-
,
´
а
н
а
л
п
а
т
ā
в
а
м
н
о
ж
е
с
т
в
о
.
´
о
б
и´
л
и
е
-
´
,
´
*
а
н
а
в
а
к
ā
ш
а
з
а
н
я
т
ы
й
н
е
и
м
е´
ю
.
´
щ
и
й
в
р
е´
м
е
н
и
.
´
а
н
а
в
а
т
а
г
г
а
б
е
с
к
о
н
е´
ч
н
ы
й
-
а
н
а
в
а
т
а
г
г
а
й
а
б
е
с
к
о
н
е´
ч
.
н
о
с
т
ь
.
´
а
н
а
в
а
д
й
а
н
е
в
и
н
о
в
н
ы
й
-
´
а
н
а
в
а
д
й
а
т
ā
в
а
н
е
в
и
н
о
в
.
н
о
с
т
ь
-
а
н
а
в
а
д
х
ā
н
а
т
ā
в
а
1
)
н
е
-
´
´
´
,
´
в
н
и
м
а
т
е
л
ь
н
о
с
т
ь
н
е
б
р
е´
ж
н
о
с
т
ь
;
2
)
б
е
с
п
е´
ч
.
н
о
с
т
ь
,
´
*
а
н
а
в
а
д
х
ā
н
а
й
а
1
)
н
е
д
о
с
м
о
т
р
.
´
´
´
о
п
л
о
ш
н
о
с
т
ь
;
2
)
о
ш
и´
б
к
а
´
´
а
н
а
в
а
р
а
т
а
н
е
п
р
е
к
р
а
ш
а
ю
щ
и
й
с
я
,
.
´
´
п
о
с
т
о
я
н
н
ы
й
;
п
р
о
д
о
л
ж
и´
т
е
л
ь
н
ы
й
´
а
н
а
в
а
р
а
т
а
й
а
п
о
с
т
о
я
н
с
т
в
о
;
.
´
п
р
о
д
о
л
ж
и´
т
е
л
ь
н
о
с
т
ь
-
.
а
н
а
в
а
р
а
т
а
й
э
н
н
а
р
е
ч
н
е
.
´
´
,
´
п
р
е
р
ы
в
н
о
п
о
с
т
о
я
н
н
о
;
п
р
о
д
о
л
ж
и´
т
е
л
ь
н
о
.
´
а
н
а
в
а
р
ā
г
р
а
в
е´
ч
н
ы
й
-
´
а
н
а
в
а
л
ō
к
и
т
а
1
)
н
е
в
и´
д
и
,
´
´
м
ы
й
;
2
)
н
е
о
щ
у
т
и´
м
ы
й
;
3
)
н
е
п
о
н
и
м
а
е
м
ы
й
.
´
н
е
в
о
с
п
р
и
н
и
м
а
е
м
ы
й
-
,
´
´
а
д
а
в
а
ш
й
а
к
а
н
е
н
у
ж
н
ы
й
н
е
.
´
в
а
ж
н
ы
й
-
´
´
а
н
а
в
а
ш
й
а
к
а
т
ā
в
а
н
е
н
у
ж
.
н
о
с
т
ь
-
´
´
а
н
а
в
а
с
а
р
а
н
е
з
а
н
я
т
ы
й
,
с
в
о
б
о
д
.
н
ы
й
´
а
н
а
в
а
с
т
х
и
т
а
н
е
у
с
т
о
й
ч
и
в
ы
й
,
.
´
´
н
е
п
р
о
ч
н
ы
й
;
н
е
п
о
с
т
о
я
н
н
ы
й
-
,
´
а
н
а
в
ī
н
а
м
а
г
и´
ч
е
с
к
и
й
к
о
л
д
о
в
.
´
´
´
с
к
о
й
;
~
з
а
к
о
л
д
о
в
ы
в
а
т
ь
.
а
н
а
в
ī
н
а
к
ā
р
а
й
ā
м
м
а
г
.
´
к
о
л
д
у
н
´
´
.
а
н
а
в
ī
н
а
к
ā
р
ī
ж
*
к
о
л
д
у
н
ь
я
-
.
´
в
е´
д
ь
м
а
.
´
,
´
а
н
а
в
ī
н
а
й
а
к
о
л
д
о
в
с
т
в
о
м
а
г
и
я
´
.
а
н
а
с
а
й
ā
м
1
)
п
р
е
д
с
т
а
в
и´
т
е
л
ь
´
´
н
и´
з
ш
е
й
к
а
с
т
ы
;
2
)
в
е
д
д
(
п
р
е
д
п
о
л
а
г
а
е
м
ы
й
.
´
´
а
о
о
р
и
г
е
н
1
1
е
й
л
о
н
а
)
;
3
)
о
х
о
т
н
и
к
´
,
´
а
н
а
х
а
ñ
к
ā
р
а
п
р
о
с
т
о
й
с
к
р
о
м
-
.
н
ы
й
.
´
а
н
а
б
у
д
у
щ
и
й
*
-


අනපතාව аналпатā ва мн о´ жество,

оби´´лие.

අනවකාශ анавакāша за´нятый, не име´´ю-

щий вре´´мени.

අනවතගග анаватагга бесконе´´чный.

අනවතගගය анаватаггайа бесконе´ч-

н ость.

අනවද анавадйа невино´вный.

අනවදතාව ана вадйатā ва невин о´в-

н ость .

අනවධානතාව анавадхāнатāва 1) не-

внима´тельность, небре´´жность;´ 2) беспе´´ч-

н ость.

අනවධානය анавадхāнайа 1) недосмо´тр,

опло´шность; 2) оши´´бк´а.

අනවරත анаварата непрек´раша´ющийся,

постоя´нный; продолжи´´тельн ый.

අනවරතය анаваратайа постоя´нство;

продолжи´´тельность.

අනවරතය анаваратайэн нареч. не-

преры´ вно, постоя´н но; продолжи´´тельно.

අනවරා анаварā гра ве´´чный.

අනවල ත анавалōкита 1) неви´´ди-

мый; 2) неощути´´мый; 3) непонима´емый,

невоспринима´ем ый.

අනවශක адавашйака нену´ж´ный, не-

ва´ жн ый.

අනවශකතාව анавашйакатāва нену´ ж´-

н ость.

අනවසර анавасара неза´нятый, свобо´д-

н ый .

අනවත анавастхита неусто´йчивый,

непро´чный; непостоя´нн ый.

අනන анавīна маги´´ческий, колдов-

ск´о´й; ~ කරනවා заколдо´вывать.

අනනකාරයා анавīнакāрайā м. маг

колду´ н .

අනනකා анавīнакāрī ж. колду´нья-´

ве´´дьма.

අනනය анавīнайа колдовство´, ма´гия.

අනසයා анасайā м. 1) представи´´тель

ни´´зшей ка´сты; 2) ведд (предполагаемый

аоориген 11ейлона); 3) охо´тник´.

අනහංකාර анахаñкāра просто´й, скро´м-

н ый.

අනා ана бу´дущий.