1
8
*
*
*
*
´
*
*
а
ñ
г
у
л
и
с
а
н
д
х
и
и
а
с
у
с
т
а
в
.
´
п
а
л
ь
ц
а
.
´
*
а
ñ
г
у
л
ī
к
а
й
а
к
о
л
ь
ц
о
.
´
´
*
а
ñ
г
у
š
х
а
й
а
б
о
л
ь
ш
о
й
п
а
л
е
ц
.
හ
а
н
г
а
р
о
г
(
ж
*
и
в
о
т
н
о
г
о
)
.
.
හ
*
а
н
г
а
н
а
ж
*
ж
е´
н
щ
и
н
а
.
´
´
හ
а
н
г
а
н
и
й
а
с
о
б
р
а
н
и
е
;
о
б
*
ц
е
с
т
в
о
.
.
හ
හ
а
н
г
а
р
а
д
а
н
г
а
р
а
м
н
п
а
р
н
с
о
*
´
´
,
´
´
.
ч
е
т
п
р
о
к
а
з
ы
ш
а
л
о
с
т
и
,
ш
у
т
к
и
;
~
.
´
´
´
´
п
р
о
к
а
з
н
и
ч
а
т
ь
,
ш
а
л
и´
т
ь
,
ш
у
т
и´
т
ь
´
´
හ
*
*
а
н
г
а
р
а
а
в
е
р
ё
в
к
а
,
п
р
и
в
я
з
ы
в
а
е
*
.
´
´
´
´
м
а
я
к
р
о
г
а
м
б
ы
к
а
.
л
г
හ
а
н
а
а
д
ю
й
м
,
´
´
හ
а
н
г
а
в
а
н
а
в
ā
1
)
н
а
м
е
к
а
т
ь
п
о
д
*
.
´
´
´
´
р
а
з
у
м
е
в
а
т
ь
;
2
)
у
п
о
м
и
н
а
т
ь
м
е´
л
ь
к
о
м
´
.
-
හ
а
н
г
а
х
а
р
у
в
ā
а
с
т
р
п
л
а
н
е´
т
а
.
М
а
р
с
.
´
´
හ
а
н
г
а
х
а
р
у
в
а
д
ā
в
т
о
р
н
и
к
´
-
හ
а
н
г
ā
р
а
н
а
в
ā
1
)
к
о
в
ы
л
я
т
ь
*
.
´
´
´
´
х
о
д
и´
т
ь
п
е
р
е
в
а
л
и
в
а
я
с
ь
;
2
)
в
о
л
о
ч
и´
т
ь
н
о
г
и
´
´
හ
а
н
г
у
а
й
а
1
)
б
о
л
ь
ш
о
й
п
а
л
е
ц
´
.
´
´
2
)
к
л
е
ш
н
я
(
к
р
а
о
а
)
´
´
.
හ
а
н
г
у
у
1
)
к
о
л
ю
ч
и
й
,
у
с
е´
я
н
н
ы
й
.
´
´
´
´
и´
г
л
а
м
и
;
2
)
к
а
р
л
и
к
о
в
ы
й
,
м
а
л
е
н
ь
к
о
г
о
р
о
с
т
а
´
´
´
.
´
හ
а
н
г
у
у
м
и
и
й
ā
м
к
а
р
л
и
к
,
.
´
л
и
л
и
п
у
т
.
.
´
г
හ
а
н
у
у
в
а
с
м
හ
.
´
´
හ
а
н
г
у
т
у
в
а
к
у
л
а
к
´
හ
ද
а
н
г
у
п
а
л
а
н
д
а
н
ā
в
а
к
о
л
ь
ц
о
.
.
´
හ
а
н
г
у
р
а
у
г
о
л
ь
´
.
හ
а
н
г
у
р
у
о
с
н
о
т
හ
-
~
.
´
´
´
о
б
ж
и
г
а
т
ь
,
о
б
у
г
л
и
в
а
т
ь
.
´
.
හ
а
н
г
у
р
у
м
а
в
а
а
н
а
т
п
ё
ч
е
н
ь
.
.
л
г
හ
а
н
у
а
с
м
හ
.
´
а
н
а
к
š
у
с
л
е
п
о
й
.
´
´
´
а
ч
а
а
м
я
г
к
и
й
,
к
р
о
т
к
и
й
´
´
а
н
а
п
а
л
а
у
с
т
о
й
ч
и
в
ы
й
;
т
в
ё
р
д
ы
й
-
.
´
п
р
о
ч
н
ы
й
´
´
´
а
ч
а
п
а
л
а
т
ā
в
а
с
т
о
й
к
о
с
т
ь
-
.
´
´
´
у
с
т
о
й
ч
и
в
о
с
т
ь
´
т
в
ё
р
д
о
с
т
ь
;
п
р
о
ч
н
о
с
т
ь
´
´
,
´
-
а
ч
а
л
а
т
и´
х
и
й
с
п
о
к
о
й
н
ы
й
;
~
.
´
´
´
´
д
е´
л
а
т
ь
т
и´
х
и
м
,
у
с
п
о
к
а
и
в
а
т
ь
-
а
ч
а
л
а
д
ж
а
л
а
ш
ā
с
т
р
а
г
и
д
.
´
р
о
с
т
а
т
и´
ч
е
с
к
и
й
-
а
н
а
л
а
д
ж
а
л
а
ш
*
ā
с
т
р
а
й
а
.
´
´
г
и
д
р
о
с
т
а
т
и
к
а
1 8

