
п
р
о
в
о
д
н
а
я
т
р
у
б
а
´
´
а
г
а
в
а
т
д
р
а
г
о
ц
е´
н
н
ы
й
;
в
ы
с
ш
е
г
о
.
,
´
к
а
ч
е
с
т
в
а
в
е
л
и
к
о
л
е´
п
н
ы
й
.
.
а
г
а
в
а
н
с
м
.
´
´
а
г
а
с
ä
р
и
п
р
е
д
ш
е´
с
т
в
е
н
н
и
к
.
´
´
´
а
г
а
х
а
н
а
р
е´
д
к
и
й
,
р
а
з
б
р
о
с
а
н
н
ы
й
-
´
´
´
´
а
г
а
х
а
р
а
й
а
б
р
а
х
м
а
н
с
к
а
я
д
е
р
е´
в
´
.
н
я
.
´
´
´
´
а
г
а
х
а
р
и
й
а
к
о
н
е´
ц
,
о
к
о
н
ч
а
н
и
е
-
´
а
г
а
х
и
г
а
1
)
н
е
д
о
с
т
а
т
о
ч
н
ь
*
й
,
н
е
.
´
´
´
д
о
с
т
а
ю
щ
и
й
,
н
е
п
о
л
н
ы
й
;
2
)
н
у
ж
д
а
ю
щ
и
й
с
я
,
´
´
´
а
г
а
х
и
г
а
к
а
м
а
1
)
н
е
д
о
с
т
а
т
о
к
අගද -


අගද 11 агада кр´пк´ий, здоро´вый.

අගදය агадайа лек´а´рство.

අග භරණය агадāбхараṅайа брасле´т.

අගන агана сто´ящий; це´´нный.

අගවර аганувара столи´´ца, гла´вный го´-

род.

අගපය´ ා агапатийā м. 1) хозя´ин; 2) к´о-

манди´´р.

අගසව агабисава ж. короле´´ва-мать.

අගමග агамага рел. 1) главная доро´-

га;. 2) путь к нирва´не.

අගමැයා агамäтийā м. премье´´р-ми-

ни´´стр; අගමැ සලනය (හවල) кон-

фере´´нция премье´´р-мини´´стров.

- අගම агамйа недосту´пнчый, недости-

жи´´мый, недосяга´емый.

අගය агайа цена´;´ сто´имость; це´´нность;

~කරනව оце´´нивать; ~ වඩනවා повы-

ша´ть це´´ну.

අගර агара краси´´вый;´ прекра´сный.

අගරරැව агараджджурувō м.

импера´тор; верхо´вный прави´´тель.

අගරාජ´රැ агарāджагуру м. архие-

пи´´ск´оп.

අගරැ 1 агару ало´э (вид 41ое ое а).

අගරැ 11 агару непочти´´тельный, де´´рз-

к´ий, наха´льный, неве´´ж´ливый;´ ~ කරනවා

относи´´ться с неуваж´е´´нием (к кому-л.) .

අගරැකම агарук´ама непочте´´ние, де´´р-

зость, наха´льство, неве´´ ж´ливость.

අගරා агарпн мн. и´´скры.

අග агарва ненавя´зчивый, скро´мный,

просто´й.

අගල агала 1) кана´ва, рпв;´ 2) транше´´я;

око´п; 3) водопрово´дная труба´.

අගව агават драгоце´нный;´ вы´сшего

ка´чества, великоле´пный.

අගව агаван см. අගව.

අගසැ агасäри предше´´ственник´.

අගහන агахана ре´´дк´ий, разбро´санный.

අ´ගහරය агахарайа бра´хманск´ая дере´´в-

ня .´

අගහය агахарийа к´оне´´ц, ок´онча´ние.

අගග агахига 1) недоста´точнь й, не-

достающий, непо´лный; 2) нуж´да´ющийся.

අගගකම агахигак´ама 1) недоста´ток´,