*
-
5
7
-
´
а
б
х
й
ā
к
х
й
ā
н
а
й
а
б
е
с
п
о
ч
в
е
н
.
´
´
,
н
о
е
н
е
с
п
р
а
в
е
д
л
и
в
о
е
о
б
в
и
н
е´
н
и
е
.
´
*
*
а
б
х
и
ā
д
ā
н
а
й
а
н
а
ч
а
л
о
´
,
´
а
б
х
и
ä
с
а
1
)
б
л
и´
з
к
и
й
с
о
с
е´
д
н
и
й
;
´
´
´
´
2
)
о
т
н
о
с
я
щ
и
й
с
я
к
п
р
а
к
т
и
к
е
;
~
*
-
,
´
´
´
п
р
а
к
т
и
к
о
в
а
т
ь
;
~
о
б
у
ч
а
т
ь
т
р
е
н
и
-
´
р
-
в
а
т
ь
;
~
(
)
п
е
д
а
г
о
-
´
´
´
г
и´
ч
е
с
к
и
й
и
н
с
т
и
т
у
т
;
~
п
р
а
к
т
и
к
о
.
´
´
´
в
а
т
ь
с
я
,
у
п
р
а
ж
н
я
т
ь
с
я
-
´
а
б
х
й
ā
с
а
п
п
т
а
1
)
у
ч
е
н
и´
ч
е
с
.
´
´
´
к
а
я
т
е
т
р
а
д
ь
;
2
)
у
ч
е´
б
н
и
к
-
´
´
а
б
х
й
ā
с
а
й
а
1
)
п
р
а
к
т
и
к
а
,
т
р
е
´
´
´
´
´
н
и
р
о
в
к
а
;
~
в
о
е´
н
н
ы
е
м
а
н
ё
в
р
ы
;
2
)
.
´
ч
ш
к
о
л
ь
н
о
е
у
п
р
а
ж
н
е´
н
и
е
-
а
б
х
й
у
п
а
г
а
м
а
н
а
й
а
1
)
п
р
и
.
´
´
,
´
´
б
л
и
ж
е´
н
и
е
п
о
д
х
о
д
;
2
)
о
б
е
щ
а
н
и
е
.
´
,
´
а
б
х
й
у
п
ā
й
а
с
п
о
с
о
б
с
р
е´
д
с
т
в
о
.
´
.
හ
а
б
х
р
а
к
а
м
и
н
г
р
а
ф
и´
т
´
´
´
´
හ
а
б
х
р
а
ñ
л
и
х
а
о
ч
е
н
ь
в
ы
с
о
к
и
й
;
.
´
п
о
д
н
е
б
е´
с
н
ы
й
.
´
හ
а
б
х
р
а
ñ
л
и
х
а
й
а
в
е´
т
е
р
-
´
´
´
හ
а
б
х
р
а
м
а
а
н
е
п
о
д
в
и´
ж
н
ы
й
;
н
е
.
´
п
р
е
р
ы
в
н
ы
й
.
´
´
හ
а
б
х
р
а
й
а
1
)
о
б
л
а
к
о
;
2
)
н
е´
б
о
.
´
1
а
м
а
б
е
с
с
м
е´
р
т
н
ы
й
-
´
,
´
´
*
*
1
1
а
м
а
1
)
в
о
д
а
;
2
)
н
е
к
т
а
р
а
м
б
р
о
.
з
и
я
´
´
´
а
м
а
к
а
а
м
у
ж
с
к
о
е
н
и´
ж
н
е
е
.
б
е
л
ь
ё
.
´
´
,
´
´
а
м
а
г
а
о
ш
и´
б
к
а
з
а
б
л
у
ж
д
е´
н
и
е
-
´
,
´
´
ද
а
м
а
г
а
н
д
а
п
л
о
х
о
й
з
а
п
а
х
з
л
о
в
о
.
н
и
е
´
а
м
а
т
а
к
а
з
а
б
ы
т
ы
й
;
-
´
´
*
я
н
е
п
о
м
н
ю
,
я
з
а
б
ы
л
;
~
*
з
а
.
´
´
,
´
б
ь
*
в
а
т
ь
с
я
с
т
а
н
ю
в
и´
т
ь
с
я
з
а
б
ы
т
ы
м
.
´
а
м
а
т
а
к
а
и
а
з
а
б
ы
в
ч
и
в
о
с
т
ь
-
а
м
а
т
а
н
а
в
ā
1
)
з
в
а
т
ь
;
п
р
и
г
л
а
.
´
´
´
ш
а
т
ь
;
2
)
о
б
р
а
щ
а
т
ь
с
п
;
п
р
и
в
е´
т
с
т
в
о
в
а
т
ь
´
´
´
а
м
а
т
а
р
а
1
)
д
о
п
о
л
н
и´
т
е
л
ь
н
ы
й
;
-
´
,
´
´
и
з
б
ы
т
о
ч
н
ы
й
;
2
)
н
е
о
ж
и´
д
а
н
н
ы
й
в
н
е
з
а
п
.
н
ы
й
´
а
м
а
т
а
р
а
к
п
а
с
а
з
а
п
а
с
н
а
я
.
ч
а
с
т
ь
-
´
.
а
м
а
т
а
р
а
в
а
н
а
р
е
ч
д
о
п
о
л
н
и´
.
т
е
л
ь
н
о
.
´
´
а
м
а
т
т
у
в
а
п
р
е
к
р
а
щ
е´
н
и
е
- 57


