*
,
´
*
а
н
ā
т
м
а
1
)
б
е
з
д
у
ш
*
н
ы
й
н
е
о
д
у
*
´
;
´
1
ш
е
в
л
ё
н
н
ы
й
;
2
)
ф
и
з
и´
ч
е
с
к
и
й
*
м
а
т
е
р
и
а
л
ь
н
ы
й
,
.
´
1
т
е
л
е´
с
н
ы
й
-
1
а
н
ā
т
м
а
д
р
у
š
и
м
а
т
е
р
и
а
.
´
´
1
л
и
с
т
и´
ч
е
с
к
и
й
-
1
а
н
ā
т
м
а
д
р
у
š
*
и
й
а
м
а
т
е
.
´
1
р
и
а
л
и´
з
м
-
.
´
*
*
а
н
ā
т
м
а
д
р
у
š
и
й
ā
м
м
а
.
´
*
т
е
р
и
а
л
и´
с
т
.
´
*
а
н
ā
т
м
а
н
ī
н
а
б
е
с
к
о
р
ы
с
т
н
ы
й
-
а
н
ā
т
м
а
н
ī
н
а
т
ā
в
а
б
е
с
.
´
к
о
р
ы
с
т
н
о
с
т
ь
а
н
ā
т
м
ā
н
у
д
р
у
š
*
и
й
а
.
´
н
е
о
п
ы
т
н
о
с
т
ь
.
а
н
ā
т
м
ā
р
т
х
а
с
м
.
´
а
н
ā
т
м
и
к
а
1
)
м
а
т
е
р
и
а
л
ь
н
ы
й
,
.
´
´
´
т
е
л
е´
с
н
ы
й
;
2
)
м
и
р
с
к
о
й
,
с
в
е´
т
с
к
и
й
-
´
а
н
ā
т
х
а
1
)
б
е
с
п
р
и
з
о
р
н
ы
й
;
2
)
о
с
и
-
´
´
´
´
р
о
т
е´
в
ш
и
й
;
~
с
и
р
о
т
а
;
3
)
б
е
с
п
о
м
о
щ
,
´
н
ы
й
(
о
д
е
т
я
х
и
с
т
а
р
и
к
а
х
)
;
4
)
б
е´
д
н
ь
й
.
´
н
у
ж
д
а
ю
ш
*
и
й
с
я
-
´
а
н
ā
т
х
а
т
ā
в
а
1
)
б
е
с
п
р
и
з
о
р
´
´
´
н
о
с
т
ь
;
б
е
з
н
а
д
з
о
р
н
о
с
т
ь
;
2
)
б
е
с
п
о
м
о
щ
н
о
с
т
ь
.
´
´
´
(
д
е
т
е
й
,
с
т
а
р
и
к
о
в
)
;
3
)
б
е´
д
н
о
с
т
ь
*
н
у
ж
д
а
-
.
а
н
ā
т
х
а
н
ā
т
х
а
й
ā
м
ч
е
л
о
.
´
,
´
,
´
´
в
е´
к
п
о
м
о
г
а
ю
щ
и
й
б
е´
д
н
ы
м
б
л
а
г
о
т
в
о
р
и´
т
е
л
ь
.
*
а
н
ā
т
х
а
п
и
а
к
а
й
ā
м
-
´
´
,
´
´
1
)
ч
е
л
о
в
е´
к
п
о
д
а
ю
щ
и
й
м
и´
л
о
с
т
ы
н
ю
,
б
л
а
г
о
.
´
´
´
т
в
о
р
и´
т
е
л
ь
;
2
)
ф
и
л
а
н
т
р
о
п
.
.
а
н
ā
д
а
р
а
о
с
н
о
т
*
~
.
´
´
´
а
)
н
е
у
в
а
ж
а
т
ь
;
б
)
о
с
к
о
р
б
л
я
т
ь
,
´
а
н
ā
д
а
р
а
й
а
1
)
н
е
у
в
а
ж
е´
н
и
е
н
е
-
.
´
п
о
ч
т
е´
н
и
е
;
2
)
о
с
к
о
р
б
л
е´
н
и
е
.
а
н
ā
д
а
н
а
и
а
н
е
п
р
и
е´
м
л
е
м
о
с
т
ь
.
´
а
н
ā
д
и
и
з
в
е´
ч
н
ы
й
.
´
а
н
ā
д
*
й
а
в
е´
ч
н
о
с
т
ь
-
,
´
а
н
ā
д
р
у
š
а
б
е
с
п
р
и
м
е´
р
н
ы
й
б
е
с
.
´
п
р
е
ц
е
д
е´
н
т
н
ы
й
-
´
а
н
ā
д
Ə
й
а
н
е
д
о
п
у
с
т
и´
м
ы
й
;
н
е
.
´
п
р
и
е´
м
л
е
м
ы
й
-
´
а
н
а
д
Ə
й
а
т
ā
в
а
н
е
д
о
п
у
с
т
и´
.
´
м
о
с
т
ь
;
н
е
п
р
и
е´
м
л
е
м
о
с
т
ь
.
´
а
н
ā
д
й
а
н
а
н
и
а
в
е´
ч
н
ы
й
´
а
н
ā
д
й
а
н
а
н
н
а
т
ā
в
а
.
´
в
е´
ч
н
о
с
т
ь
අන ා


අනාම анāтма 1) безду´шный, неоду

1 шевлённый; 2) физи´´ческий; материа´льный,

1 теле´´ сн ый.

1 අනාමදෘ анāтмадруšṫи материа-

1 листи´´ ческ´ий.

1 අනාමදෘය анāтмадруšṫийа мате-

1 риали´´зм.

අනා මදෘය´ ා анāтмадруšṫийā м. ма-

териали´´ ст.

අනා මන анāтманīна бескоры´ стн ый.

අනාමනතාව анāтманīнатāва бес-

коры´ стность.

අනා මාදෘය анāтмāнудруšṫийа

нео´ пытн ость.

අනාමාථ анāтмāртха см. අනාම

න.

අනාක анāтмика 1) материа´льный,

теле´сный; 2) мирско´й, све´´тск´ий.

අනාථ анāтха 1) беспризо´рный; 2) оси-

роте´´вший; ~ දරැවා сирота´;´ 3) беспо´мощ-

ный (о детях и стариках); 4) бе´´днь й,

нужда´юшийся.

අනාථතාව анāтхатā ва 1) беспризо´р-

ность;´ безнадзо´рность; 2) беспо´мощность

(детей, стариков); 3) бе´´дность нуж´да´.

අනාථනාථයා анāтханāтхайā м. чело-

ве´´к´, помога´ющий бе´дным, благотвори´´тель.

අනාථණඩකයා анāтхапиṅḋакайā м.

1) челове´´к´, подаю´ щий ми´´лостыню, благо-

твори´´тель;´ 2) филантро´п.

අනාදර анāдара осн. от. අනාදරය ~

කරනවා а) не уважа´ть;´ б) оскорбля´ть.

අනාදරය анāдарайа 1) неуваже´´ние, не-

почте´´ние; 2) оскорбле´ние.

අනානය анāданаиа неприе´млемость.

අනා анāди изве´´ чный.

අනාය анāд йа ве´´чность.

අනාදෘෂ анāдруšа бесприме´´рный, бес-

прецеде´´нтн ый.

අනාය анāдƏйа недопусти´´мый; не-

прие´´млем ый.

අනායතාව анадƏйатāва недопусти´´-

мость; неприе´´млемость.

අනාදනන анāдйананиа ве´´ чный.

අ´නාදනනතාව анāдйананнатā ва

ве´´ чность.