4
2
´
а
н
у
š
а
ñ
г
и
к
а
1
)
я
в
л
я
ю
щ
и
й
с
я
.
´
´
п
р
о
д
о
л
ж
е´
н
и
е
м
;
2
)
п
о
с
л
е´
д
о
в
а
т
е
л
ь
н
ы
й
´
а
н
у
š
х
ā
н
а
й
а
1
)
д
е´
л
а
н
и
е
;
.
´
,
´
´
´
,
2
)
а
к
т
д
е´
й
с
т
в
и
е
;
3
)
п
о
п
ы
т
к
а
п
р
о
б
а
-
´
´
а
н
у
š
а
1
)
х
о
л
о
д
н
ь
й
;
2
)
л
е
н
и´
.
´
-
,
в
ы
й
а
п
а
т
и´
ч
н
ы
й
-
´
´
а
н
у
š
а
т
ā
в
а
1
)
х
о
л
о
д
,
с
т
у
.
´
ж
а
;
2
)
л
е
н
ь
,
а
п
а
т
и
я
´
а
н
у
с
а
р
а
а
й
а
1
)
с
л
е´
д
о
в
а
н
и
е
.
´
´
.
.
(
з
а
к
е
м
-
л
,
ч
е
м
-
л
)
;
2
)
о
б
ы
ч
а
й
´
-
´
а
н
у
с
а
р
а
й
а
1
)
с
л
е´
д
о
в
а
н
и
е
,
с
о
.
´
´
.
п
р
*
в
о
ж
д
е´
н
и
е
;
2
)
в
о
с
п
о
м
и
н
а
н
и
е
-
´
.
а
н
у
с
а
р
а
й
ā
м
1
)
п
о
с
л
е´
д
о
в
а
.
´
´
-
ч
т
е
л
ь
;
2
)
с
о
т
р
у
д
н
и
к
.
´
.
н
а
у
с
а
с
а
с
м
´
*
а
н
у
с
ā
р
а
й
а
1
)
с
л
е´
д
о
в
а
н
и
е
.
´
,
(
о
о
ы
ч
а
ю
п
р
и
в
ы
ч
к
е
)
;
2
)
с
р
е´
д
с
т
в
о
,
с
п
о
с
о
б
-
а
н
у
с
ā
р
а
й
э
н
п
о
с
л
е
л
о
г
п
о
.
.
-
´
с
р
е´
д
с
т
в
о
м
(
ч
е
г
о
л
)
-
´
´
а
н
у
с
у
т
р
а
п
р
а
в
и
л
ь
н
ы
й
,
р
е
г
у
л
я
р
.
н
ы
й
´
а
н
у
с
у
т
р
а
т
ā
в
а
п
р
а
в
и
л
ь
н
о
с
т
ь
,
.
´
р
е
г
у
л
я
р
н
о
с
т
ь
.
*
а
н
у
с
м
а
р
а
а
о
с
н
о
т
.
´
´
´
-
~
*
*
в
е´
ч
е
р
п
а
м
я
т
и
-
´
а
н
у
с
м
а
р
а
а
й
а
в
о
с
п
о
м
и
н
а
.
н
и
е
;
~
в
с
п
о
м
и
н
а
т
ь
.
а
н
у
с
м
р
у
т
и
й
а
с
м
*
.
´
.
а
н
у
с
в
ā
р
а
й
а
г
р
а
м
а
н
у
с
в
а
р
а
,
(
н
а
з
в
а
н
и
е
з
н
а
к
а
о
б
о
з
н
а
ч
а
ю
щ
е
г
о
н
о
с
о
в
о
й
.
з
в
у
к
)
-
´
´
а
н
у
х
а
й
а
1
)
с
и´
л
а
,
в
л
и
я
н
и
е
;
2
)
э
ф
.
´
-
´
ф
*
е´
к
т
;
3
)
р
е
з
у
л
ь
т
а
т
´
,
´
а
н
у
х
а
р
а
1
)
с
х
о
д
н
ы
й
п
о
д
о
б
н
ы
й
;
´
,
ч
´
.
2
)
п
о
д
д
е´
л
ь
н
ы
й
и
м
и
т
и´
р
о
в
а
н
н
ы
й
;
~
´
,
´
´
а
)
д
е´
л
а
т
ь
с
х
о
д
н
ы
м
п
о
д
о
б
н
ы
м
;
.
´
,
´
б
)
п
о
д
д
е´
л
ы
в
а
т
ь
и
м
и
т
и´
р
о
в
а
т
ь
-
а
н
у
х
ā
р
а
н
ā
а
г
а
м
а
п
а
н
.
´
т
о
м
и´
м
а
-
ඩ
а
н
у
х
ā
р
а
н
а
а
г
а
м
´
´
,
´
.
к
ā
р
а
й
ā
м
м
и
м
и´
с
т
и
с
п
о
л
н
и´
т
е
л
ь
р
о
л
и
в
.
´
п
а
н
т
о
м
и´
м
е
-
´
а
н
у
х
а
р
а
й
а
1
)
и
м
и
т
а
ц
и
я
;
п
о
д
.
´
.
´
р
а
ж
а
н
и
е
;
2
)
о
и
о
л
м
и
м
и
к
р
и´
я
.
´
.
а
н
у
х
а
р
а
й
ā
м
и
м
и
т
а
т
о
р
අෂ 42


අෂංක ануšаñгика 1) явля´ющийся

продолже´´нием; 2) после´´довательный.

අඨානය ануšṫхāнайа 1) де´´лание;

2) акт, де´´йствие; 3) попы´тк´а, про´ба.

අණ ануšṅа 1) холо´днь й; 2) лени´´-

вый, -апати´´чный.

අණතාව ануšṅатāва 1) хо´лод, сту´-

жа; 2) лень, апа´тия.

අසරණය анусараṅайа 1) сле´´дование

(за кем-л., чем-л.);´ 2) обы´ чай.

අසරය анусарайа 1) сле´´дование, со-´

пр .вожде´´ние; 2) воспомина´ние.

අසරයා анусарайā м. 1) после´´дова-

телчь; -2) сотру´дник´.

අසස анусаса см. අහය´ .

අසාරය´ анусāрайа 1 ) сле´дование

(ооычаю, привычке); 2) сре´дство, спо´соб.

අසාරය анусāрайэн послелог по-

сре´´дством (чего-л.).

අසත анусутра пра´вильный, регуля´р-

ный.

අසතතාව анусутратāва пра´вильность,

регуля´рность.

අමරණ анусмараṅа осн. от අ

මරණය-´ ~ ම ве´´чер па´мяти.

අමරණය анусмараṅайа воспомина´-

ние; ~ කරනවා вспоминать.

අමෘය анусмрутийа см. අ

මරණය.

අවාරය анусвāрайа грам. анусва´ра

(название знака, обозначающего носовой

звук) .

අහය анухайа 1) си´´ла, влия´ние; 2) эф-

фе´´кт;- 3) результа´т.

අහාර анухара 1) схо´дный, подо´бный;

2) . подде´´лчьный, имити´´рованный; ~

කරනවා а) де´´лать схо´дным, подо´бным;

б) подде´´лывать, имити´´ровать.

අහාරනාඩගම анухāранāḋагама пан-

томи´´ ма.

අහාරනාඩගකාරයා анухāранаḋагам-

кāрайā м. мими´´ст, исполни´´тель ро´ли в

пантоми´´ ме.

අහාරය анухарайа 1) имита´ция; под-

ража´ние; 2) оиол. мимикри´´я.

අහාරයා анухарайā м. имита´тор.