-
*
7
-
´
,
´
а
в
и
л
а
м
б
а
б
ы
с
т
р
ы
й
п
р
о
в
о
р
.
н
ы
й
,
´
а
в
и
л
а
м
б
а
т
ā
в
а
б
ы
с
т
р
о
т
а
.
´
п
р
о
в
о
р
с
т
в
о
-
(
)
а
в
и
в
ā
д
а
й
э
н
(
м
а
*
н
а
.
´
,
´
,
´
.
р
е
ч
б
е
с
с
п
о
р
н
о
н
е
с
о
м
н
е´
н
н
о
б
е
з
у
с
л
о
в
н
о
-
,
´
а
в
и
в
ā
д
и
т
а
б
е
с
с
п
о
р
н
ы
й
н
е
.
´
,
´
с
о
м
н
е´
н
н
ы
й
б
е
з
у
с
л
о
в
н
ы
й
-
,
´
а
в
и
в
ā
х
а
к
а
н
е
ж
е
н
а
т
ы
й
х
о
.
´
´
´
л
о
с
т
о
й
;
н
е
з
а
м
у
ж
н
я
я
-
´
а
в
и
в
ā
х
а
к
а
к
а
м
а
б
е
з
б
р
а
.
ч
и
е
.
´
´
.
а
в
и
в
ā
х
а
к
а
и
ā
м
х
о
л
о
с
т
я
к
-
´
а
в
и
в
и
д
х
ā
к
ā
р
а
е
д
и
н
о
о
б
р
а
з
.
´
,
н
ы
й
о
д
н
о
р
о
д
н
ы
й
-
,
´
а
в
и
в
р
у
т
а
1
)
н
е
о
т
к
р
ы
т
ы
й
з
а
,
´
´
´
к
р
ы
т
ы
й
;
2
)
н
е
р
а
з
в
и´
в
ш
*
и
й
с
я
;
3
)
н
е
я
в
н
ы
й
.
´
н
е
о
ч
е
в
и´
д
н
ы
й
,
´
а
в
и
в
Ə
к
а
1
)
н
е
р
а
з
б
о
р
ч
и
в
ы
й
н
е
,
´
´
´
д
е´
л
а
ю
щ
и
й
р
а
з
л
и´
ч
и
й
;
2
)
н
е
в
н
и
м
а
т
е
л
ь
н
ы
й
.
´
н
е
н
а
б
л
ю
д
а
т
е
л
ь
н
ы
й
-
,
´
а
в
и
ш
*
и
š
*
а
н
е
в
ь
*
д
а
ю
щ
и
й
с
я
н
е
.
´
з
а
м
е´
т
н
ы
й
-
´
´
а
в
и
ш
Ə
š
а
н
и
ч
е´
м
н
е
в
ы
д
е
л
я
ю
.
´
,
щ
и
й
с
я
о
б
ы
ч
н
ы
й
-
´
а
в
и
ш
р
а
б
д
х
а
н
е
з
а
с
л
у
ж
и
в
а
ю
.
´
щ
и
й
д
о
в
е´
р
и
я
,
´
а
в
и
ш
р
ā
н
т
а
1
)
з
а
н
я
т
ы
й
н
е
.
´
´
и
м
е´
ю
щ
и
й
о
т
д
ы
х
а
;
2
)
б
е
с
к
о
н
е´
ч
н
ы
й
-
´
´
а
в
и
ш
*
в
ā
с
а
1
)
н
е
з
а
с
л
у
ж
и
в
а
ю
-
´
,
´
´
щ
и
й
д
о
в
е´
р
и
я
;
2
)
н
е
в
е´
р
я
щ
и
й
н
е
д
о
в
е
р
я
ю
.
´
,
´
щ
и
й
;
~
н
е
в
е´
р
и
т
ь
н
е
д
о
в
е
р
я
т
ь
-
,
´
а
в
и
ш
в
а
с
а
й
а
н
е
д
о
в
е´
р
и
е
н
е
.
´
´
д
о
в
е´
р
ч
и
в
о
с
т
ь
;
н
е
в
е´
р
и
е
-
´
а
в
и
ш
в
ā
с
и
к
а
1
)
п
р
е
д
а
т
е
л
ь
.
´
´
,
с
к
и
й
в
е
р
о
л
о
м
н
ы
й
;
2
)
н
е
н
а
д
ё
ж
н
ы
й
-
´
а
в
и
ш
*
в
ā
с
й
а
н
е
з
а
с
л
у
ж
и
в
а
.
´
´
ю
щ
и
й
д
о
в
е´
р
и
п
;
н
е
в
е´
р
н
ь
й
-
,
´
1
а
в
и
ш
а
й
а
1
)
н
е
з
а
м
е´
т
н
ы
й
н
е
.
´
´
з
н
а
ч
и´
т
е
л
ь
н
ы
й
;
2
)
н
е
в
е
щ
е´
с
т
в
е
н
н
ы
й
-
´
,
1
1
а
в
и
š
а
й
а
т
о
ч
т
о
н
е
д
е´
й
с
т
в
у
´
,
´
е
т
н
а
о
р
г
а
н
ы
ч
у
в
с
т
в
;
т
о
ч
т
о
я
в
л
я
е
т
с
я
.
´
н
е
м
а
т
е
р
и
а
л
ь
н
ы
м
,
´
а
в
и
с
а
д
а
н
е
я
с
н
ы
й
,
н
е
о
т
ч
ё
т
л
и
в
ы
й
.
´
з
а
п
у
т
а
н
н
ы
й
-
´
а
в
и
с
а
р
а
м
б
а
й
а
1
)
ф
е
х
т
о
в
а
අල - 7


