-
6
,
а
л
а
в
а
ñ
г
у
в
а
1
)
л
о
м
;
2
)
о
с
ь
.
к
о
л
ё
с
н
ы
й
в
а
л
-
´
,
´
а
л
а
в
а
н
а
в
ā
п
р
и
к
л
е´
и
в
а
т
ь
к
л
е´
.
´
и
т
ь
;
п
р
и
к
р
е
п
л
я
т
ь
.
´
´
а
л
а
с
а
л
е
н
и´
в
ы
й
;
п
р
а
з
д
н
ы
й
.
а
л
а
с
а
к
а
м
а
л
е
н
ь
.
´
.
а
л
а
с
а
й
ā
м
л
е
н
т
я
й
-
´
,
´
а
л
а
б
а
1
)
д
о
р
о
г
о
й
д
о
р
о
г
о
с
т
о
я
´
щ
и
й
;
2
)
п
р
и
ч
и
н
я
ю
щ
и
й
у
щ
е´
р
б
;
~
.
´
´
п
р
и
ч
и
н
я
т
ь
в
р
е
д
,
у
щ
е´
р
б
.
.
а
л
ā
б
х
а
с
м
´
а
л
ā
б
*
а
д
ā
й
а
к
а
п
р
и
ч
и
н
я
ю
щ
и
й
.
у
щ
е´
р
б
.
´
,
´
,
а
л
ā
б
х
а
й
а
в
р
е
д
у
щ
е´
р
б
п
о
т
е´
р
п
.
а
л
ā
б
х
а
х
ā
н
и
й
а
с
м
.
-
.
´
.
а
л
и
1
1
)
с
л
о
н
о
в
ы
й
;
2
)
п
е
р
е
н
о
г
;
´
.
.
´
р
о
м
н
ы
й
;
2
м
н
с
л
о
н
ы
*
#
-
´
´
,
´
´
´
.
п
о
с
л
ч
т
о
б
у
в
и´
д
е
т
ь
с
л
е
д
ы
с
л
о
н
а
н
е
н
у
ж
.
´
´
н
о
н
а
д
е
в
а
т
ь
о
ч
к
и´
.
а
л
и
к
а
й
а
1
)
л
о
б
;
2
)
л
о
ж
ь
.
´
´
.
а
л
и
к
к
ä
м
и
й
ā
м
х
у
д
о
ж
н
и
к
.
´
а
л
и
к
х
и
т
а
н
е
н
а
п
и´
с
а
н
н
ы
й
.
´
а
л
и
ñ
г
а
1
)
б
е
с
п
о
л
ы
й
;
2
)
г
р
а
м
.
´
с
р
е´
д
н
и
й
(
р
о
д
)
.
´
а
л
и
й
а
м
а
р
а
с
с
в
е´
т
.
.
1
а
л
и
й
ā
м
с
л
о
н
´
´
.
1
1
а
л
и
й
ā
м
1
)
о
с
а
;
2
)
в
о
р
о
н
а
;
.
´
´
3
)
к
у
к
у
ш
к
а
-
´
´
,
´
´
*
а
л
ī
к
а
1
)
л
о
ж
н
ы
й
л
ж
и´
в
ы
й
;
п
о
.
ч
´
´
к
а
з
н
о
й
;
2
)
н
е
п
р
и
я
т
н
ы
й
.
а
л
ī
к
а
й
а
л
о
ж
ь
.
´
´
1
а
л
у
о
т
н
о
с
я
щ
и
й
с
я
к
р
а
с
с
п
е´
т
у
-
´
.
1
1
а
л
у
м
н
п
ё
п
е
л
;
~
с
ж
и
´
´
,
´
г
а
т
ь
п
р
е
в
р
а
щ
а
т
ь
в
п
е´
п
е
л
;
#
~
ඩ
´
.
п
о
с
л
в
с
ё
р
а
в
н
о
ч
т
о
д
у
т
ь
.
´
´
´
н
а
к
у
ч
у
п
е´
п
л
а
.
´
.
а
л
у
г
ō
с
у
в
ā
м
п
а
л
а
ч
.
´
.
(
)
а
л
у
т
а
(
д
ī
)
н
а
р
е
ч
н
е
д
а
в
н
о
-
´
,
.
а
л
у
т
э
н
н
а
р
е
ч
в
н
о
в
ь
н
е
д
а
в
.
н
о
´
,
´
а
л
у
т
н
о
в
ы
й
с
в
е´
ж
и
й
;
~
.
´
,
´
´
д
е´
л
а
т
ь
н
о
в
ы
м
о
б
н
о
в
л
я
т
ь
.
´
´
а
л
у
т
к
а
м
а
н
о
в
и
з
н
а
.
а
л
у
т
в
ä
и
й
ā
о
с
н
о
т
.
.
5
*
ч
*
*
*
*
с
к
*
*
*
с
с
к
с
*
- 6


අලවංව алаваñгува 1) лом; 2) ось,

колёсный вал.

අලවනවා алаванавā прикле´´ивать, к´ле´-

ить ; прикрепля´ть.

අලස аласа лени´´вый; пра´здный.

අලසකම аласакама лень.

අලසයා аласайā м. лентя´й.

අලාබ алаба 1) дорого´й, дорогосто´я-

щий; 2) причиня´ющий уще´рб; ~ කරනවා

причиня´ть вред, уще´´рб.

අලාභ алāбха см. අලාබ.

අලාභයක алāб адāйака причиня´ющий

уще´рб.

අලාභය алāбхайа вред, уще´´рб, поте´´рп.

අලාභහාය алāбхахāнийа см. අලා

භය.

අ али 1. 1) слоно´вый; 2) перен. ог-

ро´мный; 2. мн. слоны´ ; # අග අ

පාර බලනට කනා වවමනා නැත

посл. чтоб уви´´деть следы´ слона´, не ну´ж´-

но надева´ть очки´´.

අකය аликайа 1) лоб; 2) ложь.

අකැයා аликкäмийā м. худо´ж´ник.

අත аликхита ненапи´´санный.

අංග алиñга 1) беспо´лый; 2) грам.

сре´´дний (род) .

අයම алийама рассве´´т.

අයා 1 алийā м. слон.

අයා 11 алийā м. 1) оса´; 2) воро´на;

3) куку´шк´а.

අක алīка 1) ло´ж´ный, лж´и´´вый; по-

казно´й; 2) неприя´тнычй.

අකය алīкайа ложь.

අ 1 алу относя´щийся к расспе´´ту.

අ 11 алу мн. пё´пел; ~ කරනවා сжи-

га´ть, превраща´ть в пе´´пел; # ~ ගාඩට

බා වග посл. всё равно´ что дуть

на к´у´чу пе´´пла.

අගවා алугōсувā м. пала´ч.

අත() алута(дī) нареч. неда´вно.

අත алутэн нареч. вновь, неда´в-

но .

අ алут но´вый, све´´ жий; ~ කරනවා

де´´лать но´вым, обновля´ть.

අකම алутк´ама новизна´.

අවැයා алутвäḋийā осн. от අ

5 ч ෘ ск сск. с .