-
4
8
-
.
а
п
а
р
ā
д
х
и
к
а
й
ā
м
1
)
п
р
е
с
.
´
´
´
´
т
у
п
н
и
к
;
2
)
в
и
н
о
в
н
и
к
.
´
а
п
а
р
а
д
х
ī
н
а
н
е
з
а
в
и´
с
и
м
ы
й
-
´
а
п
а
р
ā
д
х
ī
н
а
т
ā
в
а
н
е
з
а
в
и´
.
с
и
м
о
с
т
ь
´
а
п
а
р
ā
н
т
а
й
а
1
)
к
р
а
й
н
о
с
т
ь
.
´
´
,
´
(
в
з
г
л
я
д
о
в
)
;
2
)
к
о
н
е´
ц
о
к
о
н
ч
а
н
и
е
-
´
а
п
а
р
ā
п
а
р
й
а
й
а
р
е
з
у
л
ь
т
а
т
и´
в
.
н
ы
й
-
´
а
п
а
р
и
к
š
и
п
т
а
н
е
о
к
р
у
ж
ё
н
.
н
ы
й
-
´
а
п
а
р
и
к
š
ī
а
1
)
н
е
и
с
т
о
ш
и´
-
,
´
;
м
ы
й
2
)
н
е
и
с
п
о
р
ч
е
н
н
ы
й
н
е
п
о
в
р
е
ж
д
ё
н
.
´
;
н
ы
й
3
)
н
е
у
в
я
д
а
ю
ш
*
и
й
-
´
а
п
а
р
и
г
р
у
х
и
т
а
н
е
п
р
и
е´
м
л
е
.
ч
м
ы
й
´
а
п
а
р
и
ч
и
т
а
1
)
н
е
п
р
и
в
ы
ч
н
ы
й
;
.
´
2
)
н
е
з
н
а
к
о
м
ы
й
-
´
а
п
а
р
и
ч
ч
х
и
н
н
а
1
)
н
е
д
е
л
и´
.
´
´
м
ы
й
;
2
)
н
е
р
у
ш
и´
м
ы
й
;
3
)
н
е
п
р
е
р
ы
в
н
ы
й
´
*
а
п
а
р
и
ч
н
х
и
н
н
а
т
в
а
й
а
.
´
´
1
)
н
е
р
у
ш
и´
м
о
с
т
ь
;
2
)
н
е
п
р
е
р
ы
в
н
о
с
т
ь
-
´
а
п
а
р
и
ñ
ā
т
а
1
)
н
е
у
с
т
а
н
о
в
л
е
н
.
´
н
ы
й
;
2
)
н
е
и
з
в
е´
с
т
н
ы
й
-
,
´
а
п
а
р
и
т
а
п
т
а
н
е
н
а
г
р
е´
т
ы
й
х
о
.
´
л
о
д
н
ы
й
-
а
п
а
р
и
п
а
к
в
а
б
у
д
д
х
и
н
е
.
ч
´
о
п
ы
т
н
ы
ч
-
´
,
´
а
п
а
р
и
п
ā
к
а
н
е
с
п
е´
л
ы
й
н
е
з
р
е´
.
л
ы
й
-
´
а
п
а
р
и
п
у
р
а
1
)
н
е
н
а
п
о
л
н
е
н
.
´
´
,
н
ы
й
;
2
)
н
е
з
а
в
е
р
ш
ё
н
н
ы
й
н
е
з
а
к
о
н
ч
е
н
н
ы
й
-
а
п
а
р
и
б
х
ō
г
а
й
а
1
)
н
е
у
п
о
т
.
´
´
р
е
б
л
е´
н
и
е
;
2
)
н
е
о
б
л
а
д
а
н
и
е
-
а
п
а
р
и
м
а
а
л
а
д
в
ī
.
´
п
а
й
а
п
о
л
у
о
с
т
р
о
в
-
´
а
п
а
р
и
м
ā
а
1
)
н
е
о
г
р
а
н
и´
ч
е
н
-
,
´
´
,
н
ы
й
б
е
з
г
р
а
н
и´
ч
н
ы
й
;
2
)
б
е
з
м
е´
р
н
ы
й
о
г
.
´
р
о
м
н
ы
й
.
.
а
п
а
р
и
м
и
т
а
с
м
,
´
а
п
а
р
и
м
Ə
й
а
1
)
н
е
и
з
м
е
р
и´
м
ы
й
.
´
´
г
р
о
м
а
д
н
ы
й
;
2
)
б
е
с
к
о
н
е´
ч
н
ы
й
,
´
ඩ
а
п
а
р
и
ш
*
у
д
д
х
а
н
е
о
ч
и´
щ
е
н
н
ы
й
.
´
н
е
ч
и´
с
т
ы
й
-
ඩ
а
п
а
р
и
ш
у
д
д
х
а
т
ā
в
а
н
е
ч
и
с
.
´
т
о
т
а
;
г
р
я
з
ь
අපරා - 48


අපරාකයා апарāдхикайā м. 1) прес-

ту´пник´; 2) вино´вник´.

අපරාන апарадхīна незави´´симый.

අපරානතාව апарāдхīнатāва незави´´-

симость .

අපරාතය апарāнтайа 1) кра´йность

(взглядов) ; 2) коне´´ц, ок´онча´ние.

අපරාපය апарāпарйайа результати´´в-

ный.

අපත апарикšипта неокруж´ён-

ный .

අපණ апарикšīṅа 1) неистоши´´-

мый ; 2) неиспо´ рченн ый, неповреждён-

ный; 3) неувяда´юший.

අපගෘත апари грух ита неприе´´ мле-

мчый .

අපත апаричита 1) непривы´ чный;

2) незнако´мый.

අපෂන апариччхинна 1) недели´´-

мый; 2) неруши´´мый; 3) непреры´вный.

අපෂන වය´ апаричнхиннатвайа

1) неруши´´мость; 2) непреры´вность.

අපඥාත апариñāта 1) неустано´влен-

ный ; 2) неизве´´ стный .

අපතත апаритапта ненагре´´тый, хо-

ло´дн ый .

අපපව апарипаквабуддхи не-

о´пчытн ы ч .

අපපාක апарипāк´а неспе´лый, незре´´-

л ый .

අපපණ апарипурṅа 1) ненапо´лнен-

ный; 2) незавершённый, незак´о´нченный.

අපභගය апарибхōгайа 1) неупот-

ребле´´ ние; 2) необлада´ние.

අපමඩලපය апаримаṅḋаладвī-

пайа полуо´стров.

අපමාණ апаримāṅа 1) неограни´´чен-

ный, безграни´´чный; 2) безме´´рный, ог-

ро´ мный .

අපත апаримита см. අපමාණ.

අපය апаримƏйа 1) неизмери´´мый,

грома´дный; 2) бесконе´´ чный.

අපශඩ апаришуддха неочи´´щенный,

нечи´´ стый.

අපශඩතාව апаришуддхатāва нечис-

тота´ ; грязь.