6
-
.
*
а
л
п
а
п
р
ā
а
г
р
а
м
н
е
п
р
и
д
ы
.
´
х
а
т
е
л
ь
н
ы
й
а
л
п
а
п
ā
ā
к
š
а
р
а
й
а
´
´
-
,
´
б
у
к
в
а
о
б
о
з
н
а
ч
а
ю
щ
а
я
п
р
и
д
ы
х
а
т
е
л
ь
н
ь
й
.
´
з
в
у
к
.
.
а
л
п
а
м
ā
т
р
а
с
м
.
´
а
л
п
а
в
ā
д
и
м
о
л
ч
а
л
и´
в
ы
й
-
´
а
л
п
а
в
ā
д
и
т
ā
в
а
м
о
л
ч
а
л
и´
.
в
о
с
т
ь
,
´
а
л
п
а
ш
а
к
т
и
с
л
а
б
о
с
и´
л
ь
н
ы
й
.
´
с
л
а
б
ы
й
.
п
л
а
*
э
н
э
т
т
а
с
м
.
.
а
л
п
э
н
э
т
т
и
о
с
н
о
т
л
´
´
д
;
~
п
о
у
ш
е
ч
к
а
д
я
.
´
´
´
´
б
у
л
а
в
о
к
;
~
в
т
ы
к
а
т
ь
б
у
л
а
в
к
и
.
´
´
а
л
п
э
н
э
т
т
и
й
а
б
у
л
а
п
к
а
.
а
л
п
Ə
н
ч
х
а
у
д
о
в
л
е
т
в
о
р
ё
н
н
ы
й
-
а
л
п
Ə
ч
н
х
ā
в
а
у
д
о
в
л
е
т
п
о
р
ё
н
.
н
о
с
т
ь
.
´
а
л
м
ā
р
и
й
а
ш
к
а
ф
;
´
л
а
л
а
л
а
д
о
н
ь
.
´
´
´
´
~=
з
а
с
т
а
в
л
я
т
ь
п
л
я
с
а
т
ь
п
о
д
с
в
о
ю
д
у
д
к
у
-
,
´
а
л
л
а
н
а
в
ā
1
)
л
о
в
и
т
ь
х
в
а
-
´
´
´
´
´
т
а
т
ь
;
2
)
н
р
а
в
и
т
ь
с
я
;
3
)
с
о
д
е
р
ж
а
т
ь
;
4
)
д
е´
.
´
´
л
а
т
ь
с
т
а
в
к
у
;
5
)
з
а
х
в
а
т
ы
в
а
т
ь
(
т
е
р
р
и
т
о
р
и
ю
)
.
а
л
л
а
в
а
н
а
в
а
п
о
н
у
д
о
т
.
.
´
а
л
л
а
с
а
п
о
д
к
у
п
;
.
л
а
л
а
с
о
с
н
о
т
~
.
´
,
´
´
д
а
в
а
т
ь
п
з
я
т
к
у
п
о
д
к
у
п
а
т
ь
*
-
´
.
а
л
л
а
с
к
ā
р
а
й
а
м
в
з
я
т
о
ч
*
.
´
н
и
к
*
.
´
а
л
л
ā
а
л
л
а
х
*
,
´
а
л
л
ā
г
а
н
н
а
в
ā
с
х
в
а
т
и´
т
ь
1
.
´
´
п
о
й
м
а
т
ь
,
з
а
д
е
р
ж
а
т
ь
*
.
´
,
´
а
л
л
ā
п
а
й
а
р
а
з
г
о
в
о
р
б
е
с
е´
д
а
1
-
´
´
а
л
л
ā
п
у
1
)
п
о
й
м
а
н
н
ы
й
;
п
о
й
м
а
в
1
.
,
´
ш
и
й
;
2
)
п
р
и
л
е
г
а
ю
щ
и
й
с
о
с
е´
д
н
и
й
1
-
´
.
´
а
л
л
и
й
а
1
)
м
е´
с
т
о
;
2
)
*
и
а
х
м
п
о
1
.
л
е
1
.
-
-
а
в
а
п
р
и
с
т
а
в
к
а
1
)
о
т
;
2
)
н
е
1
,
´
´
*
а
в
а
к
а
р
у
ā
в
а
ж
е
с
т
о
к
о
с
т
ь
1
.
з
л
о
с
т
ь
1
,
´
а
в
а
к
а
р
š
*
а
а
й
а
и
з
в
л
е
ч
о
н
и
е
1
.
´
д
о
б
ы
в
а
н
и
е
1
අ ප 6


අපාණ алпапрāṅа грам. неприды-

х а´тельный .

අ පාණා ෂරය алпапāṅāкšарайа

бу´ква, - обознача´ющая придыха´тельнь й

зву к´.

අපමා алпамāтра см. අප.

අපවා алпавāди молчали´´вый.

අපවාතාව алпавāдитāва молчали´´-

вость .

අපශ алпашакти слабоси´´льный,

сла´бый.

අපනත алпэнэтта см. අප

  ය.

අපන алпэнэтти осн. от අ

පනය; ~ කාටය поду´шечк´а для

була´вок; ~ ගහනවා втык´а´ть була´вки.

අපනය алпэнэттийа була´пк´а.

අජ алпƏнчха удовлетворённый.

අජාව алпƏчнхāва удовлетпорён-

ность .

අමාය алмāрийа шк´аф.

අල алла ладо´нь; අල නටවනවා

~= заставля´ть пляса´ть под свою´ ду´дку.

අලනවා алланавā 1) лови´ть, хва-

та´ть; 2) нра´виться; 3) содерж´а´ть; 4) де´´-

лать ста´вку; 5) захва´тывать (территорию) .

අලවනවා аллаванава понуд. от අ

ලනවා.

අලස алласа по´дкуп.

අල аллас осн. от අලස; ~ ද

නවා дава´ть пзя´тку, подкупа´ть.

අලකාරයා алласкāрайа м. взя´точ-

ник´.

අලා аллā алла´х.

අලාගනවා аллāганнавā схвати´´ть, 1

пойма´ть, задержа´ть.

අලාපය аллāпайа разгово´р, бесе´´да. 1

අලා аллāпу 1) по´йманный; пойма´в- 1

ший; 2) прилега´ющий, сосе´дний. 1

අය аллийа 1) ме´´сто; 2) иахм. по´- 1

ле. 1

අව ава приставка 1) от-; 2) не-. 1

අවකරැණාව авак´аруṅāва жесто´кость,1

злость . 1

අවකෂණය авакарšаṅайа извлечо´ние, 1

добыва´ние. 1