.
.
х
ඩ
а
п
а
р
и
с
у
д
д
а
с
м
ඩ
,
෋
а
п
а
р
и
х
ā
р
й
а
й
а
н
е
и
з
б
е´
ж
н
ы
й
.
´
н
е
м
и
н
у
е
м
ы
й
-
а
п
а
р
и
х
ā
р
й
й
а
т
ā
в
а
н
е
.
´
и
з
б
е´
ж
н
о
с
т
ь
-
а
п
а
р
и
х
а
р
й
й
ā
к
а
.
´
.
р
а
й
э
н
н
а
р
е
ч
н
е
и
з
б
е´
ж
н
о
-
´
а
п
а
р
ī
к
š
ā
к
а
р
а
1
)
н
е
о
б
д
у
-
´
,
´
,
м
а
н
н
ы
й
н
е
о
с
м
о
т
р
и´
т
е
л
ь
н
ы
й
о
п
р
о
м
е´
т
ч
и
.
´
,
´
;
в
ы
й
2
)
н
е
в
н
и
м
а
т
е
л
ь
н
ы
й
н
е
б
р
е´
ж
н
ы
й
-
´
а
п
а
р
ī
к
š
ā
в
а
1
)
н
е
о
б
д
у
м
а
н
-
´
,
´
,
н
о
с
т
ь
н
е
о
с
м
о
т
р
и´
т
е
л
ь
н
о
с
т
ь
о
п
р
о
м
е´
т
ч
и
.
´
,
´
;
в
о
с
т
ь
2
)
н
е
в
н
и
м
а
т
е
л
ь
н
о
с
т
ь
н
е
б
р
е´
ж
н
о
с
т
ь
-
´
а
п
а
р
ī
к
š
*
и
т
а
1
)
н
е
и
с
п
ы
т
а
н
,
´
,
н
ы
й
н
е
п
р
о
в
е´
р
е
н
н
ы
й
;
2
)
н
е
и
с
к
у
ш
ё
н
н
ы
й
.
´
н
е
о
п
ы
т
н
ы
й
-
´
,
´
а
п
а
р
ō
к
š
а
в
и´
д
и
м
ы
й
о
щ
у
т
и´
.
м
ы
й
,
´
а
п
а
р
й
а
н
т
а
б
е
з
г
р
а
н
и´
ч
н
ы
й
.
´
б
е
с
п
р
е
д
е´
л
ь
н
ы
й
-
а
п
а
р
й
а
н
т
а
т
ā
в
а
б
е
с
к
о
.
н
е´
ч
н
о
с
т
ь
.
´
,
´
а
п
а
л
а
б
е
с
п
л
о
д
н
ь
*
й
б
е
с
п
о
л
е´
з
н
ы
й
´
,
´
а
п
а
л
а
й
а
1
)
н
е
у
д
а
ч
а
п
р
о
в
а
л
;
.
´
,
´
2
)
п
о
т
е´
р
я
у
т
р
а
т
а
.
´
а
п
а
л
ā
п
а
п
о
л
е´
з
н
ы
й
-
´
а
п
а
л
ā
п
а
й
а
1
)
о
т
р
и
ц
а
н
и
е
(
ч
е
´
´
,
´
;
.
-
г
о
л
)
2
)
у
л
о
в
к
а
у
в
ё
р
т
к
а
;
3
)
т
а
й
н
о
е
.
´
в
н
и
м
а
н
и
е
´
,
´
а
п
а
в
а
т
у
м
е´
р
ш
и
й
п
о
к
о
й
н
ы
й
;
~
.
´
у
м
и
р
а
т
ь
´
.
а
п
а
в
а
р
г
а
1
)
р
е
л
н
и
р
в
а
н
а
;
2
)
.
´
,
´
к
о
н
е´
ц
з
а
в
е
р
ш
е´
н
и
е
.
´
а
п
а
в
а
р
д
ж
а
н
а
й
а
о
т
к
а
з
,
´
а
п
а
в
ā
д
а
к
а
1
)
п
о
р
и
ц
а
ю
ш
*
и
й
.
´
´
´
о
с
у
ж
д
а
ю
щ
и
й
;
2
)
к
л
е
в
е
т
н
и´
ч
е
с
к
и
й
-
´
,
´
а
п
а
в
ā
д
а
й
а
1
)
п
о
р
и
ц
а
н
и
е
о
с
у
ж
´
,
´
´
´
;
´
д
е´
н
и
е
2
)
з
л
о
с
л
о
в
и
е
;
к
л
е
в
е
т
а
л
о
ж
н
о
е
.
´
о
б
в
и
н
е´
н
и
е
,
´
´
а
п
а
в
ā
д
и
т
а
1
)
о
с
у
ж
д
а
е
м
ы
й
.
´
*
п
о
р
и
ц
а
е
м
ы
й
;
2
)
о
к
л
е
в
е´
т
а
н
н
ы
й
-
´
*
а
п
а
в
ā
р
а
а
й
а
1
)
и
с
ч
е
з
н
о
в
е´
.
´
,
´
*
н
и
е
;
2
)
с
к
р
ы
в
а
н
и
е
у
т
а
и
в
а
н
и
е
-
´
´
,
´
´
*
а
п
а
в
ā
р
и
т
а
п
о
к
р
ы
т
ы
й
з
а
к
р
ы
.
*
т
ь
й
´
,
´
*
а
п
а
в
и
т
р
а
н
е
ч
и´
с
т
ы
й
г
р
я
з
н
ы
й
;

