-
*
.
´
а
в
и
н
а
š
а
н
е
р
а
з
р
у
ш
е
н
н
ы
й
´
а
в
и
н
и
ш
н
и
т
а
н
е
р
е
ш
ё
н
н
ы
й
-
.
,
´
н
е
у
с
т
а
н
о
в
л
е
н
н
ь
й
н
е
о
п
р
е
д
е
л
ё
н
н
ь
й
´
,
´
а
в
и
н
ī
т
а
н
е
в
о
с
п
ч
т
а
н
н
ы
й
г
р
у
*
.
б
ы
й
´
´
а
в
и
н
ī
т
а
й
а
г
р
у
б
о
с
т
ь
,
н
е
в
о
с
п
и
-
.
т
а
н
н
о
с
т
ь
´
а
в
и
п
а
к
š
*
а
б
е
с
п
р
и
с
т
р
а
с
т
н
ы
й
,
.
´
´
н
е
п
р
е
д
в
з
я
т
ы
й
;
н
е
й
т
р
а
л
ь
н
ы
й
а
в
и
п
а
к
š
а
к
а
м
а
б
е
с
п
р
и
-
.
´
,
´
с
т
р
а
с
т
н
о
с
т
ь
н
е
п
р
е
д
в
з
я
т
о
с
т
ь
.
´
´
а
в
и
п
а
а
ш
е
р
с
т
п
н
а
я
т
к
а
н
ь
,
а
в
и
п
а
р
ī
т
а
н
е
и
з
м
е
н
ё
н
н
ы
й
н
е
*
.
и
с
к
а
ж
ё
н
н
ы
й
´
.
´
а
в
и
п
ā
к
а
р
е
л
н
е
п
о
л
у
ч
и´
в
ш
и
и
.
´
´
в
о
з
н
а
г
р
а
ж
д
ё
н
и
я
,
´
а
в
и
п
ā
к
а
й
а
н
е
з
р
е´
л
о
с
т
ь
н
е
*
.
´
с
п
е´
л
о
с
т
ь
.
а
в
и
б
х
а
к
т
а
н
е
р
а
з
д
е
л
ё
н
н
ы
й
.
а
в
и
б
х
а
к
т
и
к
а
г
р
а
м
н
е
и
з
*
´
´
´
´
´
м
е
н
я
ю
щ
и
й
с
я
п
о
п
а
д
е
ж
а
м
,
н
е
с
к
л
о
н
я
е
м
ь
й
*
´
а
в
и
б
х
ā
в
а
н
а
й
а
1
)
н
е
п
о
н
и
м
а
*
.
´
н
и
е
;
2
)
н
е
з
н
а
ч
и´
т
е
л
ь
н
о
с
т
ь
´
а
в
и
б
х
ā
в
а
н
ī
й
а
н
е
з
а
м
е´
т
н
ь
й
,
.
´
´
о
ч
е
н
ь
н
е
з
н
а
ч
и´
т
е
л
ь
н
ы
й
´
а
в
и
б
х
ā
в
и
т
а
н
е
у
с
т
а
н
о
в
л
е
н
*
.
´
,
н
ы
й
н
е
в
ы
я
с
н
е
н
н
ы
й
´
´
´
а
в
и
м
а
т
и
к
а
п
р
и
д
е´
р
ж
и
в
а
ю
щ
и
й
-
.
´
´
´
с
я
о
д
и
н
а
к
о
в
о
й
т
о
ч
к
и
з
р
е´
н
и
п
.
´
а
в
и
м
у
к
т
а
н
е
о
с
в
о
б
о
ж
д
ё
н
н
ы
й
´
а
в
и
м
у
а
к
р
а
й
и
л
и
о
с
т
р
и
ё
и
н
*
.
´
с
т
р
у
м
е´
н
т
а
´
,
´
1
а
в
и
й
а
1
)
о
р
у
д
и
е
и
н
с
т
р
у
м
е´
н
т
´
.
´
´
2
)
о
р
у
ж
и
е
.
´
´
.
1
1
а
в
и
й
а
г
р
а
м
н
е
с
к
л
о
н
я
е
м
ы
й
´
´
а
в
и
р
а
т
а
п
о
с
т
о
я
н
н
ы
й
,
н
е
п
р
е
р
ы
в
-
.
´
н
ы
й
;
н
е
п
р
е
к
р
а
щ
а
ю
щ
и
й
с
я
.
´
´
а
в
и
р
а
л
а
г
у
с
т
о
й
,
п
л
о
т
н
ы
й
´
´
а
в
и
р
а
л
а
т
ā
в
а
т
у
с
т
о
т
а
,
п
л
о
т
*
.
н
о
с
т
ь
.
.
а
в
и
р
у
д
у
с
м
´
а
в
и
р
у
д
д
х
а
п
а
с
с
и
в
н
ы
й
,
н
е
с
о
*
.
´
п
р
о
т
и
в
л
я
ю
щ
и
й
с
п
´
а
в
и
р
у
д
д
х
а
к
а
м
а
п
а
с
с
и
в
*
.
´
,
н
о
с
т
ь
н
е
п
р
о
т
и
в
л
е´
н
и
е
.
.
х
а
в
и
р
ō
д
а
с
м
- අර


අනට авинаšṫа неразру´шенный.

අත авинишнита нерешённый-´

неустано´вленнь й, неопределённь й.

අත авинīта невоспч´танный, гру´

бый.

අතය авинīтайа гру´бость, невоспи´-

танность.

අපෂ авипакšа беспристра´стный,

непредвзя´тый; нейтра´льный.

අපෂකම авипакšакама беспри-

стра´стность, непредвзя´тость.

අපට авипаṫа шерстпна´я тк´ань.

අපත авипарīта неизменённый, не

искажённый.

අපාක авипāк´а рел. не получи´´вшии

вознаграж´дё´ния.

අපාකය авипāкайа незре´´лость, не

спе´´лость .

අභත авибхакта неразделённый.

අභක авибхактика грам. не из

меня´ющийся по падеж´а´м, неск´лоня´емь й

අභාවනය авибхāванайа 1) непонима´

ние; 2) незначи´´тельность.

අභාවය авибхāванīйа незаме´´тнь й,

о´чень незн ачи´´тельн ый .

අභාත ав ибхā вита неустано´влен

ный, невы´ясненный.

අමක авиматик´а приде´´рж´ивающий-

ся одина´ковой то´чки зре´´нип.

අත авимукта неосвобож´дённый.

අණ авимуṅа к´рай или остриё ин

струме´´ нта.

අය 1 авийа 1) ору´дие, инструме´´нт´

2) ору´ж´ие.

අය 11 авийа грам. неск´лоня´емый.

අරත авирата постоя´нный, непреры´в-

ный ; непрекраща´ющийся.

අරල авирала густо´й, пло´тный.

අරලතාව авиралатāва тустота´, пло´т

н ость.

අරැ авируду см. අරැධ.

අරැධ авируддха пасси´вный, несо

противля´ющийсп .

අරැධකම ав ируддхакама пасси´в

ность, непротивле´´ние.

අරධ авирōдха см. අරැධ.