-
4
4
.
,
´
а
н
т
и
к
а
б
л
и´
з
к
и
й
н
е
д
а
л
ё
к
и
й
,
а
н
т
и
м
а
п
о
с
л
´
д
н
и
й
к
о
н
´
ч
н
ы
й
,
-
,
´
~
;
´
з
а
в
е
р
ш
а
ю
щ
и
й
*
к
о
н
ч
а
т
ь
з
а
в
е
р
.
´
;
´
ш
а
т
ь
~
з
а
в
е
щ
а
н
и
е
-
.
а
н
т
и
м
а
к
п
а
н
а
р
е
ч
н
а
к
о
.
´
н
е´
ц
.
´
,
а
н
т
и
м
а
й
а
к
о
н
е´
ц
о
к
о
н
ч
а
н
и
е
.
.
т
а
н
и
м
Ə
а
с
м
.
´
.
а
н
т
и
м
Ə
д
ī
н
а
р
е
ч
н
а
к
о
н
е´
ц
-
.
а
н
т
Ə
в
ā
с
и
к
а
й
ā
м
у
ч
е
.
´
н
и´
к
.
а
н
т
Ə
в
ā
с
и
к
ā
в
а
ж
*
1
)
.
´
´
с
л
у
ж
а
н
к
а
;
2
)
у
ч
е
н
и´
ц
а
-
´
а
н
т
ō
н
а
г
а
р
а
й
а
1
)
в
н
у
т
.
´
´
р
е
н
н
и
й
г
о
р
о
д
;
2
)
д
в
о
р
е´
ц
-
´
´
а
н
т
ō
р
а
й
а
1
)
г
а
р
е´
м
;
2
)
ж
ё
н
.
´
´
с
к
а
я
п
о
л
о
в
и´
н
а
д
о
м
а
´
´
,
´
а
н
т
й
а
п
о
с
л
е´
д
н
и
й
к
о
н
е´
ч
н
ы
й
;
~
´
´
´
п
о
с
л
е´
д
н
и
е
п
о
ч
е
с
т
и
;
п
о
х
о
р
о
н
ы
;
~
,
´
´
´
п
р
е
д
с
т
а
в
и´
т
е
л
ь
н
и´
з
ш
е
й
к
а
с
т
ы
.
´
ш
у
д
р
а
.
´
´
*
*
*
а
н
т
й
а
н
ā
р
а
й
а
п
р
о
щ
а
н
и
е
´
´
´
а
н
т
р
а
в
н
у
т
р
е
н
н
и
й
;
ж
е
л
у
д
о
ч
н
ы
й
;
´
´
к
и
ш
о
ч
н
ы
й
;
~
*
г
л
и
с
т
ы
;
~
*
-
´
´
´
´
в
о
с
п
а
л
е´
н
и
е
к
и
ш
о
к
;
~
ж
е
л
у
д
о
ч
н
о
.
´
´
-
к
и
ш
е´
ч
н
ю
е
з
а
б
о
л
е
в
а
н
и
е
-
.
а
н
т
р
а
г
у
а
й
а
а
н
а
т
б
р
ы
.
´
´
ж
е´
й
к
а
.
´
ч
´
´
а
н
т
р
а
й
а
в
н
у
т
р
е
н
н
о
с
т
и
;
к
и
ш
к
и´
-
´
.
а
н
т
р
а
в
р
у
д
д
х
и
й
а
м
е
д
г
р
ы
.
ж
а
,
´
,
´
а
н
д
а
м
а
1
)
ф
о
р
м
а
о
ч
е
р
т
а
н
и
е
.
´
´
в
и
д
;
2
)
у
с
л
о
в
и
е
;
3
)
с
о
с
т
о
я
н
и
е
~
.
а
н
д
а
м
о
с
н
о
т
;
.
´
´
п
р
и
д
а
в
а
т
ь
ф
о
р
м
у
.
´
а
н
д
а
в
а
н
а
в
ā
о
д
е
в
а
т
ь
-
,
´
а
н
д
ā
й
а
м
а
1
)
л
а
г
е
р
ь
о
к
р
у
.
´
´
´
ж
ё
н
н
ы
й
р
в
о
м
и
л
и
о
к
о
п
а
м
и
;
2
)
б
а
р
р
и
к
а
д
а
.
а
н
д
ā
й
а
м
о
с
н
о
т
-
´
´
´
~
*
а
)
р
ы
т
ь
о
к
о
п
ы
;
б
)
в
о
з
в
о
д
и´
т
ь
.
´
´
б
а
р
р
и
к
а
д
у
.
´
а
н
д
у
г
х
а
р
а
й
а
т
ю
р
ь
м
а
-
´
а
н
д
у
б
а
н
д
х
а
н
а
й
а
н
а
р
у
ч
.
н
и
к
и
´
а
н
д
Ə
с
а
к
к
ā
р
а
ч
у
ж
о
й
;
.
´
и
*
о
с
т
р
а
н
н
ы
й
අ - 44


අක антика бли´´зкий, недалёкий.

අම антима посл´дний, кон´чный,

заверша´ющий; ~ කරනවා конча´ть, завер-

ша´ть; ~ කැමපය завеща´ние.

අමකාට антимакпṫа нареч. нако-

не´´ ц .

අමය антимайа коне´ц, оконча´ние.

අට антимƏṫа см. අ.

අ антимƏдī нареч. наконе´´ц.

අවාකයා антƏвāсикайā м. уче-

ни´´ к .

අ වාකාව антƏвāсикāва ж. 1)

служа´нка; 2) учени´´ца.

අතනගරය антōнагарайа 1) вну´т-

ренний го´род; 2) дворе´´ц.

අතරය антōрайа 1) гаре´´м; 2) жё´н-

ская полови´´на до´ма.

අත антйа после´´дний, коне´´чный;´ ~

යා после´´дние по´чести; по´хороны; ~

වණයා представи´´тель ни´´зшей ка´сты,

шу´дра.

අත ාවාරය´ антйанāрайа проща´ние.

අ антра вну´тренний; желу´дочный;´

кишо´чный; ~ කෘය  глисты´ ; ~ හය

воспале´´ние кишо´к´; ~ රගය желу´дочно-

-кише´´чнюе заболева´ние.

අණය антрагуṅайа анат. бры-

же´´йк´а.

අතය антрайа вну´тренности;´ кишчки´´.

අවෘය антравруддхийа мед. гры´-

жа.

අදම андама 1) фо´рма, очерта´ние,

вид; 2) усло´вие; 3) состоя´ние.

අද андам осн. от අදම; ~ තබ

නවා придава´ть фо´рму.

අදවනවා андаванавā одева´ть.

අදායම андāйама 1) ла´герь, окру-

жённый рвом или око´пами;´ 2) баррика´да.

අදාය андāйам осн. от අදායම-

~ බ නවා а) рыть око´пы;´ б) возводи´´ть

баррик´а´ду .

අඝරය андугхарайа тюрьма´.

අබධනය андубандханайа нару´ч-

н ики.

අසකාර андƏсаккā ра чужо´й ;

и остра´нный .