-
*
*
7
,
´
*
а
в
и
к
р
а
м
а
т
ā
в
а
б
е
с
с
и´
л
и
е
.
´
с
л
а
б
о
с
т
ь
.
´
´
а
в
и
к
š
*
а
т
а
н
е
и
м
е´
ю
щ
и
й
р
а
н
-
´
а
в
и
к
š
и
п
т
а
1
)
н
е
р
а
з
б
р
о
с
а
н
,
´
´
´
н
ы
й
,
н
е
р
а
с
с
е´
я
н
н
ы
й
;
2
)
н
е
о
т
в
л
е
к
а
ю
щ
и
й
с
я
.
´
в
н
и
м
а
т
е
л
ь
н
ы
й
а
в
и
к
š
*
Ə
п
а
к
а
р
а
н
а
в
ā
.
´
´
´
в
ы
в
о
д
и´
т
ь
и
з
з
а
т
р
у
д
н
е´
н
и
я
;
о
с
в
о
б
о
ж
д
а
т
ь
-
´
а
в
и
н
а
к
š
а
а
н
е
о
б
р
а
з
о
в
а
н
.
´
´
,
н
ы
й
н
е
в
е´
ж
е
с
т
в
е
н
н
ы
й
-
´
а
в
и
н
ā
р
а
м
а
т
н
е
и
с
с
л
е´
д
о
в
а
н
.
н
ы
й
.
´
,
´
а
в
и
н
ā
р
а
й
а
п
р
п
и
з
в
о
л
н
а
с
и´
л
и
е
.
´
а
в
и
ч
и
т
р
а
о
д
н
о
ц
в
е´
т
н
ы
й
-
´
а
в
и
н
н
х
Ə
д
а
с
в
я
з
а
н
н
ы
й
,
с
о
е
д
и
.
н
ё
н
н
ы
й
-
´
а
в
и
д
ж
а
н
и
т
а
н
е
р
п
д
и´
в
ш
и
й
с
я
,
н
е
.
´
в
о
з
н
и
к
ш
и
й
-
´
´
*
*
а
в
и
ñ
ā
т
а
н
е
и
з
в
е´
с
т
н
ы
й
,
н
е
з
а
м
е´
т
.
н
ы
й
*
*
а
в
и
ñ
а
т
а
т
ā
в
а
н
е
и
з
в
´
с
т
н
о
с
т
ь
,
.
´
н
е
з
а
м
е´
т
н
о
с
т
ь
´
*
*
а
в
и
ñ
ā
н
а
1
)
н
е
в
е´
ж
е
с
т
в
е
н
н
ы
й
;
-
´
´
.
2
)
н
е
р
а
з
у
м
н
ы
й
;
н
е
р
а
ц
и
о
н
а
л
ь
н
ы
й
;
3
)
н
е
.
´
,
о
д
у
ш
е
в
л
ё
н
н
ы
й
н
е
ж
и
в
о
й
´
´
*
*
*
а
в
и
ñ
а
н
а
й
а
1
)
н
е
в
е´
ж
е
с
т
в
о
;
-
´
,
´
2
)
н
е
р
а
з
у
м
н
о
с
т
ь
н
е
р
а
ц
и
о
н
а
л
ь
н
о
с
т
ь
;
3
)
н
е
.
о
д
у
ш
е
в
л
ё
н
н
о
с
т
ь
-
,
´
а
в
и
ñ
э
й
а
н
е
п
о
з
н
а
в
а
е
м
ы
й
н
е
.
´
п
о
с
т
и
ж
и´
м
ы
й
-
*
а
в
и
ñ
э
й
а
в
а
д
а
й
а
а
г
н
о
с
т
и
-
.
´
ц
и´
з
м
.
.
а
в
и
т
а
с
м
´
а
в
и
т
а
т
х
а
н
е
п
р
*
т
и
в
о
р
е´
ч
а
щ
и
й
.
´
,
´
´
ф
а
к
т
а
м
,
п
р
а
в
и
л
ь
н
ы
й
в
е´
р
н
ы
й
-
,
´
а
в
и
т
а
р
к
а
н
е
д
у
м
а
ю
щ
и
й
н
е
.
´
´
р
а
с
с
у
ж
д
а
ю
щ
и
й
.
.
а
в
и
д
у
с
м
.
´
,
´
а
в
и
д
у
р
а
н
е
д
а
л
ь
н
и
й
б
л
и´
з
к
и
й
-
´
а
в
и
д
й
а
м
ā
н
а
1
)
н
е
с
у
щ
е
с
т
в
у
ю
.
´
´
щ
и
й
,
н
е
р
е
а
л
ь
н
ы
й
;
2
)
о
т
с
у
т
с
т
в
у
ю
щ
и
й
.
´
´
а
в
и
д
й
ā
н
е
в
е´
ж
е
с
т
в
е
н
н
ы
й
-
,
´
а
в
и
д
й
а
в
а
1
)
н
е
в
е´
д
е
н
и
е
н
е
.
´
´
´
´
з
н
а
н
и
е
;
2
)
н
е
в
е´
ж
е
с
т
в
о
;
3
)
н
е
н
а
у
ч
н
о
с
т
ь
-
´
а
в
и
д
х
и
в
а
т
н
е
с
и
с
т
е
м
а
т
и´
ч
е
с
.
´
,
к
и
й
н
е
р
е
г
у
л
я
р
н
ы
й
- 7


අ මතාව а в икраматā ва бесси´´лие,

сла´бость .

අෂත авик´šата не име´´ющий ран.

අත авикšипта 1) неразбро´сан-

ный, нерассе´´янный; 2) неотвлек´а´ющийся,

внима´тельный .

අපකරනවා ав икšƏпакаранавā

выводи´´ть из затрудне´´ния; освобожда´ть.

අවෂණ авинакšаṅа необразо´ван-

ный, неве´´ж´ественный.

අවාරම авинāрамат неиссле´´дован-

ный .

අවාරය авинāрайа прпизво´л, наси´´лие.

අත авичитра одноцве´´тный.

අද авиннхƏда свя´занный, соеди-

нённый.

අජ ත а виджанита нерпди´´вшийся, не-

в озни´ кший.

අ ත авиñāта неизве´´стный, незаме´´т-

ный .

අ තතාව авиñататāва неизв´стность,

незаме´´тность.

අ න авиñāна 1) неве´´жественный;

2) .неразу´мный; нерациона´льный; 3) не-

одушевлённый, неживо´й.

අ නය авиñанайа 1) неве´´ ж´ество;

2) неразу´мность, нерациона´льность; 3) не-

одушевлённость.

අඥය авиñэйа непознава´емый, не-

постижи´´ мый .

අඥය වාදය авиñэйавадайа агности-

ци´´зм . -

අත авита см. අැ.

අතථ авитатха не пр тиворе´´чащий

фа´ктам, пра´вильный, ве´´рный.

අතක авитарка неду´мающий, не-

рассуж´да´ющий .

අ авиду см. අදාව.

අර авидура неда´льний, бли´´зкий.

අදමාන авидйамāна 1) несуществу´ю-

щий, нереа´льный; 2) отсу´тствующий.

අද авидйā неве´´ ж´ественный.

අදාව авидйава 1) неве´´дение, не-

зна´ние;´ 2) неве´´жество; 3) ненау´чность.

අව  а в идхи ват несистемати´´ чес-

кий, нерегуля´рный.