*
*
*
*
*
-
3
,
´
а
н
а
д
х
а
р
а
1
)
б
е
с
п
о
м
о
щ
н
ы
й
.
´
´
,
´
´
´
с
л
а
б
ы
й
;
2
)
б
е´
д
н
ы
й
н
у
ж
д
а
ю
щ
и
й
с
я
´
´
´
а
н
а
д
х
р
у
š
й
а
н
е
у
к
р
о
т
и´
м
ы
й
-
.
´
н
е
п
о
б
е
д
и´
м
ы
й
-
´
а
н
ā
д
х
й
ā
т
м
и
к
а
1
)
в
н
е´
ш
-
,
´
´
´
н
и
й
н
а
р
у
ж
н
ы
й
;
2
)
о
б
ь
е
к
т
и´
в
н
ы
й
б
е
с
п
р
и
.
´
с
т
р
а
с
т
н
ы
й
-
´
а
н
ā
п
а
т
т
и
й
а
1
)
н
е
в
и
н
о
в
.
´
н
о
с
т
ь
;
2
)
б
е
з
у
п
р
е´
ч
н
о
с
т
ь
.
´
а
н
ā
п
у
п
и
и
т
е´
с
т
о
-
,
´
´
а
н
ā
п
т
а
н
е
д
о
с
т
и
ж
и´
м
ы
й
н
е
д
о
с
я
.
´
г
а
е
м
ы
й
-
;
´
а
н
а
м
а
к
а
б
е
з
ы
м
я
н
н
ы
й
н
е
и
з
.
´
в
е´
с
т
н
ы
й
.
´
а
н
ā
м
а
й
а
з
д
о
р
о
в
ь
е
,
а
н
ā
й
а
т
т
а
1
)
н
е
п
о
д
ч
и
н
ё
н
н
ы
й
-
´
,
´
ч
е
п
о
к
о
р
ё
н
н
ы
й
;
2
)
н
е
с
д
е´
р
ж
а
н
н
ы
й
н
е
о
б
у
з
.
´
д
а
н
н
ы
й
;
3
)
н
е
п
о
с
л
у
ш
н
ы
й
-
´
´
а
н
ā
й
ā
с
а
н
е
т
р
е´
б
у
ю
щ
и
й
у
с
и´
.
л
и
й
;
л
ё
г
к
и
й
.
а
н
ā
й
ā
с
а
т
ā
в
а
с
м
.
.
а
н
ā
й
ā
с
а
й
а
л
ё
г
к
о
с
т
ь
(
в
р
а
з
н
.
.
*
н
а
ч
)
.
а
н
а
й
а
с
а
й
э
н
н
а
р
е
ч
б
е
з
.
´
,
´
т
р
у
д
а
л
е
г
к
о
´
´
а
н
ā
р
а
к
ш
*
и
т
а
н
е
с
о
х
р
а
н
ё
н
н
ы
й
;
.
н
е
з
а
щ
и
щ
ё
н
н
ы
й
-
´
а
н
ā
р
а
м
б
х
а
н
е
п
р
е
д
п
р
и
и´
м
ч
и
.
ч
´
,
п
ы
й
б
е
з
ы
н
и
ц
и
а
т
и´
в
н
ы
й
-
а
н
ā
р
ā
д
х
и
т
а
н
е
п
р
и
г
л
а
ш
ё
н
.
н
ы
й
-
,
´
а
н
ā
р
ō
г
й
а
й
а
б
о
л
е´
з
н
ь
н
е
´
,
´
а
н
ā
р
й
а
й
а
1
)
н
и´
з
к
и
й
п
о
д
л
ы
й
;
´
´
,
´
2
)
н
е
с
т
о
я
щ
и
й
н
и
к
ч
ё
м
н
ы
й
;
3
)
н
е
а
р
и´
й
с
к
и
й
;
.
´
´
,
´
´
4
)
в
а
р
в
а
р
с
к
и
й
н
е
в
е´
ж
е
с
т
в
е
н
н
ы
й
,
´
´
а
н
а
р
й
а
й
а
т
а
в
а
1
)
н
и´
з
о
с
т
ь
,
´
´
п
о
д
л
о
с
т
ь
;
2
)
н
и
к
ч
ё
м
н
о
с
т
ь
б
е
с
п
о
л
е´
з
н
о
с
т
ь
;
.
´
´
,
´
3
)
в
а
р
в
а
р
с
т
в
о
н
е
в
е´
ж
е
с
т
в
о
,
´
а
н
ā
л
а
й
а
1
)
б
е
с
ч
у
в
с
т
в
е
н
н
ы
й
.
´
´
´
б
е
с
с
т
р
а
с
т
н
ы
й
;
2
)
б
е
з
д
о
м
н
ы
й
,
´
а
н
ā
в
а
р
а
а
1
)
о
т
к
р
ы
т
ы
й
-
,
´
´
´
´
р
а
с
п
а
х
н
у
т
ы
й
;
2
)
о
б
н
а
р
у
ж
е
н
н
ы
й
р
а
з
о
б
л
а
.
ч
ё
н
н
ы
й
,
т
´
´
й
н
а
ā
в
а
р
а
а
а
р
а
с
к
р
ы
и
е
නා - 3


අනාධාර анадхара 1 ) беспо´мощн ый,

сла´бый;´ 2) бе´´дный, нуж´да´ющийся.

අනාධෘෂ анадхруšйа неук´роти´´ мый-´

непобеди´´мый.

අනාධාක анāдхйāтмика 1) вне´´ш-

ний нару´ж´ный; 2) обьекти´´вный, беспри-

стра´стный.

අනාපය анāпаттийа 1) невино´в-

ность; 2) безупре´´чность.

අනප  анāпу пиṫи те´´сто.

අනාත анāпта недостиж´и´´мый, недося-

га´емый.

අනාමක анамака безымя´нный; неиз-

ве´´стн ый.

අනාමය анāмайа здоро´вье.

අනායත анāйатта 1) неподчинённый,

чепокорённый; 2) несде´рж´анный, необу´з-

данный; 3) непослу´шный.

අනායාස анāйāса не тре´´бующий уси´´-

лий; лёгкий.

අනායාසතාව анāйāсатāва см. අනා

යාසය.

අනායාසය анāйāсайа лёгкость (в разн.

нач . ) .

අනායාසය анайасайэн нареч. без

труда´, легко´.

අනාරත анāракш´ ита несохранённ ый ;´

незащищённый.

අනාරභ анāрамбха непредприи´´ м чи-

пый, безынициати´´внчый.

අනාරාත анāрāдхита неприглашён-

н ый .

අනාරගය анāрōгйайа боле´´знь, не-

අනාය анāрйайа 1) ни´´зкий, по´длый;

2) несто´ящий, ник´чёмный; 3) неари´´йский;

4)´ ва´рварский, неве´´ж´ественный.

´ අනායතාව анарйайатава 1) ни´´зость,

по´длость; 2) ник´чёмность, бесполе´зность;

3) ва´рварство, неве´´ж´ество.

අනාලය анāлайа 1) бесчу´вственный,

бесстра´стный;´ 2) бездо´мный.

අනාවරණ анā вараṅа 1) откры´ тый,

распа´хнутый;´ 2) обнару´ж´енный, разобла-

чённ ый.

අනාවරණය анāвараṅайа раск´ры´тие,