´
*
-
*
-
´
,
´
а
н
й
ō
н
й
а
в
з
а
и´
м
н
ы
й
о
б
о
ю
д
´
´
н
ы
й
;
~
б
е
с
е´
д
а
,
р
а
з
г
о
в
о
р
;
~
*
´
в
з
а
и
м
н
о
и
с
т
р
е
б
л
я
ю
щ
и
й
;
~
.
´
´
´
п
р
е
д
с
т
а
в
л
я
ю
щ
и
й
в
з
а
и´
м
н
ы
й
и
н
т
е
р
е´
с
-
´
а
н
й
ō
н
й
а
т
ā
в
а
в
з
а
и´
м
.
´
,
н
о
с
т
ь
о
б
п
ю
д
н
о
с
т
ь
.
а
н
й
ō
н
й
а
й
а
н
м
е
с
т
д
р
у
г
.
´
´
,
´
д
р
у
г
а
о
д
и´
н
д
р
у
г
о
г
о
а
н
й
ō
н
й
а
в
а
ш
*
а
й
э
н
.
´
,
´
.
н
а
р
е
ч
о
б
о
ю
д
н
о
в
з
а
и´
м
н
о
-
а
н
й
ō
н
й
ā
д
х
ā
р
а
й
а
в
з
а
.
´
и
м
о
п
о
м
о
щ
ь
-
а
н
й
ō
н
й
ā
ш
р
а
й
а
в
з
а
и
м
о
.
´
с
в
я
з
ь
-
´
´
´
а
н
в
а
к
š
а
в
и´
д
и
м
ы
й
;
о
ч
е
в
и´
д
.
´
,
н
ы
й
я
в
н
ы
й
.
.
а
н
в
а
н
а
в
а
п
о
н
у
д
о
т
-
,
´
´
´
*
а
н
в
а
й
а
1
)
п
р
п
и
с
х
о
ж
д
е´
н
и
е
р
о
´
´
,
´
д
о
с
л
о
в
н
а
я
г
е
н
е
а
л
о
г
и
я
;
2
)
п
л
е
м
я
;
р
о
д
;
´
´
´
´
р
а
с
а
;
3
)
п
о
с
л
е´
д
о
п
а
т
е
л
ь
н
о
с
т
ь
;
4
)
п
о
р
я
д
о
к
.
(
с
л
о
в
в
п
р
е
д
л
о
ж
е
н
и
и
)
-
´
а
н
в
а
й
ā
к
ā
р
а
1
)
н
а
с
л
е´
д
.
´
´
,
с
т
в
е
н
н
ы
й
р
о
д
о
в
о
й
;
2
)
п
о
с
л
е´
д
о
в
а
т
е
л
ь
н
ы
й
´
а
н
в
а
р
х
а
с
о
о
т
в
е´
т
с
т
в
у
ю
щ
и
й
.
´
з
н
а
ч
е´
н
и
ю
,
´
´
а
н
в
а
в
ā
й
а
п
р
о
и
с
х
о
ж
д
е´
н
и
е
.
´
р
о
д
о
с
л
о
в
н
а
я
.
´
*
*
а
н
в
ā
д
х
Ə
й
а
п
р
и
д
а
н
о
е
.
а
н
в
и
т
а
и
м
е´
ю
щ
и
й
,
´
а
н
в
Ə
š
а
а
й
а
1
)
п
о
и
с
к
и
´
,
´
´
р
о
з
ы
с
к
и
;
2
)
и
с
с
л
е´
д
о
в
а
н
и
е
и
з
ы
с
к
а
н
и
е
;
~
.
´
´
а
)
и
с
к
а
т
ь
;
б
)
и
с
с
л
´
д
о
в
а
т
ь
.
´
а
н
в
Ə
ш
и
т
а
и
с
с
л
е´
д
о
в
а
н
н
ы
й
´
´
а
н
в
Ə
с
а
й
а
д
р
у
г
а
я
ф
о
р
м
а
;
.
´
д
р
у
г
о
й
в
и
д
-
´
´
´
а
н
с
а
т
у
п
р
и
н
а
д
л
е
ж
а
щ
и
й
д
р
у
г
о
´
´
м
у
;
~
а
)
п
е
р
е
д
а
в
а
т
ь
д
р
у
г
о
м
у
;
´
~
´
´
б
)
о
т
ч
у
ж
д
а
т
ь
;
а
)
п
е
р
е
д
а
ч
а
;
´
´
´
б
)
о
т
ч
у
ж
д
е´
н
и
е
;
~
п
е
р
е
х
о
д
и´
т
ь
в
.
´
´
с
о
б
с
т
в
е
н
н
о
с
т
ь
д
р
у
г
о
г
о
.
.
´
а
н
с
а
н
т
а
к
а
с
м
-
´
´
´
´
а
н
с
а
л
а
1
)
л
ю
т
н
я
;
а
р
ф
а
;
2
)
с
к
а
.
´
,
´
´
л
а
;
3
)
п
р
о
ч
н
о
с
т
ь
у
с
т
о
й
ч
и
в
о
с
т
ь
.
´
,
´
а
н
с
а
л
п
р
о
ч
н
ы
й
у
с
т
о
й
ч
и
в
ы
й
-
,
´
´
.
а
н
с
ī
н
а
й
ā
м
к
а
л
е´
к
а
и
н
в
а
.
´
л
и´
д
´ - අන ස


අනන анйōнйа взаи´´мный, обою´ д-

ный; ~ කථාව бесе´´да, разгово´р; ~ ඝාතක

взаимноистребля´ющий ; ~ වැදග කම

අැ представля´ющий взаи´´мный интере´´с.

අනනතාව анйōнйатā ва взаи´´м-

ность, обпю´ дность.

අනනය анйōнйайан мест. друг

дру´га, оди´´н друго´го.

අනනවශය анйōнйавашайэн

нареч. обою´ дно, взаи´´мно.

අනනාධාරය анйōнйāдхāрайа вза-

имопо´мощь.

අනනාය анйōнйāшрайа взаимо-

свя´зь .

අවෂ анвак´šа ви´´димый; очеви´´д-

ный, я´вный .

අවනවා анванава понуд. от අනවා.

අවය´ анвайа 1) прписхож´де´´ние, ро-

досло´вная, генеало´гия; 2) пле´мя; род;

ра´са; 3) после´´допательность; 4) поря´док´

(слов в предложении) .

අවයාකාර анвайāкāра 1) насле´´д-

ственный, родово´й; 2) после´´довательный.

අවඨ анварṫха соотве´´ тствующий

значе´´нию.

අවවාය анвавāйа происхож´де´´ ние,

родосл о´вн ая.

අවා ය анвāдхƏйа прида´ное.

අත анвита име´ющий.

අෂණය анвƏšаṅайа 1) по´иски,

ро´зыски; 2) иссле´´дование, изыска´ние; ~

කරනවා а) иск´а´ть; б) иссл´довать.

අත анвƏшита иссле´´дованный.

අසය анвƏсайа друга´я фо´рма;

друго´й вид.

අස ансату принадлеж´а´щий друго´-

му; ~ කරනවා а) передава´ть друго´му;

б) отчуж´да´ть; ~  ම а) переда´ча;

б) отчуж´де´´ние; ~ වනවා переходи´´ть в

со´бственность друго´го.

අසතක ансантак´а см. අස.

අසල ансала 1) лю´ тня; а´рфа;´ 2) ск´а-

ла´; 3) про´чность, усто´йчивость.

අස ансал про´чный, усто´йчивый.

අනයා ансīнайā м. к´але´´ка, инва-

ли´´д.