-
1
-
´
а
п
р
а
т
и
к
и
р
т
т
и
т
а
б
е
с
с
л
а
в
.
´
´
н
*
*
й
;
н
е
и
з
в
е´
с
т
н
ь
*
й
-
а
п
р
а
т
и
г
1
у
х
а
и
и
а
н
е
п
р
и
.
´
е´
м
л
е
м
ы
й
-
´
´
а
п
р
а
*
и
н
а
т
х
а
й
а
м
е
ж
д
у
ц
а
р
с
т
в
и
е
*
-
.
а
п
р
а
т
и
п
у
д
г
а
л
а
и
ā
м
н
е
.
´
´
´
с
р
а
в
н
е
н
н
ы
й
*
б
е
с
п
ю
д
о
б
н
ы
й
ч
е
л
о
в
е´
к
´
а
п
р
а
т
и
б
х
ā
г
а
н
е
и
м
е
ю
щ
и
й
.
´
р
а
в
н
ы
х
,
н
е
п
р
е
в
з
о
й
д
ё
н
н
ы
й
-
´
а
п
р
а
т
и
б
х
Ə
д
и
т
а
н
е
у
с
т
а
н
о
в
.
´
л
е
н
н
ы
й
;
н
е
п
р
п
а
н
а
л
и
з
и
р
п
в
а
н
н
ы
й
.
.
а
п
р
а
т
и
м
а
с
м
-
´
´
´
а
п
р
а
т
и
р
*
1
а
н
е
с
р
а
в
н
и´
м
ы
й
-
н
е
.
п
ю
д
х
о
д
´
щ
и
й
´
´
с
а
п
р
а
т
и
ш
и
š
а
б
е
с
л
а
в
н
ы
й
-
.
´
н
е
и
з
в
е´
с
т
н
ы
й
ඩ
а
п
р
а
т
и
ш
*
у
д
д
х
а
з
а
г
р
я
з
н
ё
н
н
ы
й
,
.
´
н
е
ч
и
с
т
ы
й
а
п
р
а
т
и
š
х
и
т
а
1
)
н
е
у
с
т
а
-
´
´
н
о
в
л
е
н
н
ы
й
,
н
е
р
е
ш
ё
н
н
ы
й
-
2
)
н
е
у
с
т
о
й
ч
и
-
.
в
ы
й
,
н
е
т
в
ё
р
д
ы
й
-
,
´
а
п
р
а
т
и
а
к
š
*
а
н
е
в
и
д
и
м
ы
й
н
е
´
´
´
р
а
з
л
и
ч
и
м
ы
й
*
~
*
д
е
л
а
т
ь
н
е
в
и´
д
и
*
.
´
м
ы
м
н
е
р
а
з
л
и
ч
и
м
ы
м
´
а
п
р
а
т
и
а
к
š
а
т
ā
в
а
н
е
в
и
-
.
´
д
и
м
о
с
т
ь
,
н
е
р
а
з
л
и
ч
и
м
о
с
т
ь
.
´
а
п
р
а
т
и
а
и
а
б
е
с
п
р
и
ч
и
н
н
ы
й
-
а
п
р
а
т
й
ā
к
х
и
э
и
а
н
е
п
п
р
п
.
´
в
е
р
ж
и
м
ы
й
-
а
п
р
а
т
и
ā
д
и
š
а
н
е
о
с
в
е
д
о
м
.
´
л
ё
н
н
ы
й
,
н
е
и
н
ф
*
р
м
и
р
*
в
а
н
н
ы
й
-
а
п
р
а
д
х
ā
н
а
п
о
д
ч
и
н
ё
н
н
ы
й
;
в
т
*
´
´
,
´
р
п
с
т
е
п
е´
н
н
ы
й
н
и
з
ш
и
й
;
~
д
е´
л
а
т
ь
.
´
´
в
т
о
р
п
с
т
е
п
е´
н
н
ы
м
,
п
о
д
ч
и
н
я
т
ь
-
´
а
п
р
а
д
х
ā
н
а
к
а
м
а
п
о
д
ч
и
н
е´
.
´
н
и
е
;
п
о
д
ч
и
н
ё
н
н
ю
с
т
ь
-
.
а
п
р
а
д
х
ā
н
и
и
а
м
п
о
д
ч
и
н
ё
н
.
н
ы
й
-
´
ඩ
а
в
р
а
б
у
д
д
х
а
1
*
н
е
п
р
п
б
у
ж
д
ё
н
-
´
´
´
н
ы
й
-
2
)
н
е
о
б
р
а
з
о
в
а
н
н
ы
й
;
н
е
ц
и
в
и
л
и
з
о
в
а
н
-
´
´
´
н
ы
й
;
3
)
н
е
о
с
в
е
д
о
м
л
ё
н
н
ы
й
;
н
е
и
н
ф
ю
р
м
и
р
о
.
в
а
н
н
ы
й
.
.
а
п
р
а
б
ō
д
х
и
т
а
с
м
-
´
а
п
р
а
б
х
Ə
д
а
1
)
е
д
и´
н
ы
й
;
2
)
н
е
.
´
,
´
ч
л
е
н
о
р
а
з
д
е´
л
ь
н
ы
й
н
е
в
н
я
т
н
ы
й
1 - අභ


අත апратикирттита бессла´в-

н й ;´ неизве´´стнь й.

අගෘහය апратиг1ухаṅииа непри-

е´´млемый .

අනාථය апра инатхайа меж´дуца´р-

ствие

අගලයා апратипудгалаиā м. не-

сравне´нный беспюдо´бный челове´к´.

අභාග апратибхāга не име´ющий

ра´ вных , непревзойдённый.

අභත апратибхƏдита неустано´в-

ленный ; непрпанализи´рпванный.

අම апратима см. අභාග.

අර´ෑප апратир 1а несравни´´мый-´ не-

пюдход ´щий.

අට апратишиšṫа бессла´вный-´

неизве´´стный.

අ ඩ апратишуддха загрязнённый,

нечи´стый .

අ ත апратиšṫхита 1) неуста-

но´вленный, нерешённый- 2) неусто´йчи-

вый, нетвёрдый.

අතෂ апратиакšа неви´димый, не-

различи´мый ~ කරනවා де´лать неви´´ди

мым неразличи´мым.

අතෂතාව апратиакšатāва неви´-

димость, неразличи´мость.

අතය апратиаиа беспричи´нный.

අතාඛය апратйāкхиэиа неппрп-

вержи´мый .

අතාට апратиāдиšṫа неосведом-

лённый, неинф рми´р ванный.

අධාන апрадхāна подчинённый; вт -

рпстепе´´нный, ни´зший; ~ කරනවා де´´лать

вторпстепе´´нным, подчиня´ть.

අධානකම апрадхāнакама подчине´´-

ние;´ подчинённюсть.

අධායා апрадхāнииа м. подчинён-

ный .

අඩ а врабуддха 1 непрпбуж´дён-

ный-´ 2) необразо´ванный; нецивилизо´ван-

ный;´ 3) неосведомлённый;´ неинфюрми´ро-

ванн ый.

අබත апрабōдхита см. අධ.

අභද апрабхƏда 1) еди´´ный; 2) не-

членоразде´´льный, невня´тный.