*
-
.
-
,
-
.
-
-
а
д
х
ō
п
р
е
ф
п
о
д
н
и
ж
е
-
.
ඩ
а
д
х
ō
а
н
т
р
а
й
а
а
н
а
т
п
р
я
.
´
´
´
м
а
я
к
и
ш
к
а
´
а
д
х
ō
к
а
ш
Ə
р
у
к
ā
.
´
´
.
с
т
х
и
й
а
а
н
а
т
к
р
е
с
т
е´
ц
.
´
*
а
д
х
ō
к
у
к
š
и
д
ā
х
а
й
а
м
е
д
.
´
´
´
в
о
с
п
а
л
е´
н
и
е
б
р
ю
ш
и´
н
ы
,
п
е
р
и
т
о
н
и´
т
´
а
д
х
ō
к
у
к
š
и
п
а
а
л
а
й
а
.
´
.
а
н
а
т
б
р
ю
ш
и´
н
а
.
.
а
д
х
ō
к
у
х
а
р
а
й
а
а
н
а
т
т
а
з
´
´
ඩ
а
д
х
ō
г
а
т
а
1
)
с
п
у
с
к
а
ю
щ
и
й
с
и
,
.
´
´
´
´
´
и
д
у
щ
и
й
п
о
д
у
к
л
о
н
;
2
)
д
е
г
р
а
д
и
р
у
ю
щ
и
й
´
.
а
д
х
ō
м
а
р
г
а
й
а
а
н
а
т
з
а
д
-
.
´
н
и
й
п
р
о
х
о
д
´
а
д
х
ō
м
у
к
х
а
1
)
п
о
т
у
п
л
е
н
н
ы
й
(
о
-
в
з
г
л
я
д
е
)
;
2
)
п
е
р
е
в
ё
р
н
у
т
ы
й
;
~
п
е
.
´
´
´
р
е
в
о
р
а
ч
и
в
а
т
ь
,
о
п
р
о
к
и´
д
ы
в
а
т
ь
-
´
а
д
х
ō
л
а
м
б
а
п
е
р
п
е
н
д
и
к
у
л
я
р
.
н
ы
й
´
а
д
х
ō
л
а
м
б
а
й
а
п
е
р
п
е
н
д
и
к
у
*
.
´
л
я
р
*
а
д
х
ō
в
и
р
Ə
ч
а
н
а
у
*
.
´
š
а
д
х
а
й
а
с
л
а
б
и´
т
е
л
ь
н
о
е
´
´
а
д
х
й
а
к
š
а
1
)
о
щ
у
т
и´
м
ы
й
,
в
и´
д
и
*
´
´
м
ы
й
;
2
)
у
п
р
а
в
л
я
ю
щ
и
й
,
з
а
в
е´
д
у
ю
щ
и
й
-
.
´
3
)
н
а
д
з
и
р
а
ю
щ
и
й
-
´
´
.
´
´
ඩ
а
д
х
й
а
к
š
*
а
к
а
й
ā
м
д
и
р
е´
к
.
´
ч
´
т
о
р
;
*
~
з
а
м
е
с
т
и´
т
е
л
ь
д
и
р
е´
к
т
о
р
а
-
´
а
д
х
й
а
к
š
а
т
ā
в
а
1
)
о
щ
у
т
и
´
´
´
´
м
о
с
т
ь
,
в
и´
д
и
м
о
с
т
ь
-
2
)
у
п
р
а
в
л
е´
н
и
е
,
з
а
в
ё
д
о
*
.
´
*
в
а
н
и
е
;
3
)
н
а
д
з
о
р
-
´
.
*
а
д
х
й
а
к
š
*
а
й
ā
м
1
)
у
п
р
а
в
л
я
-
*
ю
щ
и
й
,
з
а
в
е´
д
у
ю
щ
и
й
;
2
)
п
р
е
з
и
д
е´
н
т
;
3
)
н
а
д
.
´
´
,
´
*
з
и
р
а
т
е
л
ь
н
а
д
с
м
о
т
р
щ
и
к
.
1
а
д
х
й
а
й
а
н
а
о
с
н
о
т
-
.
´
´
*
~
у
ч
и´
т
ь
;
и
з
у
ч
а
т
ь
-
´
´
1
а
д
х
й
а
й
а
н
а
й
а
у
ч
е´
н
и
е
´
и
з
у
ч
е
.
1
н
и
е
´
´
1
а
д
х
й
ā
т
м
и
к
а
1
)
в
н
у
т
п
е
н
н
и
й
*
-
´
´
´
*
2
)
с
у
б
ь
е
к
т
и´
в
н
ы
й
;
3
)
д
у
х
о
в
н
ы
й
,
м
о
р
а
л
ь
.
´
´
´
*
н
ы
й
;
~
д
у
х
о
в
н
ы
е
п
о
т
р
е´
б
н
о
с
т
и
.
.
´
1
а
д
х
й
ā
п
а
к
а
с
м
´
.
;
а
д
х
й
ā
п
а
к
а
й
ā
м
у
ч
и´
т
е
л
ь
-
.
´
´
´
´
*
и
н
с
т
р
у
к
т
о
р
;
н
а
с
т
а
в
н
и
к
-
´
.
1
а
д
х
й
ā
п
а
н
а
1
о
б
у
ч
а
ю
щ
и
й
,
и
н
.
.
´
´
´
1
с
т
р
у
к
т
и´
р
у
ю
щ
и
й
;
2
о
с
н
о
т
ඩ
*
- අධ ා


