7
-
а
с
а
ñ
к
л
и
š
*
а
н
е
з
а
г
р
я
з
н
ё
н
.
´
,
н
ы
й
н
е
з
а
п
а
ч
к
а
н
н
ы
й
-
а
с
а
ñ
к
š
*
и
п
т
а
н
е
с
о
к
р
а
щ
ё
н
.
´
;
н
ы
й
н
е
о
г
р
а
н
и´
ч
е
н
н
ы
й
-
´
,
а
с
а
ñ
к
х
й
а
б
е
с
с
ч
ё
т
н
ы
й
б
е
с
ч
и´
с
.
л
е
н
н
ы
й
´
а
с
а
ñ
к
х
й
ā
т
а
н
е
с
о
с
ч
и´
т
а
н
н
ы
й
;
.
´
б
е
с
ч
и´
с
л
е
н
н
ы
й
-
,
а
с
а
ñ
г
а
т
а
р
а
з
о
б
щ
ё
н
н
ы
й
р
а
з
ь
-
,
´
е
д
и
н
ё
н
н
ы
й
;
~
р
а
з
о
б
щ
а
т
ь
р
а
з
ь
.
´
е
д
и
н
я
т
ь
´
а
с
а
ñ
г
а
т
и
1
)
н
е
с
в
я
з
а
н
н
ь
*
й
;
2
)
.
´
´
´
н
е
и
м
е´
ю
щ
и
й
с
в
я
з
е
й
;
3
)
н
е
с
о
в
м
е
с
т
и´
м
ы
й
-
´
а
с
а
ñ
г
а
т
и
й
а
1
)
р
а
з
ь
е
д
и
н
е´
-
´
´
´
;
н
и
е
2
)
о
т
с
у
т
с
т
в
и
е
с
в
я
з
е
й
;
3
)
н
е
с
о
о
т
в
е´
т
.
´
с
т
в
и
е
;
н
е
с
о
в
м
е
с
т
и´
м
о
с
т
ь
.
´
а
с
а
ñ
н
ā
р
а
н
е
и
н
ф
е
к
ц
и
о
н
н
ы
й
.
´
*
а
с
а
ñ
и
й
а
к
а
в
а
л
е´
р
и
п
а
с
а
т
у
у
1
)
н
е
у
д
о
в
л
е
т
в
о
р
ё
н
н
ы
й
,
-
´
´
´
н
е
д
о
в
о
л
ь
н
ы
й
;
2
)
р
а
з
д
р
а
ж
и´
т
е
л
ь
н
ь
й
;
к
а
.
´
п
р
и´
з
н
ы
й
-
а
с
а
т
у
у
к
а
м
а
1
)
н
е
у
д
о
в
л
е
т
-
´
´
´
в
о
р
ё
н
н
о
с
т
ь
;
н
е
д
о
в
о
л
ь
с
т
в
о
;
2
)
р
а
з
д
р
а
ж
и´
.
´
´
т
е
л
ь
н
о
с
т
ь
;
к
а
п
р
и´
з
н
о
с
т
ь
-
´
´
´
а
с
а
т
1
)
н
е
с
у
щ
е
с
т
в
у
ю
ш
и
й
;
2
)
л
о
ж
-
´
´
н
ы
й
;
н
е
п
р
а
в
и
л
ь
н
ы
й
;
3
)
з
л
о
й
;
б
е
з
н
р
а
в
с
т
.
в
е
н
н
ы
й
-
´
а
с
а
т
к
а
р
а
н
е
д
о
б
р
о
ж
е
л
а
т
е
л
ь
.
´
н
ы
й
;
н
е
г
о
с
т
е
п
р
и
и´
м
н
ы
й
.
´
´
а
с
а
т
д
и
у
е
р
е
т
и´
ч
е
с
к
и
й
-
´
,
а
с
а
т
п
у
р
у
š
а
з
л
о
й
н
е
д
о
б
.
´
´
,
р
ы
й
ж
е
с
т
о
к
и
й
,
.
а
с
а
т
п
у
р
у
š
а
й
ā
м
з
л
о
й
´
´
´
ж
е
с
т
о
к
и
й
ч
е
л
о
в
е´
к
;
~
´
´
´
.
п
о
с
л
~=
з
л
о
й
ч
е
л
о
в
е´
к
х
у
ж
е
.
´
з
м
е
и´
´
,
´
а
с
а
т
й
а
1
)
л
о
ж
н
ы
й
о
ц
и´
б
о
ч
н
ы
й
;
.
ч
´
,
´
2
)
ф
а
л
ь
ш
и´
в
ы
й
п
о
д
д
е´
л
ь
н
ы
й
-
,
´
.
а
с
а
т
й
а
в
ā
д
и
1
л
ж
и´
в
ы
й
н
е
*
.
.
.
´
п
р
а
в
д
и´
в
ы
й
;
2
м
л
г
у
н
*
-
´
´
а
с
а
д
р
у
ш
*
а
1
)
н
е
с
х
о
д
н
ы
й
;
о
т
л
и´
ч
1
.
´
´
н
ы
й
;
2
)
н
е
с
р
а
в
н
е´
н
н
ы
й
;
н
е
п
о
д
р
а
ж
а
е
м
ы
й
*
-
´
´
а
с
а
н
а
в
ā
1
)
с
л
ы
ш
а
т
ь
;
2
)
с
п
р
а
1
.
´
,
ш
и
в
а
т
ь
д
о
п
р
а
ш
и
в
а
т
ь
1
´
,
´
а
с
а
н
ī
п
а
н
е
з
д
о
р
о
в
ь
й
б
о
л
ь
н
о
й
;
1
අස ං 7