අපඩ апарисуддха см. අපශඩ.

අපහාය෋ апарихāрйайа неизбе´жный,

немину´емый.

අපහායතාව апарихāрййатāва не-

избе´ж´ность.

අපහායාකාරය апарихарййāка-

райэн нареч. неизбе´´ жно.

අපෂාකාර апарīкšāкара 1) необду´-

манный, неосмотри´´тельный, опроме´´ тчи-

вый; 2) невнима´тельный, небре´´жный.

අපෂාව апарīкšāва 1) необду´ман-

ность, неосмотри´´тельность, опроме´´ тчи-

вость; 2) невнима´тельность, небре´´жность.

අපත апарīкšита 1) неиспы´тан-

ный, непрове´´ренный; 2) неискушённый,

нео´пытный.

අපරෂ апарōкšа ви´´димый, ощути´´-

мый.

අපයත апарйанта безграни´´чный,

беспреде´´ льный .

අපයතතාව апарйантатāва беско-

не´чность.

අපල апала беспло´днь й, бесполе´´зный.

අපලය апалайа 1) неуда´ча, прова´л;

2) поте´´ря, утра´та.

අපලාප апалāпа поле´´зный.

අපලාපය апалāпайа 1) отрица´ние (че-

го-л.) ; 2) уло´вка, увёртк´а; 3) та´йное

внима´ние.

අපව апават уме´´рший, поко´йный; ~

වනවා умира´ть.

අපවග апаварга 1) рел. нирва´на; 2)

коне´´ц, заверше´´ ние.

අපවජනය апаварджанайа отка´з.

අපවාදක апавāдака 1) порица´юший,

осужда´ющий; 2) к´леветни´´ческий.

අපවාදය апавāдайа 1) порица´ние, осуж´-

де´´ ние; 2) злосло´вие; к´левета´ , ло´ жное

обвине´´ние.

අපවාත апавā дита 1) осу ж´да´емый,

порица´емый; 2) оклеве´танный.

අපවාරණය апавāраṅайа 1) исчезнове´´-

ние; 2) скрыва´ние, ута´ивание.

අපවාත апавāрита пок´ры´тый, зак´ры´-

ть й .

අප апавитра нечи´´стый, гря´зный;