3
3
´
ч
а
н
а
н
в
ī
т
а
т
а
в
а
н
е
с
в
я
з
а
н
.
,
*
н
о
с
т
ь
н
е
у
м
е´
с
т
н
о
с
т
ь
.
´
*
а
н
а
п
а
т
й
а
б
е
з
д
е´
т
н
ы
й
.
*
а
н
а
п
а
т
й
а
т
ā
в
а
б
е
з
д
е´
т
н
о
с
т
ь
.
.
*
а
н
а
п
а
р
ā
д
х
а
с
м
.
´
а
н
а
п
а
р
ā
д
х
и
н
е
в
и
н
о
в
н
ы
й
-
´
а
н
а
п
а
р
ā
д
х
и
к
а
м
а
н
е
в
и
н
о
в
.
н
о
с
т
ь
,
а
н
а
п
а
в
и
т
р
а
н
е
о
с
к
в
е
р
н
ё
н
н
ы
й
.
´
ч
и´
с
т
ы
й
-
´
´
*
а
н
а
б
х
и
к
а
м
и
к
а
н
е
ж
е
л
а
ю
.
´
,
´
,
ш
и
й
н
е
с
к
л
о
н
н
ы
й
н
е
р
а
с
п
о
л
о
ж
е
н
н
ы
й
,
´
а
н
а
б
х
и
ñ
а
1
)
н
е
в
е´
ж
е
с
т
в
е
н
н
ы
й
.
´
´
´
г
л
у
п
ы
й
;
2
)
н
е
у
м
е´
л
ы
й
;
н
е
и
с
к
у
с
н
ы
й
-
´
а
н
а
б
х
и
ñ
а
т
ā
в
а
1
)
н
е
в
е´
-
´
,
´
,
ж
е
с
т
в
о
г
л
у
п
о
с
т
ь
;
2
)
н
е
у
м
е´
л
о
с
т
ь
н
е
и
с
к
у
с
.
н
о
с
т
ь
.
´
ඩ
а
н
а
б
х
и
д
д
х
й
ā
в
а
д
о
б
р
о
т
а
.
´
*
*
а
н
а
б
х
и
н
а
н
д
а
н
е
д
о
в
о
л
ь
н
ы
й
-
а
н
а
б
х
и
б
х
а
в
а
н
ī
й
а
н
е
п
о
б
е
.
´
д
и´
м
ы
й
-
,
´
а
н
а
б
х
и
м
а
т
а
н
е
ж
е
л
а
ю
щ
и
й
н
е
.
´
р
а
с
п
о
л
о
ж
е
н
н
ы
ч
´
а
н
а
б
х
и
м
а
т
и
й
а
н
е
ж
е
л
а
н
и
е
,
.
´
н
е
р
а
с
п
о
л
о
ж
е´
н
и
е
.
´
а
н
а
б
х
и
м
у
к
х
а
о
т
с
у
т
с
т
в
у
ю
ш
и
й
.
´
а
н
а
б
х
и
м
у
к
х
а
й
а
о
т
с
у
т
с
т
в
и
е
´
а
н
а
б
х
и
р
а
т
и
й
а
о
т
с
у
т
с
т
в
и
е
.
,
´
ж
е
л
а
н
и
й
с
т
р
а
с
т
е´
й
-
´
а
н
а
б
х
и
в
р
у
д
д
х
и
1
)
д
в
и´
г
а
ю
-
´
´
´
ш
и
й
с
я
н
а
з
а
д
;
н
е
р
а
з
в
и
в
а
ю
щ
*
и
й
с
я
;
2
)
п
о
д
а
в
´
´
´
,
л
е
н
н
ы
й
у
н
ы
л
ы
й
;
3
)
р
е
а
к
ц
и
о
н
н
ы
й
;
~
.
´
´
´
д
в
и´
г
а
т
ь
н
а
з
а
д
;
р
е
г
р
е
с
с
и´
р
о
в
а
т
ь
,
´
а
н
а
б
х
и
в
р
у
д
д
х
и
й
а
р
е
г
р
е´
с
с
.
´
´
у
п
а
д
о
к
,
´
а
н
а
б
х
и
в
й
а
к
т
а
н
е
я
с
н
ы
й
.
´
н
е
о
т
ч
ё
т
л
и
в
ы
й
;
с
м
у
т
н
ь
*
й
-
а
н
а
б
х
и
с
а
н
д
х
ā
н
а
й
а
р
а
з
.
,
д
е
л
ё
н
н
о
с
т
ь
р
а
з
о
б
щ
ё
н
н
о
с
т
ь
-
а
н
а
б
х
и
с
а
м
б
а
н
д
х
а
н
е
о
б
ь
.
,
е
д
и
н
ё
н
н
ы
й
р
а
з
о
б
щ
ё
н
н
ы
й
,
´
а
н
а
б
х
й
а
н
т
а
р
а
1
)
в
н
е´
ш
н
и
й
.
´
´
н
а
р
у
ж
н
ы
й
;
2
)
о
б
ь
е
к
т
и´
в
н
ы
й
а
н
а
б
х
й
а
н
т
а
р
а
т
ā
в
а
-
´
´
,
´
1
)
п
н
е´
ш
н
о
с
т
ь
н
а
р
у
ж
н
о
с
т
ь
;
2
)
о
б
ь
е
к
т
и´
в
.
н
о
с
т
ь
33 අනභ


ч අනතතාව ананвīтатава несвя´зан

ность, неуме´стность.

අනපත анапатйа безде´´тн ый.

අනපතතාව анапатйатā ва безде´тность.

අනපරාධ анапарāдха см. අනපරා.

අනපරා анапарāдхи невино´вный.

අනපරාකම анапарāдхикама невино´в-

н ость.

අනපත анапавитра неосквернённый,

чи´´ стый .

අනකාක анабхикамика неж´ела´ю-

ший, нескло´нный, нерасполо´женный.

අනඥ анабхиñа 1) неве´´жественный,

глу´пый; 2) неуме´´лый; неиску´сный.

අනඥතාව анабхиñатāва 1) неве´´-

жество, глу´пость; 2) неуме´лость, неиску´с-

н ость.

අනඩාව анабхиддхйāва доброта´.

අනන анабхинанда недово´льный.

අනභවය анабхибхаванīйа непобе-

ди´´ мый .

අනමත анабхимата нежела´ющий, не-

располо´ жен н ыч .

අනමය анабхиматийа нежела´ние,

нерасположе´´ ние.

අනඛ анабхимукха отсу´тствуюший.

අනඛය анабхимукхайа отсу´тствие.

අනරය анабхиратийа отсу´ тствие

жела´ний, страсте´й.

අනවෘ анабхивруддхи 1) дви´´гаю-

шийся наза´д; неразвива´ющийся; 2) пода´в-

ленный, уны´лый; 3) реак´цио´нный; ~

වනවා дви´´гать наза´д; регресси´´ровать.

අනවෘය анабхивруддхийа регре´´сс,

упа´док´.

අනවත анабхи вйакта нея´сный,

неотчётливый ; сму´ тнь й.

අනසධානය анабхисандхāнайа раз-

делённость, разобщённость.

අනසබධ анабхисамбандха необь-

единённый, разобщённ ый.

අනභතර анабхйантара 1) вне´´шний,

нару´ жный; 2) обьекти´´вный.

අනභ තරතාව анабхйантаратā ва

1) пне´´шность, нару´жность; 2) обьекти´´в-

н ость.