5
а
п
р
а
м
а
т
т
а
1
)
с
в
о
е
в
р
е´
м
е
н
н
ы
й
;
-
´
2
)
н
е
о
т
р
а
в
л
е
н
н
ы
й
;
3
)
н
е
о
п
ь
я
н
ё
н
н
ы
й
(
а
л
.
к
о
г
о
л
е
м
)
-
,
´
а
п
р
а
м
ā
а
б
е
з
г
р
а
н
и´
ч
н
ы
й
н
е
.
´
и
з
м
е
р
и´
м
ы
й
-
´
´
а
п
р
а
м
ā
а
к
а
м
а
б
е
з
м
е´
р
.
´
н
о
с
т
ь
,
н
е
о
б
ь
я
т
н
о
с
т
ь
-
´
´
а
п
р
а
м
ā
д
а
б
ы
с
т
р
ы
й
,
н
е
м
е´
д
л
е
н
.
´
,
н
ы
й
б
е
з
о
т
л
а
г
а
т
е
л
ь
н
ь
*
й
.
´
а
п
р
а
м
ā
д
а
й
а
б
ы
с
т
р
п
т
а
-
´
а
п
р
а
м
Ə
й
а
н
е
и
з
м
е
р
и´
м
ы
й
,
б
е
з
.
´
г
р
а
н
и´
ч
н
ы
й
-
´
а
п
р
а
м
Ə
и
а
т
ā
в
а
н
е
и
з
м
е
р
и´
.
´
м
о
с
т
ь
,
б
е
з
г
р
а
н
и´
ч
н
о
с
т
ь
.
´
´
а
п
р
а
м
ō
д
и
т
а
с
п
ю
к
о
й
н
ы
й
-
а
п
р
а
й
ō
к
т
а
в
и
а
н
е
п
р
и
.
´
м
е
н
и´
м
ы
й
а
п
р
а
й
ō
к
т
а
в
й
а
т
ā
в
а
.
´
н
е
п
р
и
м
е
н
и´
м
о
с
т
ь
´
а
п
р
а
й
ō
г
а
п
р
п
с
т
о
д
у
ш
н
ы
й
,
.
´
,
´
п
р
я
м
о
й
ч
е´
с
т
н
ы
й
-
´
а
п
р
а
й
ō
г
а
т
а
в
а
п
р
*
с
т
о
д
у
.
ш
и
е
,
´
´
а
п
р
а
й
ō
д
ж
*
а
н
а
н
е
в
ы
г
о
д
н
ы
й
.
´
б
е
с
п
о
л
е´
з
н
ы
й
-
´
а
п
р
а
й
ō
д
ж
а
н
а
и
а
н
е
в
ы
г
о
д
.
´
н
о
с
т
ь
;
б
е
с
п
о
л
е´
з
н
о
с
т
ь
-
´
а
п
р
а
в
р
у
т
т
и
й
а
1
)
о
т
с
у
т
с
т
-
´
´
в
и
е
и
з
в
е´
с
т
и
й
;
2
)
б
е
з
д
е´
я
т
е
л
ь
н
о
с
т
ь
,
и
н
е´
р
т
.
н
о
с
т
ь
-
а
п
р
а
в
Ə
к
š
а
а
н
е
д
а
л
ь
н
о
.
´
,
´
в
и´
д
н
ы
й
н
е
п
р
п
н
и
ц
а
т
е
л
ь
н
ы
й
-
´
а
п
р
а
в
Ə
к
š
и
т
а
н
е
п
р
е
д
в
и´
д
е
н
.
н
ы
й
-
а
п
р
а
в
Ə
š
т
а
в
й
а
н
е
п
р
п
х
о
.
,
´
д
и´
м
ы
й
н
е
п
р
п
н
и
ц
а
е
м
ы
й
а
п
р
а
в
Ə
š
*
а
в
й
а
т
ā
в
а
.
´
´
н
е
п
р
п
х
о
д
и´
м
о
с
т
ь
,
н
е
п
р
п
н
и
ц
а
е
м
о
с
т
ь
.
´
´
а
п
р
а
в
Ə
с
а
м
а
н
е
о
с
т
о
р
о
ж
н
о
с
т
ь
.
´
´
а
п
р
а
в
Ə
с
а
м
н
е
о
с
т
о
р
о
ж
н
ы
й
´
´
а
п
р
а
ш
ā
н
т
а
1
)
б
е
с
п
о
к
о
й
н
ы
й
;
.
´
´
2
)
н
е
д
о
в
о
л
ь
н
ы
й
-
р
а
з
д
р
а
ж
ё
н
н
ы
й
-
а
п
р
а
ш
ā
н
т
а
т
ā
в
а
1
)
б
е
с
-
,
´
´
´
п
о
к
о
й
с
т
в
о
;
2
)
н
е
д
о
в
о
л
ь
с
т
в
о
н
е
у
д
о
в
л
е
т
.
´
в
о
р
ё
н
н
о
с
т
ь
;
р
а
з
д
р
а
ж
ё
н
н
о
с
т
ь
´
а
п
р
а
с
а
н
н
а
р
а
з
д
р
а
ж
ё
н
н
ы
й
;
අපම 5


අමත апраматта 1) своевре´менный;

2) неотра´вленный; 3) неопьянённый (ал-

коголем).

අමාණ апрамāṅа безграни´´чный, не-

из мери´´мый .

අමාණකම апрамāṅак´ама безме´´р-

ность, необ ья´тность.

අමෘද апрамāда бы´стрый, неме´´длен-

ный, безотлага´ тельн ь й.

අමාදය апрамāдайа быстрпта´.

අය апрамƏйа неизмери´´мый, без-

грани´´ чн ый.

අයතාව апрамƏиатā ва неизмери´´-

мость, безграни´´чность.

අමත апрамōдита спюк´о´йный.

අය තව апрайōктавиа непри-

мени´´мый.

අයතවතාව апрайōктавй атā ва

н епримени´´ мость.

අයග апрайōга прпстоду´ ш н ый,

прямо´й, че´´стный.

අයගතාව апрайōгатава пр стоду´-

шие.

අයජ´න апрайōджана невы´годный,

бесполе´´зн ый .

අයජනය апрайōджанаиа невы´год-

ность; бесполе´´зность.

අවෘය аправруттийа 1) отсу´тст-

вие изве´стий; 2) безде´´ятельность, ине´´рт-

ность .

අෂණ аправƏкšаṅа недально-

ви´´дный, непрпница´тельный.

අත аправƏкšита непредви´´ден-

н ый .

අටව аправƏšтавйа непрпхо-

ди´´мый, непрпницаемый.

අටවතාව аправƏšṫавйатā ва

непрпходи´´мость, непрпница´емость.

අසම аправƏсама неосторо´ж´ность.

අස аправƏсам неосторо´ж´ный.

අශාත апрашāнта 1) беспок´о´йный;

2) недово´льный- раздраж´ённый.

අශාතතාව апрашāнтатāва 1) бес-

пок´о´йство; 2) недово´льство, неудовлет-

ворённость;´ раздражён ность.

අසන апрасанна раздраж´ённый ;