අභාඛානය абхйāкхйāнайа беспо´чвен-

ное, несправедли´вое обвине´´ние.

අභ ා නය абхиāдāнайа нача´ло.

අභාස абхиäса 1) бли´´зкий, сосе´´дний;

2) относя´щийся к´ пра´ктике;´ ~ කරනවා

п´рактикова´ть; ~ කරවනවා обуча´ть, трени-

р-ва´ть; ~ පාඨශාලාව (දාලය) педаго-

ги´´ческ´ий институ´т; ~ වනවා практико-

ва´ться, упраж´ня´ться.

අභාසපාත абхйāсаппта 1) учени´´чес-

кая тетра´дь; 2) уче´´бник´.

අභාසය абхйāсайа 1) пра´ктик´а, тре-

ниро´вк´а;´ හදා ~вое´´нные манёвры;´ 2)

шчко´льное упражне´ние.

අභපගමනය абхйупагаманайа 1) при-

ближ´е´´ние, подхо´д; 2) обеща´ние.

අභපාය абхйупāйа спо´соб, сре´´дство.

අහරක абхрака мин. графи´´т.

අහරංහ абхраñлиха о´чень высо´к´ий;´

поднебе´´сный.

අහ රංහය абхраñлихайа ве´´тер.

අහරමණ абхрамаṅа неподви´´ж´ный;´ не-

преры´вный.

අහරය абхрайа 1) о´блако; 2) не´´бо.

අම 1 ама бессме´´ртный.

ම 11 ама 1) вода´; 2) некта´р, амбро´-

зия.

අමකඩ амакаḋа мужско´е ни´´ ж´нее

бельё.

අමග амага оши´´бк´а, заблуж´де´´ние.

අමගද амаганда плохо´й за´пах, злово´-

ние.

අමතක аматака забы´тый; මට අමත

ක я не по´мню, я забы´л; ~ වනවා за-

бь ва´ться, станюви´´ться забы´тым.

අමතකය аматакаиа забы´ вчивость.

අමතනවා аматанавā 1) звать; пригла-

ша´ть; 2) обраща´тьсп; приве´´тствовать.

අමතර´ аматара 1) дополни´´тельный;´

избы´точный; 2) неожи´´данный, внеза´п-

ный.

අමතරකාටස аматаракпṫаса запасна´я

часть .

අමතරව аматарава нареч. дополни´´-

тельно.

අම ව аматтува прек´раще´´ние.