*
3
.
*
*
*
*
*
,
1
а
в
й
а
в
а
х
и
т
а
с
о
е
д
и
н
ё
н
н
ы
й
.
*
о
б
ь
е
д
и
н
ё
н
н
ы
й
-
1
а
в
й
а
в
а
х
р
у
т
а
1
)
н
е
о
б
ы
к
н
о
.
´
´
´
,
´
1
в
е´
н
н
ы
й
н
е
о
б
ы
ч
н
ь
й
;
2
)
н
о
в
ы
й
-
,
1
а
в
й
а
к
у
л
а
н
е
с
м
у
щ
ё
н
н
ы
й
н
е
.
´
*
р
а
с
т
е´
р
я
н
н
ы
й
1
а
в
й
а
к
у
л
а
т
ā
в
а
с
а
м
о
о
б
л
а
-
.
´
1
д
а
н
и
е
-
1
а
в
й
ā
к
х
й
ā
т
а
н
е
о
п
р
е
д
е
л
ё
н
.
´
,
1
н
ы
й
н
е
я
с
н
ы
й
-
1
а
в
й
ā
к
х
й
ā
т
а
т
ā
в
а
н
е
о
п
р
е
.
´
1
д
е
л
ё
н
н
о
с
т
ь
,
н
е
я
с
н
о
с
т
ь
-
´
1
а
в
й
ā
к
х
й
Ə
й
а
н
е
о
б
ь
я
с
н
и´
.
´
1
м
ы
й
;
н
е
п
о
н
я
т
н
ы
й
-
,
´
´
*
а
в
й
ā
д
ж
а
п
о
д
л
и
н
н
ы
й
н
а
с
т
о
.
´
´
´
*
я
щ
и
й
;
и´
с
к
р
е
н
н
и
й
´
´
а
в
й
а
д
ж
а
т
ā
в
а
п
о
д
л
и
н
н
о
с
т
ь
;
.
´
ч
с
к
р
е
н
н
о
с
т
ь
.
´
´
а
в
й
ā
д
х
и
к
а
з
д
о
р
о
в
ы
й
-
а
в
й
ā
п
а
к
а
1
)
н
е
р
а
с
п
р
о
с
т
р
а
н
ё
н
-
´
,
´
´
,
н
ы
й
о
г
р
а
н
и´
ч
е
н
н
ы
й
;
2
)
с
п
е
ц
и
а
л
ь
н
ы
й
о
с
о
.
б
е
н
н
ы
й
.
´
а
в
й
ā
п
ā
д
а
б
е
з
з
л
о
б
н
ы
й
-
а
в
й
ā
п
т
и
й
а
н
е
р
а
с
п
р
о
с
т
р
а
н
ё
н
.
н
о
с
т
ь
-
´
,
´
а
в
л
а
н
а
в
ā
1
)
с
о
е
д
и
н
я
т
ь
с
в
я
.
´
´
з
ы
в
а
т
ь
;
н
а
н
и´
з
ы
в
а
т
ь
;
2
)
с
м
и
.
´
,
´
´
а
в
в
а
с
о
л
н
е
ч
н
ы
е
л
у
ч
и´
с
о
л
н
е
ч
н
ы
й
-
´
´
´
´
с
в
е
т
;
ж
а
р
а
;
~
г
р
е´
т
ь
с
я
н
а
с
о
л
н
.
´
´
ц
е
;
з
а
г
о
р
а
т
ь
;
~
с
п
а
д
а
т
ь
(
о
ж
*
а
р
е
)
-
,
´
а
ш
а
к
й
а
н
е
о
с
у
щ
е
с
т
в
и´
м
ы
й
н
е
.
´
в
ы
п
о
л
н
и´
м
ы
й
-
´
а
ш
а
к
й
а
т
ā
в
а
н
е
о
с
у
щ
е
с
т
в
и´
.
´
,
м
о
с
т
ь
н
е
в
ы
п
о
л
н
и´
м
о
с
т
ь
.
´
а
ш
а
ñ
к
а
н
ī
й
а
н
е
с
о
м
н
е´
н
н
ы
й
.
´
,
´
а
ш
а
н
а
й
а
п
и´
щ
а
е
д
а
.
´
*
а
ш
*
а
н
а
й
ā
в
а
г
о
л
о
д
-
,
´
а
ш
а
н
а
й
и
т
а
г
о
л
о
д
н
ы
й
г
о
л
о
´
.
´
д
а
ю
щ
и
й
.
´
´
а
ш
*
а
н
и
й
а
у
д
а
р
м
о
л
н
и
и
-
´
а
ш
*
а
б
д
а
1
)
б
е
з
з
в
у
ч
н
ы
й
;
2
)
м
о
л
.
´
ч
а
л
и´
в
ы
й
-
´
,
´
а
ш
а
р
ī
р
а
б
е
с
т
е
л
е´
с
н
ы
й
н
е
в
е
щ
е´
,
´
с
т
в
е
н
н
ы
й
;
~
р
а
с
ф
о
р
м
и
р
о
в
ы
в
а
т
ь
.
´
р
а
с
п
у
с
к
а
т
ь
(
в
о
й
с
к
а
)
3 . අශ


1 අවවත авйавахита соединённый,

об ьединённый .

1 අවවහෘත авйавахрута 1) необыкно-

1 ве´´нный, необы´ чнь й;´ 2) но´вый.

1 අවාල авйакула несмущённый, не-

расте´´ рянный .

1 අවාලතාව авйакулатāва самообла-

1 да´ние.

1 අවාඛාත авйāкхйāта неопределён-

1 ный, нея´сный .

1 අවාඛාතතාව авйāкхйāтатāва неопре-

1 делённость, нея´сность.

1 අවාඛය авйāкхйƏйа необьясни´´-

1 мый ; непоня´тный .

අවාජ´ авйāджа по´длинный, насто-

я´щий ;´ и´´скренний.

අවාජ´තාව авйаджатāва по´длинность;

ч´скренность.

අවාක авйāдхик´а здоро´вый.

අවාපක авйāпака 1) нераспространён-

ный, ограни´´ченный; 2) специа´льный, осо´-

бенный .

අවාපාද авйāпāда беззло´бный.

අවාය авйāптийа нераспространён-

ность .

අලනවා авланавā 1) соединя´ть, свя´-

зывать;´ нани´´зывать; 2) см. අලනවා и

අවලවනවා.

අව авва со´лнечные лучи´´, со´лнечный

свет; жара´;´ ~ තනවා гре´´ться на со´лн-

це; загора´ть;~ බනවා спада´ть (о жаре).

අශක ашакйа неосуществи´´мый, не-

выполни´´ мый.

අශකතාව ашакйатāва неосуществи´´-

мость, невыполни´´мость.

අශංකය ашаñканīйа несомне´´нный.

අශනය ашанайа пи´´ща, еда´.

අශනයාව ашанайāва го´лод.

අශනත ашанайита голо´дный, голо-

да´ющий.´

අශය ашанийа уда´р мо´лнии.

අශද ашабда 1) беззву´чный; 2) мол-

чали´´вый .

අශර ашарīра бестеле´´сный, невеще´´-

ственный; ~ කරනවා расформиро´вывать,

распуска´ть (войска) .