අධ- адхō- преф. под-, ниже-.

අඩඅය адхōантрайа анат. пря-

ма´я кишк´а´.

අධකරැකාය адхōк´ашƏрукā

стхийа анат. к´ресте´´ц.

අධ දාහය´ адхōкукšидā хайа мед.

воспале´´ние брюши´´ны, перитони´´т.

අධපටලය адхōкук´šипаṫалайа

анат. брюши´´на.

අධහරය адхōкухарайа анат. таз.

අඩගත адхōгата 1) спуск´а´ющийси,

иду´щий под ук´ло´н;´ 2) дегради´рующий.

අධමාගය адхōмаргайа анат. за´д-

ний прохо´д.

අධඛ адхōмукха 1) поту´пленн ый (о

взгляде); 2) перевёрнутый; ~ කරනවා пе-

ревора´чивать, опрок´и´´дывать.

අධලබ адхōламба перпендикуля´р-

н ый.

අධලබය адхōламбайа перпендик´у

л я´ р.

අධඩන ෂධය адхōвирƏчанау

šадхайа слаби´´тельн ое.

අධෂ адхйакšа 1) ощути´´мый, ви´´ди

м ый ;´ 2) управля´ющий, заве´дующий-

3) надзира´ющий.

අඩෂකයා адхйак´šак´айā м. дире´´к´-

тор; ය ජ ~ замести´´телчь дире´´ктора.

අධෂතාව адхйакšатā ва 1) ощути´-

мость, ви´´димость-´ 2) управле´´ние, завё´до

вание; 3) надзо´р.

අධෂයා адхйакšайā м. 1) управля´-

ющий, заве´дующий; 2) президе´нт; 3) над-

зира´ тель, надсмо´трщик´.

1 අධයන адхйайана осн. от අධයනය -

~ කරනවා учи´´ть; изуча´ть.

1 අධයනය адхйайанайа уче´´ние´ изуче´-

1 ние.

1 අධාක адхйāтмик´а 1) вну´тпенний

2) субьекти´´вный; 3) духо´вный, мора´ль-

ный;´ ~ වවමනා духо´вные потре´´бности.

1 අධාපක адхйāпак´а см. අධාපන.

; අධාපකයා адхйāпакайā м. учи´´тель-

инстру´к´тор; наста´вник´.

1 අධාපන адхйāпана 1. обуча´ющий, ин-

1 струк´ти´´рующий;´ 2. осн. от අඩාපනය