2
7
*
*
´
а
т
й
ā
ш
ā
в
а
1
)
н
е
п
р
е
о
д
о
л
и´
м
о
е
.
´
´
´
ж
е
л
а
н
и
е
,
с
т
р
а
с
т
ь
-
2
)
п
о
х
о
т
л
и´
в
о
с
т
ь
´
´
а
т
й
у
к
т
и
й
а
п
р
е
у
в
е
л
и
ч
е´
н
и
е
,
.
´
г
и
п
е´
р
б
о
л
а
.
а
т
й
у
т
к
р
у
š
а
с
м
-
.
´
*
*
а
т
й
у
т
т
а
м
а
1
)
в
ы
д
а
ю
щ
*
и
й
с
я
,
.
´
´
´
з
н
а
м
е
н
и´
т
ы
й
-
2
)
в
е
р
х
о
в
н
ы
й
-
в
ы
с
ш
*
и
й
.
.
а
т
р
и
л
и
н
г
а
г
р
а
м
с
р
е´
д
н
и
й
р
о
д
.
´
а
т
л
а
л
а
д
о
н
ь
.
´
´
´
´
а
т
л
а
с
а
в
з
я
т
к
а
,
п
о
д
к
у
п
´
.
т
а
л
а
с
о
с
н
о
т
-
~
.
´
´
´
´
´
д
а
в
а
т
ь
в
з
я
т
к
у
,
п
о
д
к
у
п
а
т
ь
.
´
а
т
л
и
й
а
в
и
л
л
а
р
у
к
о
п
и
с
ь
´
´
а
т
в
а
н
а
н
е
з
а
р
а
з
н
ы
й
,
н
е
и
н
ф
е
к
-
.
´
ц
и
о
н
н
ы
й
-
,
´
а
т
в
ä
у
м
а
о
б
ь
п
с
н
е´
н
и
е
к
о
м
.
´
м
е
н
т
а
р
и
й
.
´
´
а
т
в
ä
с
м
а
п
е
р
ч
а
т
к
а
´
.
г
л
т
а
в
и
а
ñ
у
о
с
н
о
т
.
´
´
~
н
а
д
е
в
а
т
ь
н
а
р
у
ч
н
и
к
и
.
´
´
а
т
в
и
л
а
ñ
г
у
в
а
н
а
р
у
ч
н
и
к
.
´
а
т
с
а
н
а
п
о
д
п
и
с
ь
.
а
т
с
а
н
о
с
н
о
т
-
~
-
´
´
´
´
(
)
п
о
д
п
и´
с
ы
в
а
т
ь
;
п
о
д
п
и´
.
с
ы
в
а
т
ь
с
я
.
´
´
а
т
с
у
у
п
о
д
ж
а
р
е
н
н
ы
е
з
ё
р
н
а
.
´
а
т
х
а
р
и
р
а
в
н
ы
й
(
п
о
с
и
л
е
)
.
´
´
а
т
х
ä
н
д
а
к
р
ы
л
о
(
п
т
и
ц
ы
)
.
´
а
т
х
и
с
а
п
л
е
ч
о
´
´
´
හ
а
т
х
у
р
у
1
)
и
с
к
у
с
н
ы
й
;
2
)
л
о
в
к
и
й
,
.
´
п
р
о
в
о
р
н
ы
й
´
´
´
´
1
а
д
а
1
)
в
л
а
ж
н
ы
й
,
м
о
к
р
ы
й
;
2
)
с
в
е´
-
.
´
,
´
ж
и
й
н
о
в
ы
й
.
.
.
1
1
а
д
а
п
р
и
ч
п
р
о
и
о
т
*
´
´
´
1
1
1
а
д
а
1
)
с
е´
р
д
ц
е
;
д
у
ш
а
;
2
)
ш
а
р
-
.
)
3
*
м
и
ч
´
.
1
*
*
а
д
а
н
а
р
е
ч
с
е
г
о
д
н
я
;
.
´
´
с
е
г
о
д
н
я
х
о
л
о
д
н
ы
й
д
е
н
ь
´
´
*
а
д
а
к
э
л
и
й
а
1
)
и
г
р
а
в
м
я
ч
;
.
´
´
2
)
с
о
ж
и´
т
е
л
ь
с
т
в
о
-
´
´
´
´
а
д
а
к
š
а
1
)
н
е
у
к
л
ю
ж
и
й
,
н
е
л
о
в
.
´
´
;
к
и
й
н
е
п
о
в
о
р
о
т
л
и
в
ы
й
;
2
)
н
е
у
м
е´
л
ы
й
-
´
ч
´
а
д
а
к
š
*
а
т
ā
в
а
1
)
н
е
у
к
л
ю
´
´
´
´
´
ж
е
с
т
ь
н
е
л
о
в
к
о
с
т
ь
;
н
е
п
о
в
о
р
о
т
л
и
в
о
с
т
ь
;
.
´
2
)
н
е
у
м
е´
н
и
е
27 අද


අතාශාව атйāшā ва 1) непреодоли´´мое

жела´ние, страсть-´ 2) похотли´´вость.

අත ය атйук´тийа преувеличе´´ние,

гипе´´рбола.

අතකෘට атйуткруšṫа см. අත

 තම.-

අත තම атйуттама 1) выдаю´щийся,

знамени´´тый- 2) верхо´вный- вы´сший.

අංග атрилинга грам. сре´дний род.

අල атла ладо´нь.

අලස атласа взя´тк´а, по´дк´уп.

අල атлас осн. от අලස-´ ~

දනවා дава´ть взя´тк´у, подк´упа´ть.

අයල атлийавилла ру´копись.

අවාව атвана незара´зный, неинфек´-

цио´ нный.

අවැම атвäṅума обьпсне´´ние, ком-

мента´рий.

අවැම атвäсма перча´тк´а.

අලං атвилаñ гу осн. от අලංව´

~ දමනවා надева´ть нару´чники.

අලංව атвилаñгува нару´чник´.

අසන атсана по´дпись.

අස атсан осн. от අසන- ~

කරනවා (´දමනවා) подпи´´сывать;´ подпи´´-

сываться.

අ атсуṅу подж´а´ренные зёрна.

අහ атхари ра´вный (по силе).

අහැද атхäнда к´рыло´ (птицы).

අස атхиса плечо´.

අහරැ атхуру 1) иск´у´сный; 2) ло´вкий,

пров о´рный.

අද 1 ада 1) вла´ж´ный, мо´крый; 2) све´´-

ж´ий, но´вый.

අද 11 ада прич. прои . от නවා.

අද 111 ада 1) се´´рдце; душа´;´ 2) шар-

3) мич.

අද 1 ада нареч. сего´дня; අද තල

දවස сего´дня холо´дный день.

අදකළ ය адакэлийа 1) игра´ в мяч;´

2) сож´и´´тельство.

අදෂ адакšа 1) неук´лю´ ж´ий, нело´в-

кий; неповоро´тливый;´ 2) неуме´лый.

අදෂතාව адакšатā ва 1) неук´лчю´ -

ж´есть нело´вк´ость ; неповоро´тливость;´

2) неуме´´ние.