*
.
´
.
´
´
,
н
и
й
ж
а
р
л
и
х
о
р
а
д
к
а
;
2
)
м
е
д
в
о
с
п
а
л
е´
н
и
е
а
н
т
а
р
д
э
в
а
в
и
ñ
ā
*
.
´
.
н
а
й
ā
м
т
е
о
с
о
ф
-
´
*
*
а
н
т
а
р
д
э
в
а
с
а
х
а
й
а
.
´
т
в
а
й
а
т
е
о
с
о
ф
и
я
´
а
н
т
а
р
д
х
ā
н
а
и
с
ч
е
з
а
ю
щ
и
й
;
~
,
´
´
´
п
р
я
т
а
т
ь
;
~
и
с
ч
е
з
а
т
ь
.
´
´
с
т
а
н
о
в
и´
т
ь
с
я
н
е
в
и´
д
и
м
ы
м
-
а
н
т
а
р
д
х
ā
н
а
т
ā
в
а
1
)
и
с
.
´
.
ч
е
з
н
о
в
е´
н
и
е
;
2
)
а
с
т
р
з
а
т
м
е´
н
и
е
,
´
а
н
т
а
р
б
х
у
т
а
в
к
л
ю
ч
ё
н
н
ы
й
.
´
в
о
ш
е´
д
ш
и
й
-
´
а
н
т
а
р
б
х
у
т
а
т
а
в
а
в
к
л
ю
.
´
,
´
ч
е´
н
и
е
в
х
о
ж
д
е´
н
и
е
´
*
а
н
т
а
р
б
х
а
у
м
а
п
о
д
з
е
м
н
ы
й
;
´
´
´
´
~
*
а
)
к
а
т
а
к
о
м
б
ы
;
б
)
п
о
д
з
е´
м
н
о
е
.
´
´
к
л
а
д
б
и
щ
е
*
а
н
т
а
р
б
х
а
у
м
а
г
ā
р
а
й
а
.
´
,
´
п
о
д
в
а
л
п
о
г
р
е
б
,
´
а
н
т
а
р
в
а
р
т
т
ī
в
н
у
т
р
е
н
н
и
й
.
´
´
н
а
х
о
д
я
ш
и
й
с
я
в
н
у
т
р
и´
.
´
*
а
н
т
а
р
в
ā
к
й
а
й
а
г
р
а
м
.
´
´
в
в
о
д
н
о
е
с
л
о
в
о
а
н
т
а
р
х
и
т
а
1
)
и
с
ч
е´
з
н
у
в
ш
и
й
;
´
´
´
´
´
.
2
)
с
п
р
я
т
а
н
н
ы
й
;
с
к
р
ы
т
ы
й
;
н
е
в
и´
д
и
м
ы
й
;
.
´
3
)
с
е
к
р
е´
т
н
ы
й
,
т
а
й
н
ы
й
.
´
а
н
т
а
в
ā
д
а
й
а
э
к
с
т
р
е
м
и´
з
м
.
´
.
а
н
т
а
в
а
д
и
й
а
м
э
к
с
т
р
е
м
и´
с
т
.
´
а
н
т
а
в
ā
д
ī
э
к
с
т
р
е
м
и´
с
т
с
к
и
й
´
а
н
т
а
с
с
а
р
а
1
)
и
д
у
щ
и
й
в
м
е´
с
т
е
-
´
´
´
,
´
с
;
2
)
р
о
д
с
т
в
е
н
н
ы
й
б
л
и´
з
к
и
й
;
3
)
п
р
е´
д
а
н
.
.
н
ы
й
(
к
о
м
у
-
л
)
-
´
.
*
а
н
т
а
х
к
а
и
й
а
а
н
а
т
в
н
у
т
.
´
р
е
н
н
е
е
у
х
о
´
а
н
т
а
х
п
а
т
х
а
й
а
в
н
у
т
р
е
н
н
и
й
.
´
,
´
к
о
р
и
д
о
р
г
а
л
е
р
е
я
´
а
н
т
а
х
п
у
р
а
й
а
1
)
в
н
у
т
р
е
н
н
и
й
-
´
´
´
´
´
-
´
г
о
р
о
д
;
2
)
в
н
у
т
р
е
н
н
и
е
п
о
к
о
и
д
в
о
р
ц
а
;
3
)
г
а
.
´
´
´
´
´
´
р
е´
м
;
4
)
ж
е´
н
с
к
а
п
п
о
л
о
в
и´
н
а
д
о
м
а
*
а
н
т
а
х
п
р
у
т
х
и
в
ī
ш
ā
с
т
р
а
.
´
г
е
о
л
о
г
и´
ч
е
с
к
и
й
а
н
т
а
х
п
р
у
т
х
и
в
ī
ш
ā
с
-
.
´
т
р
а
й
а
г
е
о
л
о
г
и
я
-
´
.
а
н
т
а
х
с
а
т
в
ā
в
а
ж
б
е
р
е
.
м
е
н
н
а
я
.
´
а
н
т
ā
в
а
с
а
р
а
й
а
у
л
ь
т
и
м
а
т
у
м
අතා


ний жар, лихора´дк´а; 2) мед. воспале´´ние.

අතරදවඥානයා антардэвавиñā

найā м. теосо´ф.

අතදවසහය´ වය антардэвасахайа-

твайа теосо´фия.

අතධාන антардхāна исчеза´ющий; ~

කරනවා пря´тать;´ ~වනවා исчеза´ть,

станови´´ ться неви´´димым.

අතධානතාව антардхāнатā ва 1) ис-

чезнове´ние; 2) астр. затме´´ние.

අතත антарбхута вк´лючённый,

воше´´дший.

අතතතාව антарбхутатава вк´лю-

че´´ние, вхожде´´ние.

අතභ ම антарбхаума подзе´мный;

~ මසානය´ а) к´атако´мбы; б) подзе´´мное

к´ла´дбище.

අනභ මාගාරය антарбхаума гāрайа

подва´л, по´греб.

අතව  антарварттī вну´тренний,

находя´шийся внутри´´.

අතවාකය´ антар вā кйайа грам.

вво´дное сло´во.

අතත антарх ита 1 ) исче´знувший ;

2) . спря´танный;´ ск´ры´ тый; неви´´димый;

3) секре´тный, та´йный.

අතවාදය антавāдайа экстреми´´зм.

අතවායා антавадийа м. экстреми´´ст.

අතවා антавāдī экстреми´´стский.

අතසර антассара 1) иду´щий вме´сте

с; 2) ро´дственный, бли´´зк´ий; 3) пре´´дан-

ный (кому-л.).

අතංකය антахкаṅийа анат. вну´т-

реннее у´ хо.

අතංපථය антахпатхайа вну´тренний

коридо´р, галере´я.

අතංරය антахпурайа 1) вну´тренний

го´род; 2)-вну´тренние пок´о´и дворца´;´ 3) га-

ре´´м; 4) ж´е´´нск´ап полови´´на до´ма.

අතංපෘශා антахпрутхивīшāстра

геологи´´ ческий.

අතංපෘශා ය антахпрутхи вīшāс-

трайа геоло´гия.

අතංසවාව антахсатвāва ж. бере´-

менная.

අතාවසරය антā васарайа ультима´тум.