*
*
*
7
8
-
а
с
а
м
м
ō
д
а
н
е
у
д
о
в
л
е
т
в
о
р
ё
н
.
´
н
ы
й
;
н
е
д
о
в
о
л
ь
н
ы
й
-
´
а
с
а
м
й
а
к
1
)
н
е
т
о
ч
н
ь
й
;
2
)
н
е
.
´
´
´
,
´
п
р
а
в
и
л
ь
н
ы
й
о
ш
и´
б
о
ч
н
ы
й
;
3
)
е
р
е
т
и´
ч
е
с
к
и
й
-
´
-
а
с
а
м
й
а
к
т
в
а
й
а
1
)
н
е
т
о
ч
.
´
´
´
н
о
с
т
ь
;
2
)
о
ш
*
и´
б
к
а
;
3
)
е´
р
е
с
ь
-
´
´
а
с
а
м
й
а
к
д
р
у
š
и
е
р
е
т
ч
.
´
ч
е
с
к
и
й
;
н
е
о
р
т
о
д
о
к
с
а
л
ь
н
ы
й
а
с
а
м
й
а
к
д
р
у
š
*
и
й
а
1
)
,
´
´
´
о
ш
и
б
о
ч
н
о
е
м
н
е´
н
и
е
;
2
)
и
н
о
в
е´
р
и
е
;
е´
р
е
с
ь
.
´
´
*
а
с
а
м
й
а
к
д
р
у
š
*
и
й
а
м
.
´
´
е
р
е
т
и´
к
´
´
´
а
с
а
й
а
1
)
с
т
о
р
о
н
а
;
б
о
к
;
к
р
а
й
;
.
.
2
)
с
м
.
.
а
с
а
й
а
м
к
о
з
ё
л
.
,
´
1
а
с
а
р
а
д
о
р
о
г
а
п
у
т
ь
.
´
1
1
а
с
а
р
а
б
о
г
и´
н
п
-
´
,
´
а
с
а
р
а
а
н
е
с
ч
а
с
т
н
ы
й
з
а
б
р
о
ш
е
н
.
´
´
н
ы
й
;
б
е
с
п
о
м
о
щ
н
ы
й
,
´
а
с
а
р
а
а
к
а
м
а
о
д
и
н
о
ч
е
с
т
в
о
.
´
,
´
з
а
б
р
о
ш
е
н
н
о
с
т
ь
б
е
с
п
о
м
о
щ
н
о
с
т
ь
´
а
с
а
р
а
а
с
а
р
а
а
в
п
о
м
о
щ
ь
.
´
´
н
у
ж
д
а
ю
щ
и
м
с
я
;
б
л
а
г
о
т
в
о
р
и´
т
е
л
ь
н
ы
й
.
.
а
с
а
р
а
и
й
а
с
м
*
.
.
а
с
а
р
ī
р
а
с
м
-
´
´
1
а
с
а
р
у
н
е
п
л
о
д
о
р
о
д
н
ь
й
,
б
е
с
п
л
о
д
.
н
ы
й
.
´
´
1
1
а
с
а
р
у
к
о
н
н
ы
й
.
´
´
.
а
с
а
р
у
в
ā
м
в
с
а
д
н
и
к
-
,
´
1
а
с
а
л
а
н
е
п
о
к
о
л
е
б
и´
м
ы
й
т
в
ё
р
.
д
ы
й
´
´
.
1
1
а
с
а
л
а
1
б
л
и´
з
к
и
й
,
с
о
с
е´
д
н
и
й
;
-
´
,
.
2
1
)
с
о
с
е´
д
с
т
в
о
б
л
и´
з
о
с
т
ь
;
2
)
о
к
р
е´
с
т
н
о
.
´
.
с
т
и
;
3
п
о
с
л
е
л
о
г
р
я
д
о
м
.
а
с
а
л
а
в
ä
с
и
й
ā
с
м
.
-
´
´
а
с
а
л
в
ā
с
и
ж
и
в
у
щ
и
й
п
о
с
о
.
´
с
е
д
с
т
в
у
.
´
.
´
*
а
с
а
л
в
ā
с
и
й
ā
м
с
о
с
е´
д
.
а
с
а
л
в
ä
с
и
й
ā
с
м
.
-
´
,
´
а
с
а
в
а
л
1
)
и
з
в
е´
с
т
н
ы
й
з
н
а
к
о
´
´
,
м
ы
й
в
с
т
р
е
ч
а
в
ш
и
й
с
я
р
а
н
ь
ш
е
;
~
.
´
,
´
´
´
´
п
р
о
ш
л
о
е
в
р
е´
м
я
;
2
)
п
о
д
о
б
н
ы
й
т
а
к
о
й
;
.
а
с
а
в
о
с
н
о
т
*
~
.
´
´
´
п
р
и
к
р
е
п
л
я
т
ь
н
а
п
е´
т
л
я
х
අස 78


අසමද асаммōда неудовлетворён-

ный; недово´льный.

අසම асамйак 1) нето´чнь й; 2) не-

пра´вильный, оши´´бочный;´ 3) ерети´´ческий.

-අසමවය асамйактвайа 1) нето´ч-

ность; 2) оши´´бк´а; 3) е´´ресь.

අසමදෘ асамйак´друšṫи еретч´-

ческий; неортодокса´льный.

අසම දෘය асамйакдруšṫийа 1)

оши´бочное мне´ние; 2) инове´´рие; е´´ресь,

අසමදෘය´ ා асамйак´друšṫийа м.

ерети´´к´.

අසය асайа 1) сторона´ ; бок´; к´рай;

2) см. අංශය.

අසයා асайа м. козёл.

අසර 1 асара доро´га, путь.

අසර 11 асара боги´´нп.

අසරණ асараṅа несча´стный, забро´шен-

ный;´ беспо´мощный.

අසරණකම асараṅакама одино´чество,

забро´шенность, беспо´ мощность.

අසරණසරණ асараṅасараṅа в по´мощь

нужда´ющимся; благотвори´´тельный.

අසරය асараṅийа см. අසරණ.

අසර асарīра см. අශර.

අසරැ 1 асару неплодоро´днь й, беспло´д-

ный.

අසරැ 11 асару к´о´нный.

අසරැවා асарувā м. вса´дник´.

අසල 1 асала непоколеби´´мый, твёр-

дый.

අසල 11 асала 1. бли´´зкий, сосе´´дний;

2. 1) сосе´дство, бли´´зость; 2) окре´стно-

сти; 3. послелог ря´дом.

අසලවැයා асалавäсийā см. අසවා

යා.

අසවා асалвāси ж´иву´щий по со-

се´ дству.

අසවාය´ ා асалвāсийā м. сосе´´д.

අසවැයා асалвäсийā см. අසවා

යා.

අසව асавал 1) изве´´стный, знако´-

мый, встреча´вшийся ра´ньше; ~ කාලය

про´шлое вре´´мя;´ 2) подо´бный, тако´й.

අස асав осн. от අසව; ~ දමනවා

прикрепля´ть на пе´´ тлях´.