*
*
-
*
.
´
.
а
н
у
д
ж
а
й
ā
м
м
л
а
д
ш
*
и
й
б
р
а
т
.
´
.
´
а
н
у
д
ж
а
т
а
с
м
*
-
´
.
*
а
н
у
д
ж
ī
в
а
к
а
й
а
м
1
)
и
ж
д
и
-
´
´
´
в
е´
н
е
ц
;
2
)
п
о
д
ч
и
н
ё
н
н
ы
й
;
3
)
с
л
у
г
а
;
4
)
т
о
.
,
´
в
а
р
и
ш
д
р
у
г
´
а
н
у
ñ
а
т
а
1
)
п
р
и
к
а
з
а
н
н
ы
й
;
2
)
.
´
´
,
р
а
з
р
е
ш
*
ё
н
н
ы
й
с
а
н
к
ц
и
о
н
и´
р
о
в
а
н
н
ы
й
´
.
а
н
у
ñ
ā
н
а
1
1
)
к
о
м
а
н
д
у
ю
щ
и
й
;
´
,
´
2
)
р
а
з
р
е
ш
а
ю
щ
и
й
с
а
н
к
ц
и
о
н
и´
р
у
*
о
ш
*
и
й
;
3
)
-
,
´
.
´
с
о
г
л
а
ш
а
ю
щ
и
й
с
я
;
2
1
)
п
р
и
к
а
з
р
а
с
п
о
р
я
-
´
´
,
´
´
ж
е´
н
и
е
;
2
)
р
а
з
р
е
ш
е´
н
и
е
с
а
н
к
ц
и
я
;
3
)
с
о
г
л
а
.
с
и
е
-
,
´
´
а
н
у
т
а
р
а
о
ч
е
н
ь
м
а
л
е
н
ь
к
и
й
н
и
ч
.
´
,
´
т
о
ж
н
ы
й
п
у
с
т
я
к
о
в
ы
й
,
´
´
а
н
у
т
а
р
а
й
а
п
л
а
т
а
з
а
п
р
о
е
з
д
.
´
п
е
р
е
в
о
з
к
у
´
´
´
´
а
н
у
т
а
р
ш
а
й
а
1
)
ж
а
ж
д
а
;
2
)
.
´
,
´
ж
е
л
а
н
и
е
с
т
р
е
м
л
е´
н
и
е
´
.
а
н
у
т
ā
п
а
о
с
н
о
т
;
~
.
´
´
с
о
ж
а
л
е´
т
ь
;
р
а
с
к
а
и
в
а
т
ь
с
я
-
´
´
а
н
у
т
ā
п
а
й
а
с
о
ж
а
л
е´
н
и
е
;
р
а
с
к
´
.
я
н
и
е
,
´
а
н
у
т
к
р
у
š
а
о
б
ы
д
е
н
н
ы
й
.
´
п
р
п
с
т
о
й
-
а
н
у
т
к
р
у
š
а
т
ā
в
а
1
)
п
р
о
,
´
´
,
´
с
т
о
т
а
о
б
ы
д
е
н
н
о
с
т
ь
;
2
)
н
е
з
н
а
ч
и´
т
е
л
ь
н
о
с
т
ь
.
´
м
а
л
о
в
а
ж
н
о
с
т
ь
-
´
а
н
у
т
т
а
м
а
н
и´
з
ш
и
й
;
п
о
д
ч
и
н
ё
н
.
н
ы
й
-
´
а
н
у
т
т
а
м
а
т
ā
в
а
н
и´
з
к
о
е
п
о
.
´
´
л
о
ж
е´
н
и
е
;
п
о
д
ч
и
н
ё
н
н
о
с
т
ь
-
´
,
´
.
а
н
у
т
т
а
р
а
1
в
е
р
х
о
в
н
ь
й
в
ы
с
,
´
´
.
´
,
ш
и
й
г
л
а
в
н
ы
й
;
2
н
и
ч
е
г
о
н
е
о
т
в
е
ч
а
ю
ш
и
й
.
´
м
о
л
ч
а
щ
и
й
-
´
а
н
у
т
п
ā
д
и
т
а
1
)
б
е
с
п
р
и
ч
и´
н
,
´
,
н
ы
й
;
2
)
н
е
п
р
о
и
з
в
е
д
ё
н
н
ь
*
й
н
е
с
о
з
д
а
н
н
ы
й
.
´
н
е
с
д
е´
л
а
н
н
ы
й
-
,
´
а
н
у
т
с
у
т
р
а
р
е
г
у
л
я
р
н
ы
й
с
и
с
.
´
´
т
е
м
а
т
и´
ч
е
с
к
и
й
-
.
а
н
у
т
с
у
т
р
а
й
э
н
н
а
р
е
ч
р
е
.
´
,
´
г
у
л
я
р
н
о
с
и
с
т
е
м
а
т
и´
ч
е
с
к
и
´
а
н
у
д
а
н
н
а
в
ā
1
)
с
о
г
л
а
ш
*
а
т
ь
с
я
;
.
´
2
)
р
а
з
р
е
ш
а
т
ь
.
а
н
у
д
а
н
в
а
н
а
в
ā
п
о
н
у
д
о
т
.
.
´
´
а
н
у
д
и
к
п
р
о
м
е
ж
у
т
о
ч
н
ы
й
-


අජයා ануджайā м. мла´дший брат.

අජ´ාත ануджата см. අජ´.

අවකයා ануджīвакайа м. 1) иж´ди-

ве´´нец; 2) подчинённый; 3) слуга´;´ 4) то-

ва´риш, друг.

අඥාත ануñата 1) прика´занный; 2)

разрешённый, санк´циони´´рованный.

අඥාන ануñāна 1. 1) кома´ндующий;

2) разреша´ющий, сан кциони´´ру оший ; 3)

соглаша´ющийся; 2. 1) прика´з, распоря-

же´´ние; 2) разреше´´ние, са´нкция; 3) согла´-

сие.

අතර анутара о´чень ма´ленький, нич-

то´жный, пустяко´вый.

අතරය анутарайа пла´та за прое´зд,

перево´зку.

අතෂය анутарш´ айа 1) ж´а´ж´да; 2)

жела´ние, стремле´´ние.

අතාප анутāпа осн. от අතාපය;´ ~

වනවා сожале´´ть; раска´иваться.

අතාපය анутāпайа сожале´´ние; раск´´-

яние.

අ කෘථ ануткруšṫа обы´ денный,

прпсто´й.

අකෘටතාව ануткруšṫатāва 1) про-

стота´, обы´денность; 2) незначи´´тельность,

малова´ жность.

අතම ануттама ни´´зший; подчинён-

н ый.

අතමතාව ануттаматāва ни´´зкое по-

лож´е´´ние; подчинённость.

අතර ануттара 1. верхо´внь й, вы´с-

ший, гла´вный; 2. ничего´ не отвеча´юший,

молча´щий .

අපාත анутпāдита 1) беспричи´´н-

ный; 2) непроизведённь й, несо´зданный,

несде´´ланный.

අස анутсутра регуля´рный, сис-

темати´´ ческ´ий.

අසය анутсутрайэн нареч. ре-

гуля´рно, системати´´чески.

අදනවා ануданнавā 1) соглаша´ться;

2) разреша´ть.

අදවනවා ануданванавā понуд. от

අදනවා.

අ анудик промеж´у´точный.