-
-
´
´
´
а
д
а
а
н
а
й
а
б
е
з
н
а
к
а
з
а
н
.
н
о
с
т
ь
.
´
а
д
а
т
т
ā
д
ā
н
а
й
а
в
о
р
о
в
с
т
в
о
.
а
д
а
н
а
б
е´
д
н
ь
й
.
´
а
д
а
н
т
а
б
е
з
з
у
б
ы
й
-
´
,
´
а
д
а
м
а
1
)
н
е
ч
е´
с
т
н
ы
й
н
е
с
п
р
а
в
е
д
л
и´
.
´
в
ы
й
;
2
)
е
р
е
т
и´
ч
е
с
к
и
й
-
,
´
а
д
а
м
а
к
а
м
а
1
)
н
е
ч
е´
с
т
н
о
с
т
ь
н
е
.
´
´
с
п
р
а
в
е
д
л
и´
в
о
с
т
ь
;
2
)
е´
р
е
с
ь
,
а
д
а
м
а
н
ī
й
а
н
е
п
о
д
ч
и
н
ё
н
н
ы
й
.
´
н
е
п
о
к
о
р
ё
н
н
ы
й
;
н
е
у
к
р
о
т
и´
м
ы
й
-
а
д
а
м
а
н
ī
й
а
т
ā
в
а
н
е
п
о
д
ч
и
,
´
,
н
ё
н
н
о
с
т
ь
н
е
п
о
к
о
р
ё
н
н
о
с
т
ь
;
н
е
у
к
р
о
т
и´
м
о
с
т
ь
.
´
н
е
у
с
м
и
р
и´
м
о
с
т
ь
.
.
а
д
а
м
и
т
а
с
м
´
а
д
а
й
ā
в
а
т
1
)
б
е
з
ж
а
л
о
с
т
н
ы
й
;
,
´
´
.
2
)
н
е
б
л
а
г
о
д
а
р
н
ы
й
;
3
)
б
е
с
ч
е
л
о
в
е´
ч
н
ч
ы
й
.
´
ж
е
с
т
о
к
и
й
.
´
.
1
а
д
а
р
а
г
р
а
м
м
е´
с
т
н
ы
й
(
о
п
а
д
е
ж
е
)
-
´
´
´
1
1
а
д
а
р
а
1
)
у
в
а
ж
е´
н
и
е
;
2
)
п
р
и
в
я
.
´
з
а
н
н
о
с
т
ь
;
3
)
г
у
б
а
-
´
´
а
д
а
р
ш
а
н
а
н
е
в
и´
д
и
м
ы
й
;
и
с
ч
е´
з
-
´
´
н
у
в
ш
и
й
;
~
с
т
а
н
о
в
и´
т
ь
с
я
н
е
в
и´
д
и
.
´
м
ы
м
;
и
с
ч
е
з
а
т
ь
-
´
*
а
д
а
р
ш
*
а
н
а
й
а
н
е
в
и´
д
и
м
о
с
т
ь
;
и
с
.
´
ч
е
з
н
о
в
е´
н
и
е
´
а
д
а
р
ш
*
а
н
ī
й
а
1
)
н
е
в
и´
д
и
м
ы
й
;
.
к
,
´
2
)
б
е
з
о
б
р
а
з
н
ы
й
у
р
´
д
л
и
в
ы
й
.
´
а
д
а
с
а
з
е´
р
к
а
л
о
.
´
а
д
а
с
у
н
н
е
в
и´
д
и
м
ы
й
.
´
а
д
а
с
н
а
г
о
р
ч
и´
ц
а
,
´
´
а
д
а
х
а
н
а
в
ā
в
е´
р
и
т
ь
;
п
о
ч
и
т
а
т
ь
.
´
´
п
о
к
л
о
н
я
т
ь
с
я
-
´
а
д
а
х
а
н
ī
й
а
н
е
г
о
р
ю
ч
и
й
;
о
г
н
е
.
´
у
п
о
р
н
ы
й
-
´
а
д
а
х
а
н
ī
й
а
т
ā
в
а
н
е
г
о
р
ю
.
´
ч
е
с
т
ь
;
о
г
н
е
у
п
о
р
н
о
с
т
ь
.
а
д
а
х
а
н
н
а
в
е´
р
я
ш
и
й
.
´
а
д
а
х
а
с
а
ц
е
л
ь
,
н
а
м
е´
р
е
н
и
е
.
а
д
а
х
а
с
о
с
н
о
т
;
~
.
´
,
´
и
м
е´
т
ь
ц
е´
л
ь
ю
н
а
м
е
р
е
в
а
т
ь
с
я
.
.
*
*
а
д
а
х
а
с
у
д
а
х
а
с
м
н
п
а
р
н
-
´
,
´
´
.
с
о
ч
е
т
с
т
р
е
м
л
е´
н
и
я
и
ч
а
я
н
и
я
д
у
м
ы
и
н
а
.
´
´
д
е´
ж
д
ы
´
а
д
а
х
ā
г
а
н
н
а
в
а
д
о
в
е
р
я
т
ь
.
.
-
(
к
о
м
у
л
)
අද -


අදඩනය адаṅḋ´анайа безнак´а´зан-

ность .

අදතාදානය адаттāдāнайа воровство´.

අදන адана бе´днь й.

අදත аданта беззу´бый.

අදම адама 1) нече´´стный, несправедли´´-

вый; 2) ерети´´ческий.

අදමකම адамакама 1) нече´´стность, не-

справедли´´ вость; 2) е´´ресь.

අදමය адаманī йа неподчинённый,

непокорённый; неукроти´´мый.

අදමයතාව адаманīйатāва неподчи-

нённость, непокорённость; неукроти´´мость,

неусмири´´мость.

අදත адамита см. අදමය.

අදයාව адайāват 1) безжа´лостный;

2) . неблагода´ рный ; 3) бесчелове´´ чнчый ,

жесто´кий.

අදර 1 адара грам. ме´´стный (о падеже).

අදර 11 адара 1) уваж´е´´ние; 2) привя´-

занность; 3) губа´.

අදශන адаршана неви´´димый; исче´´з-

нувший; ~ වනවා станови´´ться неви´´ди-

мым; исчеза´ть.

අදශනය адаршанайа неви´´димость; ис-

чезн ове´´ ние.

අදශය адаршанīйа 1) неви´´димый ;

2) безобра´зный, урк´дливый.

අදස адаса зе´рк´ало.

අද адасун неви´´димый.

අදන адасна горчи´´ца.

අදහනවා адаханавā ве´´рить; почита´ть,

пок´лоня´ться.

අදහය адаханīйа негорю´ чий; огне-

упо´рн ый.

අදහයතාව адаханī йатā ва негорю´ -

честь; огнеупо´рность.

අදහනා адаханна ве´ряший.

අදහස адахаса цель, наме´´рение.

අදහ адахас осн. от අදහස; ~ කරනවා

име´´ть це´лью, намерева´ться.

අදහ දහ адахасудахас мн. парн.

сочет. стремле´´ния и ча´яния, ду´мы и на-

де´´ ж´ды.

අදහාගනවා адахāганнава доверя´ть

(ком у-л.) .