අලබ авиламба бы´стрый, прово´р-

ный .

අලබතාව авиламбатāва быстрота´,

прово´рство.

අවාදය(ම) ави вāдайэн(ма на-

реч. бесспо´рно, несомне´´ нно, безусло´вно.

අවාත авивāдита бесспо´рный, не-

сомне´´ нный , безусло´вный.

අවාහක авивā хака нежена´тый, хо-

лосто´й ; незаму´ж´няя.

අවාහකකම авивāхакакама безбра´-

чие.

අවාහකයා авивāхакаиā м. холостя´к´.

අධාකාර авивидхāкāра единообра´з-

ный, одноро´дный.

අවෘත авиврута 1) неоткры´тый, за-

кры´тый; 2) неразви´´вшийся; 3) нея´вный,

неочеви´´дный .

අක авивƏка 1) неразбо´рчивый, не

де´´лающий разли´´чий; 2) невнима´тельный,

ненаблюда´тельный .

අට авишиšṫа невь даю´щийся, не-

за ме´´ тный .

අෂ авишƏšа ниче´´м не выделя´ю-

щийся, обы´чный.

අධ авишрабдха не заслу´живаю-

щий дове´´рия.

අාත авишрāнта 1) за´нятый, не

име´ющий о´тдыха; 2) бесконе´´чный.

අවාස авишвāса 1) не заслу´ж´иваю-

щий дове´´рия; 2) неве´´рящий, недоверя´ю-

щий; ~ කරනවා не ве´´рить, не доверя´ть.

අවාසය авишвасайа недове´´рие, не-

дове´´рчивость; неве´´рие.

අවාක авишвāсика 1) преда´тель-

ский, вероло´мный; 2) ненадёж´ный.

අවාස авишвāсйа не заслу´жива-

ющий дове´´рип; неве´´рнь й.

අෂය 1 авишайа 1) незаме´´тный, не-

значи´´тельный ; 2) невеще´´ ственный.

අෂය 11 авиšайа то, что не де´´йству-

ет на о´рганы чувств; то, что явля´ется

нематериа´льным .

අසද ависада нея´сный, неотчётливый,

запу´танный .

අසරඩය ависарамбайа 1) фехтова´-