අසංට асаñклиšṫа незагрязнён-

ный, незапа´чк анный .

අසං ත асаñкšипта несокращён-

ный ; неограни´´ченный.

අසංඛ асаñкхйа бессчётный, бесчи´´с-

ленный.

අසංඛාත асаñкхйāта несосчи´´танный;

бесчи´´сленный .

අසංගත асаñгата разобщённый, разь-

единённый; ~ කරනවා разобща´ть, разь-

единя´ть .

අසංග асаñгати 1) несвя´заннь й; 2)

не име´´ющий свя´зей; 3) несовмести´´мый.

අසංග ය асаñгатийа 1) раз ьедине´´-

ние; 2) отсу´тствие свя´зей; 3) несоотве´´т-

ствие; несовмести´´мость.

අසංවාර асаñнāра неинфекцио´нный.

අසය асаñийа к´авале´рип.

අස асатуṫу 1) неудовлетворённый,

недово´льный; 2) раздражи´´тельнь й; к´а-

при´´зный .

අසකම асатуṫукама 1) неудовлет-

ворённость; недово´льство; 2) раздраж´и´´-

тельность; к´апри´´зность.

අස асат 1) несуществу´юший; 2) ло´ж´-

ный; непра´вильный; 3) злой; безнра´вст-

венный .

අසකාර асаткара недоброжела´тель-

ный ; негостеприи´´мный.

අස асатдиṫ´у ерети´´ческий.

අසපරැෂ асатпуруšа злой, недо´б-

рый, жесто´к´ий.

අසපරැෂයා асатпуруšайā м. злой,

ж´есто´кий челове´´к; ~ සපයට වඩා

භයානක посл. ~= злой челове´´к´ ху´же

з меи´´ .

අසත асатйа 1) ло´жный, оц и´´бочный;

2) фальши´´вый, подде´´лчьный.

අසතවා асатйавāди 1. лжи´´вый, не-

правди´´вый; 2. м. лгун.

අසදෘශ асадруша 1) несхо´дный; отли´´ч- 1

ный; 2) несравне´´нный; неподража´емый.

අසනවා асанавā 1) слы´шать; 2) спра´- 1

шивать, допра´шивать. 1

අසප асанīпа нездоро´вьй, больно´й; 1