-

ංසය аñгулисандхииа суста´в

па´льца.

අංකය аñгулīкайа кольцо´.

අංගඨය аñгуšṫхайа большо´й па´лец.

අහ анга рог (животного).

අහන ангана ж. же´нщина.

අහය анганийа собра´ние; о´б цество.

අහරදහර ангарадангара мн. парн. со

чет. прок´а´зы, ша´лости, шу´тки; ~ පානවා

прок´а´зничать, шали´´ть, шути´´ть.

අහ ණ ангараṅа верёвк´а, привя´зывае

мая к´ рога´м бык´а´.

අහල ангала дюйм.

අහවනවා ангаванавā 1) намек´а´ть, под

разумева´ть;´ 2) упомина´ть ме´´льком.

- අහහරැවා ангахарувā астр. плане´´та

Марс.

අහහරැවා ангахарувадā вто´рник´.

අහාරනවා- ангāранавā 1) ковыля´ть

ходи´´ть перева´ливаясь; 2) волочи´´ть но´ги.

අහටය ангуṫайа 1) большо´й па´лец´

2) к´лешня´ (краоа).

. අහට ангуṫу 1) колю´ чий, усе´´янный

и´´глами; 2) ка´рликовый, ма´ленького ро´ста.

අහ´ යා ангуṫумиṫийā м. к´а´рлик´,

лилипу´ т.

අහව ангуṫ´ува см. අහටය .

අහව ангутува кула´к´.

අහපලදනාව ангупаланданāва кольцо´.

අහර ангура у´голь.

අහරැ ангуру осн. от අහර-´ ~ කරනවා

обж´ига´ть, обу´гливать.

අහරැමාව ангурумава анат. пё´чень.

අහල ангула см. අහල.

අවෂ анакšу слепо´й.

අවඩ ачаṅḋа мя´гкий, к´ро´ткий.

අවපල анапала усто´йчивый;´ твёрдый-

про´ чный.

අවපලතාව а чапалатā ва сто´йк´ость-´

усто´йчивость´ твёрдость;´ про´чность.

- අවල ачала ти´´хий, споко´йный; ~ කර´

නවා де´´лать ти´´хим, успок´а´ивать.

අවලජලශාත ачаладжалашāстра гид-

ростати´´ ческий .

- අවලජලශාතය аналаджалашāстрайа

гидроста´ тик´а.